SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2011

Tabuľkové prílohy za rok 2011
 • Príloha 1: Výsledky hodnotenia kvality povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č.269/2010 Z.z. v monitorovaných miestach v roku 2011
  (s uvedením počtu meraní, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej hodnoty a výsledku posúdenia ako súlad alebo nesúlad) 
Čiastkové povodie Dunaja: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Moravy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Váhu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hrona: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Ipľa: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Slanej: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodrogu: časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Hornádu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodvy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: časť Ačasť Bčasť C 
 • Príloha 2:
  Prehľad počtu monitorovaných miest kvality povrchovej vody a ukazovatele kvality vody nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.
 • Príloha 3:
  Vyhodnotenie súladu / nesúladu kvality vody podľa výsledku monitoringu povrchovej vody v roku 2011 vyjadreného jednotlivými ukazovateľmi s požiadavkami na kvalitu podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.
  - časť A, D. E
  - časť B, C (NPK)
  - časť B, C (RP)
 • Príloha 4:
  Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.
Mapové prílohy za rok 2011
 • Mapa 1
  Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2011
 • Mapa 2:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť A (všeobecné ukazovatele)
 • Mapa 3:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť B (nesyntetické látky)
 • Mapa 4:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť C (syntetické látky)
 • Mapa 5:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z., časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)
     

   

Last update: 2015-06-16 12:47:30

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑