SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchFog Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2007

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Image

Pramene sú pozorované v rámci základnej siete. Tvoria ju jednak nezachytené, ako aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku. V roku 2007 bolo v celej sieti pozorovaných 367 prameňov, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 357 prameňov. Údaje zo zvyšných 10 prameňov neboli z rôznyh príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie je vykonávané 1-krát týždenne, na 107 prameňoch boli osadené automatické a limnigrafické prístroje s hodinovým resp. kontinuálnym záznamom. Spolu s meraním výdatnosti sa meria aj teplota vody.

Pozorovacia sieť prameňov:

časť A | časť B

                                                                                                                                                                                                Blatnica prameň Dedošova dolina č. 1

Zoznam prameňov monitorovacej siete v roku 2007 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov prameňov je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, názov prameňa, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška a rok od kedy je na prameni meraná výdatnosť a teplota vody.

povodie Moravy povodie Váhu povodie Nitry povodie Hrona povodie Ipľa povodie Slanej povodie Bodvy povodie Hornádu povodie Bodrogu povodie Popradu
 

Image

V roku 2007 bolo pozorovaných 1137 objektov základnej a sekundárnej siete podzemných vôd SHMÚ, z toho do hydrologickej databanky (HDB) boli vložené údaje z 1126 objektoch. Údaje zo zvyšných 11 objektov neboli z rôznych príčin (neúplný rok, ovplyvnené údaje ...) nahraté do HDB. Pozorovanie v objektoch v roku 2007 bolo zabezpečované v rozhodujúcej miere dobrovoľnými pozorovateľmi 1-krát týždenne (v stredu), na 434 objektoch boli osadené automatické prístroje s hodinovým intervalom merania a limnigrafické prístroje s kontinuálnym záznamom. V 106 objektoch bola zároveň meraná teplota vody v týždennom intervale a v 431 objektoch v dennom intervale (prístrojom). Väčšina pozorovacích objektov je situovaná v kvartérnych sedimentoch, len neveľký počet (64 objektov) je lokalizovaný aj v predkvartérnych útvaroch od sedimentárneho neogénu až po kryštalinikum.


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                     2066 - Malacky-Bor

Zoznam pozorovacích objektov hladín podzemných vôd v roku 2007 rozdelených v jednotlivých povodiach:

Zoznam pozorovaných objektov podzemných vôd (sond) je spracovaný podľa povodí. Uvedené je v ňom katalógové číslo, frekvencia merania, lokalita, hydrologické číslo, útvar podzemných vôd, hydrogeologický rajón, nadmorská výška terénu a roky od kedy je na objekte meraná hladina a teplota vody.

povodie Moravy povodie Dunaja povodie Váhu povodie Nitry povodie Hrona povodie Ipľa povodie Slanej povodie Bodvy povodie Hornádu povodie Bodrogu povodie Popradu
 

Pozorovacia sieť podzemných vôd

časť A | časť B | časť C | časť D | časť E | časť F

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑