SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Low temperatures Display warnings

Kartotéka PZV

Objekt:

Stav:

Typ monitoringu:

Úroveň útvaru:

Ukazovatele:

Ak nie je vybraný žiaden ukazovateľ, budú zobazené stanice so všetkými ukazovateľmi
Legenda:
na sonde sa pozoruje kvalita
na sonde je prerušené pozorovanie
na prameni sa pozoruje kvalita
na prameni je prerušené pozorovanie

1 - Bratislava I 
2 - Bratislava II 
3 - Bratislava III 
4 - Bratislava IV 
5 - Bratislava V 
6 - Skalica 
7 - Myjava 
8 - Bánovce nad Bebravou 
9 - Senica 
10 - Topoľčany 
11 - Trnava 
12 - Rimavská Sobota 
13 - Malacky 
14 - Pezinok 
15 - Nitra 
16 - Lučenec 

17 - Senec 
18 - Šaľa 
19 - Dunajská Streda 
20 - Nové Zámky 
21 - Komárno 
22 - Námestovo 
23 - Čadca 
24 - Tvrdošín 
25 - Kysucké Nové Mesto 
26 - Bytča 
27 - Žilina 
28 - Považská Bystrica 
29 - Púchov 
30 - Dolný Kubín 
31 - Martin 
32 - Ilava 

33 - Ružomberok 
34 - Trenčín 
35 - Prievidza 
36 - Nové Mesto nad Váhom 
37 - Turčianske teplice 
38 - Brezno 
39 - Gelnica 
40 - Banská Bystrica 
41 - Žiar nad Hronom 
42 - Revúca 
43 - Piešťany 
44 - Partizánske 
44 - Veľký Krtíš 
45 - Zvolen 
46 - Žarnovica 
47 - Detva 

48 - Poprad 
48 - Poltár 
49 - Hlohovec 
50 - Zlaté Moravce 
51 - Banská Štiavnica 
52 - Krupina 
53 - Levice 
54 - Galanta 
56 - Košice okolie 
57 - Košice I 
58 - Košice II 
59 - Košice III 
60 - Košice IV 
61 - Bardejov 
62 - Stará Ľubovňa 
63 - Kežmarok 

64 - Svidník 
65 - Medzilaborce 
67 - Stropkov 
68 - Liptovský Mikuláš 
69 - Sabinov 
70 - Prešov 
71 - Humenné 
72 - Snina 
73 - Levoča 
74 - Vranov nad Topľou 
75 - Rožňava 
76 - Sobrance 
77 - Michalovce 
78 - Trebišov 
79 - Spišská Nová Ves 

Legenda k ukazovateľom:

 • aldehydy - Aldehydy (2-furaldehyd, acetaldehyd, acetón, benzaldehyd, formaldehyd)
 • Alkylfenoly - Alkylfenoly (dichlórfenoly, pentachlórfenol, 2.4.5 - trichlórfenol, 2.4.6 - trichlórfenol, 2.4 - dichlórfenol, 2-monochlórfenol, 4-(para)-nonyfenol, 4-(terc)-oktylfenol, bisfenol A, nonyfenoly, oktyfenoly)
 • DL - Dusíkaté látky
 • Emergentné látky - Atenolol, Bezafibrate, Carbamazepine, Diclofenac, Primidon, Sulfadiazine, Sulfamethoxazole, kofeín
 • fenol_index - Fenoly
 • ftaláty - Ftaláty (4-metyl-2.6-diterc butylfenol. Bis(2-etylhexyl)-ftalát, dibutylftalát)
 • hydroxyatrazin* - * pesticídy v 2 hraničných objektoch
 • hydroxyterbuthylazine* - * pesticídy v 2 hraničných objektoch
 • Kyanidy - Kyanidy (Kyanidy celkové)
 • Kyslé pesticídy - Kyslé pesticídy (2.4D kyselina, MCPA, bentazón, clopyralid, dicamba, MCPB, MCPP)
 • metolachlor* - * pesticídy v 2 hraničných objektoch
 • NEL UI - Nel uhľovodíkový index
 • OCP - Organochlórované pesticídy (aldrin, DDD. DDT, DDE, dieldrin, endrin, heptachlór, hexachlórbenzén, chlórfenvinfos, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, isodrin, lindan, metoxychlór, trifluralin, pentachlórbenzén, metazachlór)
 • PAU - Polyaromatické uhľovodíky (acenaftén, antracén, B(a,h)antracén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, dibenzoantracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, chryzén, indeno(1.2.3-c.d)pyrén,naftalén, pyrén)
 • PCB - Polychlórované bifenyly (PCB 8, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 203)
 • Pesticídy 1 - Pesticídy I (acetochlór, alachlór, alfa-endosulfán, atrazín, desetylatrazín, desizopropylatrazín, prometryn, simazín, terbutryn, terbutylazin, dimetachlór, dimethenamid-p, fenpropimorph, propiconazole, propisochlór, S-metolachlór, teuconazole)
 • Pesticídy 2 - Pesticídy II (carboxin, desmedipham, ethofumesate, chloridazon, chlorpropham, chlortoluron, izoproturon, metamitron, pendimethalin, phenmedipham, diuron, linuron, prochloraz)
 • PFAS látky - pilotné monitorovanie
 • PrAIU - Prchavé alifatické uhľovodíky (trichlóretán, DCE 1.1, Cis DCE 1.2, TransDCE 1.2, Dichlóretán, brómdichlormetán, bromoform, dibrómchlormetán, dichlórmetánhexachlórbutadién, tetrachlóretán, tetrachlórmetán, trichlóretén, vinylchlorid, chloroform)
 • PrAU - Prchavé aromatické uhľovodíky (1.2.4 - trichlórbenzén, 1.2 - dichlórbenzén, 1.3 - dichlórbenzén, 1.3.5 - trichlórbenzén, 1.4 - dichlórbenzén, benzén, etylbenzén, chlórbenzén, toluén, styrén, xylény)
 • ŠOLI - Špecifické organické látky I (3.3-dichlórbenzidín, anilín, benzidín, difenylanilín, N.N-dimetylanilín, N-nitrozodifenylamín)
 • ŠOLII - Špecifické organické látky II (benztiazol)
 • SP - Stopové prvky (As, Al, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Sb, Se)
 • tenzidy - Tenzidy
 • TOC - Celkový organický uhlík
 • TU - Terénne ukazovatele (KNK 4.5, ZNK 8.3, O2, %O2, vodivosť pri 25˚C, pH, redox potenciál), teplota vody, teplota vzduchu
 • ZFCHR - Základný fyzikálno chemický rozbor (Agresívny CO2, NH4, K, NO3, NO2, Fe, Fe2+, PO4(3-), H2S, HCO3-, CO3(2-), Mg, CL, CHSKmn, SiO2, Mn, RL, SO4(2-), Na, Ca)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑