SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchWindSnowdriftsGround ice Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Cieľ, zámer a charakteristika

Cieľ, zámer a charakteristika ČMS - Voda

Systematické zisťovania a hodnotenie výskytu a stavu povrchových a podzemných vôd na území Slovenskej republiky je základnou úlohou štátu ako nevyhnutnej potreby na zabezpečovanie podkladov na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného rozvoja, na výkon štátnej správy a na informovanie verejnosti (návrh Vodného zákona, § 6). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý je špecializovanou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, je poverený prostredníctvom svojej Hydrologickej služby zabezpečovať koordináciu čiastkového monitorovacieho systému - Voda (ČMS) a na základe napozorovaných údajov spracovávať podkladové materiály (Hydroekologické plány povodí, dokumenty Štátnej vodohospodárskej bilancie, údaje pre vodoprávne rozhodnutia) pre rozhodovací proces štátu.

Uznesením vlády č.7/2000 a č. 664/2000 boli schválené postupy realizácie a spôsob financovania koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému, ktorého je ČMS - Voda súčasťou.

Čiastkový monitorovací systém - Voda v súčasnosti pozostáva z nasledovných monitorovacích podsystémov:


Podsystémy 1 až 4 zabezpečuje priamo SHMÚ Bratislava v rámci štatútom určených úloh. Zabezpečenie subsystémov 5 a 7 spadá do rezortu zdravotníctva a zabezpečenie subsystému 6 spadá do rezortu pôdohospodárstva.

Vyššie uvedené podsystémy ČMS Voda svojimi programami napĺňajú hlavné ciele, medzi ktoré patria najmä:

  • Poznanie súčasného stavu vodných systémov z hľadiska množstva a kvality a ich rozdelenia v priestore
  • Trendy vývoja jednotlivých charakteristík vodných systémov a ich ochrana a prognózy ich využiteľnosti
  • Napĺňanie medzinárodných dohovorov a zmlúv
  • Poskytovanie potrebných informácií pre rozhodovací proces štátnej správy
  • Informovanie verejnosti a poskytovanie údajov a informácií o stave vodných systémov

 

Program monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010:

Plný text s prílohami: PM_2008-2010_text_&_prilohy.pdf 2.1MB

Text a jednotlivé prílohy:

Doplnok Programu monitorovania stavu vôd pre obdobie 2008 - 2010 (rok 2009):

Plný text s prílohami: Doplnok_PM_2009_text_&_prilohy.pdf 1.8MB

Text a jednotlivé aktualizované prílohy:

 

Zavedenie systému riadenia kvality v ČMS - Voda je v súlade s procesmi, ktoré sú súčasťou zavádzajúceho sa systému manažmentu kvality SHMÚ podľa ISO 9001.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑