SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SnowdriftsWind Display warnings

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Stupeň požiarneho nebezpečenstva

Stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Stanovenie stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch na území Slovenskej republiky

V období možného výskytu lesných požiarov (apríl - október) SHMÚ denne aktualizuje stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch. Mimo tohto obdobia je na obrazovke znázornená len mapa Slovenska s farbou stupňa 1 a nápisom VZOR cez mapu.

Výpočet indexov požiarneho nebezpečenstva v lesoch sa zakladá na báze modelu pre určenie pôdno-klimatického indexu sucha. Klasifikácia stanovuje 5 stupňov požiarneho nebezpečenstva lesov.

 1. Veľmi nízke
 2. Nízke
 3. Stredné
 4. Vysoké
 5. Veľmi vysoké

Na mape je znázornený aktuálny stav požiarneho nebezpečenstva pre daný deň v regionalizovanej forme. Rozloženie situácie nebezpečenstva vzniku lesných požiarov je vypočítané pre celé územie SR na základe údajov zo 65 klimatologických staníc a ďalších 30 zrážkomerných staníc, s použitím špeciálnych interpolačných metód. Ďalšie mapy vyjadrujú stav požiarneho nebezpečenstva v predchádzajúcich 5 dňoch. Na ilustráciu meteorologických podmienok sú znázornené aj mapy denných úhrnov zrážok a priemernej dennej teploty vzduchu pre dni, kedy prezentujeme stav požiarneho nebezpečenstva.

Výpočet stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Model pre stanovenie stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch je založený na verifikovanom výpočte pôdno-klimatického koeficienta sucha pre územie SR. Vstupnými údajmi do modelu sú meteorologické a fenologické údaje a pôdne charakteristiky. Meteorologické údaje sú: priemerná denná teplota vzduchu a denný úhrn atmosférických zrážok, fenologické údaje zahrňujú nástupy zalisťovania vybraných lesných stromov. Pôdnou charakteristikou je využiteľná vodná kapacita, určená v závislosti od hĺbky pôdneho profilu a nadmorskej výšky. Na základe výsledkov viacročných výpočtov boli stanovené hranice indexu požiarneho nebezpečenstva pre 5 stupňov, ktoré určujú stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch.

Návod na ovládanie

Zvoľte si dátum - buď kliknutím na šípky alebo priamym zadaním dátumu a následným stlačením klávesy ENTER. Kliknutím si zvolíte, ktorú z troch máp chcete zobraziť:

 • Mapu indexov požiarneho nebezpečenstva v lesoch
 • Mapu denného úhrnu zrážok (od 7 h do 7 h nasledujúceho dňa)
 • Mapu priemernej dennej teploty vzduchu

Každú z týchto máp je možné ešte zobraziť vo väčšom formáte.

Popis stupňov požiarneho nebezpečenstva lesov

Požiarne nebezpečenstvo lesov je :

 1. Veľmi nízke - Kumulovaná suma atmosferických zrážok značne prevyšuje výpar, vlhkostné pomery vo vrchnej vrstve pôdneho profilu sú vlhké až mokré.
 2. Nízke - Kumulovaná suma zrážok v lese mierne prevyšuje výpar, vrchná vrstva pôdy v lese je vlhká.
 3. Stredné - Kumulovaná suma zrážok v lese je mierne nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je mierne vlhká.
 4. Vysoké - Kumulovaná suma zrážok v lese je nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je suchá.
 5. Veľmi vysoké - Kumulovaná suma zrážok v lese je značne nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je presušená, stopy sucha sú viditeľné aj na poraste.

Pozn.: Riziko vzniku požiarov sa znižuje pri zalistení korún stromov a vývoji prízemnej vegetácie v lesoch.

Mapa indexu požiarneho nebezpečenstva

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑