SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Hmla Zobraziť výstrahy

Systém informácií o biopalivách a biokvapalinách SRSystém informácií o biopalivách a biokvapalinách SR


Slovenská republika transponovala smernicu EP a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 (o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení s následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES) a smernicu EP a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, (ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS) prostredníctvom zákona NR SR č. 136/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobudol platnosť od 1. mája 2011. Novelizácia zákona rieši základné úlohy a povinnosti príslušných orgánov a hospodárskych subjektov v súvislosti s preukazovaním plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pri výrobe biopalív a biokvapalín. Podrobnosti súvisiacich opatrení budú riešené formou vykonávacieho predpisu vydaného v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.
Minister životného prostredia SR dňa 26. novembra 2010 rozhodol, že certifikačným orgánom na účely overovania Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny bude Slovenský hydrometeorologický ústav. Ministerstvo životného prostredia SR bude po nadobudnutí právoplatnosti vykonávacích predpisov k zákonu č. 309/2009 Z. z. uznávať aj iné odborne spôsobilé osoby, ktoré budú zodpovedné za overovanie certifikátov.
Dňa 1. septembra 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok. Vyhláška sa zaoberá podrobnosťami dokazovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny. Na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny je možné použiť výpočtový program dostupný na stránke www.biograce.net.
Bližšie informácie o administratívnom zabezpečení overovania „Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny" Vám poskytneme emailom na biopaliva@shmu.sk
SHMÚ prideľuje na základe svojich právomocí subjektom, ktoré majú záujem byť registrované v Národnom systéme Slovenskej republiky pre biopalivá a biokvapaliny (SK BIO) originálne identifikačné číslo.

Aktuálne registrovaný zoznam subjektov SK BIO (Tabuľka na stiahnutie)

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

AKTUALITY:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/aktuality.html

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
http://www.minzp.sk/sekcie/oblasti-mzp-sr/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/dokumenty-stiahnutie.html

UZNANÉ CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html

ROZHODNUTIA EK:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/rozhodnutia-ek.html

FAQ:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/faq.html
 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑