SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWind Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Prístupové práva užívateľov k informáciám

Prístupové práva užívateľov k informáciám o kvantite povrchových vôd

SHMÚ, Odbor kvantity povrchových vôd, pravidelne poskytuje kvantitatívne hydrologické údaje orgánom štátnej správy, štatistickému úradu ako aj medzinárodným partnerom na základe bilaterálnych a iných medzinárodných dohôd.


Okrem toho na požiadanie poskytuje údaje a to

  • bezodplatne  - na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciam pre študijné účely (bakalárske a diplomové práce)
  • za úhradu - štatisticky alebo inak spracované hydrologické údaje (expertízy), hydrologické posudky, štúdie a pod.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV ZA ÚHRADU (POSUDKY, ŠTÚDIE, EXPERTÍZY A POD.) :

Odbor poskytuje na základe objednávky hydrologické údaje, ktoré sa používajú najčastejšie pre vodoprávne rozhodnutia (pri návrhu úpravy vodných tokov, plánovanie a výstavbu mostov a priepustov v diaľničných, železničných a cestných telesách a iných zariadení križujúcich vodné toky, pri riešení ochrany územia a objektov pred povodňami, pri riešení odberov a vypúšťaní do povrchových vôd).

Medzi najčastejšie poskytované hydrologické údaje patria:
a) plocha povodia
b) dlhodobý priemerný prietok (Qa)
c) M - denné prietoky (tzv. "malé vody", z nich najčastejšie požadovaný údaj Q 355 )
d) N - ročné maximálne prietoky (tzv. "veľké vody", z nich najčastejšie požadovaný údaj Q 100 )

Medzi ďalšie poskytované údaje patrí napríklad prekročenie priemerných mesačných, sezónnych a ročných prietokov za viacročné obdobie, reálne alebo odvodené rady priemerných mesačných, sezónnych a ročných prietokov, N-ročné povodňové vlny a iné.

Ako získať hydrologické údaje?

Poskytovanie hydrologických údajov:

  • povodie Moravy, Dunaja, Nitry a casť povodia Váhu (od Púchova po ústie) - pracovisko Bratislava
  • povodie Váhu (od prameňa po Púchov) - pracovisko Žilina
  • povodie Hrona, Ipľa a Slanej - pracovisko Banská Bystrica
  • povodie Popradu, Bodvy, Bodrogu a Hornádu - pracovisko Košice

Písomná objednávka adresovaná na zodpovedajúce pracovisko by mala obsahovať:

  • presné určenie toku a profilu, v ktorom majú byť spracované údaje, t.j. názov , resp. situácia toku a dostatočné určenie profilu - napr. riečny kilometer, križovanie so štátnou cestou, pod sútokom s konkrétnym prítokom a pod. - zaslaním situácie v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 25 000 s presným vyznačením profilu na toku.
  • špecifikáciu požadovaných údajov (napr. M-denné prietoky, N-ročné prietoky a pod.)
  • presný kontakt na objednávateľa

Ak nemáte k dispozícii mapu konkrétnej oblasti, obráťte sa na príslušné pracovisko; po dohode Vám náš pracovník pošle kópiu (sken) vodohospodárskej mapy danej lokality, na ktorú vyznačíte požadovaný profil a obratom nám ju pošlete.
Ak je pre Vás výhodnejšie osobne prísť na príslušné pracovisko SHMÚ, ohláste sa, prosím, telefonicky a pri osobnej konzultácii s Vami upresníme požadované toky a profily podľa platných vodohospodárskych máp.
Objednané údaje poskytujeme po doručení písomného súhlasu objednávateľa s fakturovanou sumou.

V praxi to vyzerá nasledovne:
Vy (žiadateľ) - pošlete objednávku.
My (SHMÚ) - Vám oznámime výšku fakturovanej sumy.
potom
Vy - nám vyjadríte súhlas s fakturáciou uvedenej sumy.
My - Vám pošleme údaje a faktúru.
a
Vy - faktúru uhradíte.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑