We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ciele monitorovacieho subsystému

Cieľ monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Hlavným cieľom monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd je sledovanie zmien režimu výdatností a teplôt prameňov a sledovanie zmien hladinového režimu podzemnej vody a jej teploty (kontinuálne resp. s týždenným krokom) pre účely spracovania posudkov, expertíz a štúdií. Vytvára predpoklady na zabezpečenie vstupných informácií o hydrologickom režime podzemných vôd pre širokú verejnosť (informácia o prírodnom prostredí), pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej vodnej správy a ochrany životného prostredia, vodohospodárske organizácie a právne subjekty, ktoré pri výkone svojich činností tieto informácie a nadstavbové údaje potrebujú pri inicializácii a optimalizácii svojich hospodárskych procesov.

Pozorovacie siete podzemných vôd SHMÚ patria čo do počtu pozorovacích objektov k najrozsiahlejším monitorovacím sieťam prírodného prostredia v rámci ústavu. Podzemné vody predstavujú dôležitý a v súčasnej dobe jeden z najekonomickejších zdrojov pitných vôd vzhľadom k ich zachyteniu, exploatácii a požiadavkám na kvalitu a ich ochranu. Využiteľné množstvá týchto vôd sú priamo závislé od kolísania hladín podzemných vôd a od výdatností prameňov, pričom ich hodnotenie je neodmysliteľne späté s takto získanou údajovou základňou o dlhodobom pozorovaní podzemných vôd.

Existencia monitorovacej siete a poznanie režimu podzemných vôd je priamo podmienené : Ústavou SR (článkom 4), Vládnym nariadením č. 96/1953 a znením Zákona o vodách. Monitorovacie aktivity Slovenského hydrometeorologického ústavu v oblasti kvantity podzemných vôd sú kľúčovou časťou monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému Slovenskej republiky (uznesenia vlády SR č. 449/1992, 620/1993, 357/1999, 7/2000 a čiastočne 31/2000) .

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑