SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowfallVietor na horáchGround iceSnowdrifts Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Úsek hydrologická služba

Riaditeľ Úseku Hydrologická služba

Komplexne zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia povrchových a podzemných vôd v Slovenskej republike, v oblasti vodnej bilancie a Súhrnnej evidencie v súlade so zákonom č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a ďalej najmä so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, v znení nskorších predpisov, resp. so Zákonom č.7/2009 Z.z. o ochrane pred povodňami, a ďalších ako zákon č. 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, zákon 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalších, a to aj v rámci medzinárodnej spolupráce, resp. v rámci medzinárodných projektov.

Svoju činnosť vykonáva na základe systematického pozorovania, získavania, zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov vo svojich pozorovacích sieťach a v spolupráci s relevantnými národnými, a zahraničnými organizáciami a inštitúciami. Získané údaje analyzuje, hodnotí, interpretuje, archivuje, poskytuje a vykonáva ďalšie činnosti, súvisiace s vyhodnocovaním stavu vôd pre rôzne účely. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach svojej pôsobnosti. Z predmetu svojej činnosti poskytuje informácie verejnosti a iným subjektom, za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

Ing. Jana Poórová, PhD.

riaditeľka úseku

 

Organizačná štruktúra divízie:

Sekretariát riaditeľa úseku

Odbor Kvantita povrchových vôd

Odbor Kvalita povrchových vôd

Odbor Podzemné vody

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina

 

Kontakt :

Kancelária R DHS SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 54 77 57 30, 59415 233
Fax: +421 2 59415 393
E-mail: shmu-dhs@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑