SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Úsek hydrologická služba

Riaditeľ Úseku Hydrologická služba

Komplexne zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia povrchových a podzemných vôd v Slovenskej republike, v oblasti vodnej bilancie a Súhrnnej evidencie v súlade so zákonom č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a ďalej najmä so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, v znení nskorších predpisov, resp. so Zákonom č.7/2009 Z.z. o ochrane pred povodňami, a ďalších ako zákon č. 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, zákon 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalších, a to aj v rámci medzinárodnej spolupráce, resp. v rámci medzinárodných projektov.

Svoju činnosť vykonáva na základe systematického pozorovania, získavania, zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov vo svojich pozorovacích sieťach a v spolupráci s relevantnými národnými, a zahraničnými organizáciami a inštitúciami. Získané údaje analyzuje, hodnotí, interpretuje, archivuje, poskytuje a vykonáva ďalšie činnosti, súvisiace s vyhodnocovaním stavu vôd pre rôzne účely. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach svojej pôsobnosti. Z predmetu svojej činnosti poskytuje informácie verejnosti a iným subjektom, za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

Ing. Jana Poórová, PhD.

riaditeľka úseku

 

Organizačná štruktúra divízie:

Sekretariát riaditeľa úseku

Odbor Kvantita povrchových vôd

Odbor Kvalita povrchových vôd

Odbor Podzemné vody

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice

Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina

 

Kontakt :

Kancelária R DHS SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 54 77 57 30, 59415 233
Fax: +421 2 59415 393
E-mail: shmu-dhs@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑