SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchRain Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Radiačná monitorovacia sieť Slovenskej republiky bola vytvorená na základe požiadaviek zaručiť radiačnú bezpečnosť Slovenska či už z hľadiska možného ohrozenia z územia Slovenskej republiky, ako aj spoza hraníc.

Monitorovacia sieť SR pre radiačné havárie nadväzuje na monitorovaciu sieť ČSFR , ktorá sa začala budovať v súlade s Uzneseniami vlády ČSSR č. 101/86, 62/87 a 205/88. Medzinárodné aspekty monitorovacej siete sú odvodzované z Konvencie o včasnom oznamovaní jadrovej nehody. V zmysle tejto konvencie sú zúčastnené krajiny a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) povinné poskytnúť informácie o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza, alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok a ktorá vedie alebo môže viesť k prenosu rádioaktívnych látok za medzištátne hranice v takej miere, že môže byť z hľadiska bezpečnosti pre iný štát významná. Na konvenciu nadväzujú dve dohody: Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením zo dňa 30. 5. 1990 a Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom zdravotníctva, športu a ochrany spotrebitela Rakúskej republiky o vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením z 23.5.1994. Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom životného prostredia Maďarskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky o vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením bola podpísaná 25. 4. 2001.

Ďalej boli uzavreté dohody s ďalšími rezortami a inštitúciami, ktoré sú súčasťou havarijného managementu, ako napr. Armáda SR, Úrad CO MV SR, Úrad jadrového dozoru a pod.

Na základe Uznesenia vlády SR č.7 zo dňa 12.1.2000 bol Slovenský hydrometeorologický ústav poverený ministrom životného prostredia Vlády SR funkciou Strediska Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) a zabezpečuje činnosť ČMS "Rádioaktivita životného prostredia".

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑