SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchGround iceFog Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2010

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2010

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 
 
V roku 2010 bolo monitorovaných 277 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2010“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.

Počet monitorovaných miest kvality povrchovej vody podľa čiastkových povodí  v roku 2010

  Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania
Čiastkové povodie  Základné Prevádzkové Základné aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy 8 12 8 28
Povodie Dunaja 11 2 4 17
Povodie Váhu 19 64 15 98
Povodie Hrona 3 26 7 36
Povodie Ipľa 6 18 2 26
Povodie Slanej 1 8 4 13
Povodie Bodrogu 8 14 2 24
Povodie Hornádu 3 16 2 21
Povodie Bodvy - 2 3 5
Povodie Dunajca a Popradu 4 4 1 9
Spolu 63 166 48 277
 

Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2010   

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2010

Rozsah a frekvencia monitorovaných ukazovateľov pre jednotlivé monitorované miesta bola v roku 2010 sledovaná podľa „Doplnku Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010 (rok 2010)". Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z.

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2010

 

Last update: 2016-10-07 10:59:45

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑