SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchRain Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2002

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

SHMÚ systematicky sleduje kvalitu podzemných vôd v rámci národného monitorovacieho programu od roku 1982. V súčasnosti je monitorovaných 26 vodohospodárskych významných oblastí (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy). Pre účely naplnenia požiadaviek na získanie informácií o vývoji kvality vôd v antropogénne málo ovplyvnených oblastiach boli do pozorovania zahrnuté aj predkvartérne útvary.

Kvalita podzemných vôd sa v roku 2002 sledovala v 26 vodohospodársky významných oblastiach (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy. Celkovo sa pozorovalo 336 objektov, ktorých tvorilo 215 vrtov základnej siete SHMÚ, 33 využívaných a 18 nevyužívaných vrtov (vrty z prieskumu), 47 využívaných a 23 nevyužívaných prameňov s frekvenciou sledovania 1-krát ročne. Sledované objekty sú vyznačené v mape „Mape pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2002“.

Mape pozorovacích objektov kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2002.

Zoznamy objektov sledovania kvality podzemných vôd spolu s rozsahom ukazovateľov a frekvenciou odberov v jednotlivých útvaroch PzV pre rok 2001 sú v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľka č.1 – objekty sledovania kvality PzV na Slovensku
Tabuľka č.2 – objekty sledovania kvality PzV na Žitnom ostrove

MERANÉ VELIČINY

Odber reprezentatívnej vzorky podzemnej vody je kľúčovou časťou monitorovacieho programu a informačnej hodnoty produkovaných výsledkov. Pri odbere vzoriek podzemných vôd sa postupuje podľa metodiky "Odbery vzoriek podzemných vôd a merania in situ" (Perútka, 1995). Táto metodika zahŕňa požiadavky na správny odber vzorky, ktoré sú definované platnými technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie. Výber skupín a rozsah ukazovateľov kvality podzemnej vody, ktorý sa vo vzorkách vôd analyzoval v roku 2002, bol daný naplnením cieľov, ktoré sú kladené na monitorovací program kvality podzemných vôd Slovenskej republiky. Ukazovatele kvality vody boli rozdelené do základného a doplnkového súboru.

Tabuľka č.3 - tabuľka veličín

Základný súbor ukazovateľov bol stanovovaný vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru bol stanovovaný iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu.

METÓDY MONITOROVANIA

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd vykonával Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi. Prehľad použitých analytických metód s detekčným limitom je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad použitých analytických metód ŠGÚDŠ:

Tabuľka č.4 - použité metódy

Údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy sa ukladajú po verifikácií pracovníkmi SHMÚ do centrálneho databázového systému INGRES. Údaje sú následne spracovávané do ročeniek, expertných a výskumných správ a iných výstupov, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑