SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchFog Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2015

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2015

 
Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2015 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..
 
V roku 2015 bolo monitorovaných 385 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2015“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia.
 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2015
 
  Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
Čiastkové povodie Základné Prevádzkové Základné                             aj prevádzkové Spolu
Povodie Moravy   4 25 29
Povodie Dunaja   3 14 17
Povodie Váhu 12 66 72 150
Povodie Hrona   17 28 45
Povodie Ipľa   8 15 23
Povodie Slanej   10 10 20
Povodie Bodrogu 1 10 47 58
Povodie Hornádu   5 15 20
Povodie Bodvy   1 8 9
Povodie Dunajca a Popradu   5 9 14
Spolu 13 129 243 385

 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2015

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2015

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4 x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2015

Last update: 2019-08-08 10:00:10

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑