SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperaturesStorm Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Prívalová povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Aerosólový zberač AMS-02

Aerosólový zberač AMS-02

Zariadenie je darom Spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesov, životného prostredia a ochrany vôd Rakúska Ministerstvu životného prostredia SR. Vychádzalo sa z platnej medzirezortnej dohody o výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením.

Aerosólový zberač AMS-02 od firmy BITT Technology G.m.b.H bol inštalovaný v priestoroch pracoviska v Jaslovských Bohuniciach a SHMÚ bol poverený jeho prevádzkovaním.

Je súčasťou siete aerosolových zberačov rozmiestnených na území Rakúska, Slovinska, Maďarska a Čiech. Prostredníctvom národnej centrály je možný prístup k dátam rakúskych aerosolových zberačov.

Technický popis zariadenia

 • Dva PC spojené lokálnou sieťou:
  • komunikačné PC spojené s centrálou v Rakúsku,
  • PC v kontajneri vybavené špeciálnou kartou (MCA - Multikanálový analyzátor) pre analyzovanie PIPS detektora, germániového detektora, pohybov manipulátora.
 • Detektory
  • PIPS detektor - vzdialený 7 mm od filtra, pripojený na 1024 kanálový analyzátor. Štatistické vyhodnocovanie na oddelenie prirodzenej a umelej rádioaktivity.
  • Germániový detektor - 24 h merací cyklus. Pred každým sa robí energetická kalibrácia. Nuklidy: Cs-134, I-131, I-132, I-133, Co-60.
  • Jodid-natrium detektor - robí sa energetický test pomocou Cs.
  • Detektor organického jódu - nerobí sa žiadna kalibrácia. Iba v rámci servisnej údržby. Uvádza sa do činnosti v režime off-normal.
 • Manipulátor
  • pohybuje sa ozubeným remeňom poháňaným krokovými motorčekmi. Smer pohybu v osiach x,y,z. Vymieňa filtre. Zásobník obsahuje 400 filtrov + kalibračné filtre.
 • Pinzeta
  • zabezpečuje uchopenie filtrov.
 • Ventilátor
  • presávanie vzduchu je korigované podľa teploty vzduchu na konštantnú hodnotu 8 m3/h. Počet otáčok je možné meniť v rozsahu 16 stupňov.
 • UPS
  • možnosť pokryť 15 min výpadok siete. Potom sa vypne ventilátor, ako najväčší spotrebič.
 • Meteorologická stanica
  • autonómne zariadenie. Môže uchovávať dáta dva dni. Cez túto stanicu idú aj dáta gama sondy.

Spracovanie dát

Dáta sa cez linku ISDN prenášajú z počítača v Jaslovských Bohuniciach do počítača národnej centrály na pracovisku Bratislava-Koliba. Obvolávanie sa robí 5x denne a trvá cca 3 min. Kópia týchto dát sa v komprimovanom tvare posiela do hlavnej centrály v Rakúsku. Hlavná centrála systému zase posiela dáta ostatných staníc do národnej centrály. V súčasnosti je v systéme 8 staníc rakúskych, 1 slovinská, 1 česká 1 maďarská a 1 slovenská. V národnej centrále bežia dva programy, ktoré sú podmienkou fungovania systému: MailDog (riadi frekvenciu prenášania dát) a Data Process Monitor.

 • V rámci dátovej prezentácie je možné vyberať:
  • 1 parameter zo všetkých staníc. Štandardne v rozsahu 1 týždňa.
  • Všetky parametre 1 stanice.
  • Možnosť exportu výsledkov do EXCELu.