SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchFog Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna monitorovacia sieť 2016

Monitorovacia sieť, merané ukazovatele a metódy stanovenia 2016

 
Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) je správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami: Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správnym územím povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je správne územie povodia Dunajca a Popradu vymedzené čiastkovými povodiami: Dunajca a Popradu.

Podľa tohto členenia bolo vypracované hodnotenie kvality povrchovej vody za rok 2016 v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..
Hodnotenie prioritných látok a niektorých ďalších látok bolo vypracované podľa NV 167/2015 Z.z.
 
V roku 2016 bolo monitorovaných 413 miest kvality povrchovej vody podľa schváleného „Programu monitorovania stavu vôd na rok 2016“. 
V tabuľke je uvedený počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania (základné a prevádzkové) pre jednotlivé čiastkové povodia a počet vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2016.
 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2016
Čiastkové povodie Počet hodnotených miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové Základné                             aj prevádzkové Chránené oblasti pitná voda Spolu
Povodie Moravy 1 2 19   22
Povodie Dunaja 1   11   12
Povodie Váhu 28 31 71 23 153
Povodie Hrona 2 6 24 8 40
Povodie Ipľa 8 1 15 2 26
Povodie Slanej 5 3 10 3 21
Povodie Bodrogu  3 5 38 16 62
Povodie Hornádu 7 2 16 17 42
Povodie Bodvy 2   7 3 12
Povodie Dunajca a Popradu 4   8 11 23
Spolu 61 50 219 83 413
 
Zoznam monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2016

Zoznam vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2016

Mapa monitorovaných miest kvality povrchovej vody v roku 2016

Frekvencia monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov bola rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.j. 12 krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (2 - 7 x ročne), ukazovatele rádioaktivity (4 x ročne) a relevantné látky (4 krát ročne). V prípade, že niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s početnosťou 12 x ročne (prioritné látky) a 4 x ročne (relevantné látky), bolo v príslušných tabuľkách vyznačené potenciálne nesplnenie (*; PN) požiadaviek prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..

Zoznam ukazovateľov a metód stanovenia v roku 2016

Last update: 2019-08-08 10:00:40

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑