SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor Zobraziť výstrahy

Systém informácií o biopalivách a biokvapalinách SRTranspozícia Smernice c. 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnovitel'ných zdrojov energie

 Slovenská republika transponovala smernicu EP a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 (o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení s následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES) a smernicu EP a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, (ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS) prostredníctvom zákona NR SR č. 136/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobudol platnosť od 1. mája 2011a rieši základné úlohy a povinnosti príslušných orgánov a hospodárskych subjektov v súvislosti s preukazovaním plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pri výrobe biopalív a biokvapalín.
Minister životného prostredia SR dňa 26. novembra 2010 rozhodol, že certifikačným orgánom na účely overovania Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny bude do doby vyškolenia odborne spôsobilých osôb podľa zákona Slovenský hydrometeorologický ústav.
Dňa 1. septembra 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok. Vyhláška sa zaoberá podrobnosťami dokazovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.
Na výpočet emisií, resp. úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny je možné použiť pri splnení podmienok určené hodnoty alebo niektorý z uznávaných výpočtových programov. MŽP SR odporúča výpočtový program dostupný na stránke www.biograce.net.
Na základe ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, §14c, ods. 7 je možné splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny preukazovať aj prostredníctvom nasledujúcich dobrovoľných schém uznaných Európskou komisiou:
• ISCC International Sustainability and Carbon Certification (nemecká schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
• Bonsucro EU (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
• RTRS EU RED Round Table on Responsible Soy EU RED (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané zo sóje zameraná na Argentínu a Brazíliu) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
• RSB EU RED Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED (iniciatíva okrúhleho stola vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
• 2BSvs (francúzska priemyselná schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
• RBSA Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance (priemyselná schéma spoločnosti Abengoa vzťahujúca sa na dodávateľský reťazec) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
• Greenergy Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme (priemyselná schéma spoločnosti Greenergy vzťahujúca sa na etanol vyrábaný z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu) - platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 - 9.8.2016
V uvedenom prípade sa overenie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti realizuje prostredníctvom konkrétnej dobrovoľnej schémy a indikuje sa v Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny v kolónke „Meno overovateľa / alternatíva overenia"
Bližšie informácie o administratívnom zabezpečení overovania „Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny" Vám poskytneme emailom na biopaliva@shmu.sk

SHMÚ prideľuje na základe svojich právomocí subjektom, ktoré majú záujem byť registrované v Národnom systéme Slovenskej republiky pre biopalivá a biokvapaliny (SK BIO) originálne identifikačné číslo. Aktuálne registrovaný zoznam subjektov môžete nájsť tu.


Aktuálne informácie o Národnom systéme pre biopalivá a biokvapaliny nájdete tu.

Aktuálne informácie o  transpozícii Európskej legislatívy nájdete tu

SMERNICA RADY (EÚ) 2015/652, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑