SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Low temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Všeobecné informácie

Monitoring životného prostredia

Potreba vybudovať komplexný monitoring životného prostredia vyplynula z uznesenia vlády SR č.623 z 21.12.1990. Koncepcia monitoringu a integrovaného informačného systému o ŽP SR boli schválené uznesením vlády SR č.449 z 26.5.1992 a realizácia projektu celoplošného monitorovacieho systému uznesením vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Základnými prvkami celoplošného monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky sú čiastkové monitorovacie systémy (ďalej ČMS), ktoré v plnom rozsahu zabezpečujú určení garanti, metodické a koordinačné činnosti vykonávajú strediská ČMS. Monitoring životného prostredia v súčasnosti tvorí 10 ČMS.

Predmet monitorovania ŽP

Hlavným cieľom monitoringu je sledovanie určeného javu, alebo parametra v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti.

Monitoring životného prostredia Slovenskej republiky je systematické, dôsledne v čase a priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, alebo vplyvov naň pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrnne potom väčší územný celok.

Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú a vedecko-výskumnú oblasť, ale aj verejnosť.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑