SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

viac o OHPaV

Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy

V rámci SHMÚ v Bratislave je hydroprognózna služba zabezpečovaná špecializovaným pracoviskom Centrum predpovedí a výstrah - odborom Hydrologické predpovede a výstrahy a oddeleniami na dislokovaných pracoviskách SHMÚ v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Každé oddelenie vykonáva hydroprognóznu činnosť vo svojom regióne, čo podľa tokov znamená:

 • Bratislava - Dunaj, Morava, Nitra, Bebrava, Žitava, dolný Váh
 • Žilina - Váh a jeho prítoky
 • Banská Bystrica - Hron, Ipeľ, Rimava, Slaná
 • Košice - sústava Bodrog, Hornád, Torysa, Poprad

Činnosť

Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy spracúva denne údaje zo 79 hydroprognóznych staníc z celého Slovenska. Údaje obsahujú: ranné a večerné vodné stavy, rozdiel z predchádzajúceho dňa, prietok, m-denný príp. n-ročný prietok, ľadové úkazy, zrážky, počasie, teplotu vody a teplotu vzduchu. Vydáva predpovede na nasledujúci deň pre stanice na tokoch Dunaj, Morava, Bodrog, Laborec, Topľa, Hornád, Poprad a na prítokoch do nádrží Vážskej kaskády. Taktiež predpovedá vývoj hydrologickej situácie na slovenských tokoch.
Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy zabezpečuje medzinárodnú výmenu operatívnych hydrologických informácií potrebných pre určenie stavu a vývoja hydrologickej situácie so štátmi v povodí Dunaja a so štátmi, s ktorými hydrologicky komunikuje.

Poskytované informácie

Denne - celoročne:

 • aktuálne hydrologické údaje z celej republiky a priľahlých štátov
 • hodnotenie hydrologickej situácie v povodiach všetkých slovenských riek
 • predpovede vodných stavov a prietokov
 • očakávaný vývoj hydrologickej situácie na tokoch Slovenska

Nepravidelne alebo sezónne:

 • správy o snehovej pokrývke na území Slovenska a o zásobách vody v snehu
 • spravodajstvo o teplote vody v nádržiach
 • informácie pre vodnú turistiku a rybolov
 • mimoriadne spravodajstvá počas zvýšených vodných stavov
 • situačné správy hodnotiace aktuálnu hydrologickú situáciu na základe dlhodobých charakteristík
 • komplexné správy o mimoriadnych hydrologických situáciách
 • posudky operatívneho charakteru

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑