SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemnej vody

 
Názov projektu:                   Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemnej vody
Číslo projektu ITMS:             310011G183
Operačný program:              Kvalita životného prostredia
Výzva:                                OPKZP-PO1-SC123-2015-8 - 8. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
                                             FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

Zameranie projektu:             Dopytovo orientovaný projekt
Fond:                                  Kohézny fond
Zazmluvnená výška NFP:       6 105 719,39 EUR 
Prioritná os:                         Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
                                             environmentálnej infraštruktúry  
Opatrenie:                           Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu
                                             dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 
Slovenský hydrometeorologický ústav zabezpečuje v oblasti monitorovania a hodnotenia množstva, režimu a kvality podzemnej vody činnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a Vodného plánu Slovenska zamerané na monitorovanie a hodnotenie kvantity a kvality podzemnej vody. Namerané a zhodnotené údaje z objektov v rámci základného a prevádzkového monitorovania tvoria základné údaje pre hodnotenie kvantitatívneho a chemického stavu podzemnej vody v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES, sú podkladom  pre nastavenie opatrení a následné posúdenie účinnosti schválených opatrení  Vodného plánu Slovenska. Proces monitorovania podzemnej vody v objektoch štátnej hydrologickej siete je plne v súlade s Rámcovým Programom monitorovania stavu vôd na roky 2016 - 2021 schváleným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) a schváleným Programom monitorovania na rok 2017.
 
Cieľom projektu je skvalitnenie procesu monitorovania podzemnej vody na celom území Slovenska. Je zamerané na:
  • zlepšenie správy a prevádzky objektov podzemnej vody,
  • zvýšenie podpory automatizácie a operatívnosti meraní a technologických liniek spracovania údajov,
  • zvýšenie technickej úrovne monitorovaných objektov,
  • zabezpečenie vzorkovania kvality podzemnej vody vrátane merania in situ, prevádzku monitorovacích sietí a výkon monitorovania,
  • zabezpečenie kontrolných mechanizmov procesu monitorovania v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005
  • skvalitnenie prezentácie a výstupov hodnotení podzemnej vody.
 
Merateľným ukazovateľom projektu je celkový počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd. Projekt je pokračovaním nastavených činností v súlade so schváleným Rámcovým Programom monitorovania stavu vôd na roky 2016-2021 resp. s jeho ročnými aktualizáciami. Projekt nadväzuje na proces komplexnej modernizácie a obnovy pozorovacích objektov podzemnej vody a skvalitnenie výkonu monitorovania podzemnej vody SHMÚ (ITMS 24110110161) z roku 2014.

Dátum začiatku aktivít projektu:         apríl 2016
Dátum ukončenia aktivít projektu:      december 2021

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑