SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na VietorVysoké teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

05 MÁJ 2020

Nepriaznivý stav na zdrojoch podzemnej vody na konci apríla 2020

HYDROLÓGIA | 5.5.2020 | ANALÝZA | ING.EUGEN KULLMAN, PHD, RNDR. VALÉRIA SLIVOVÁ, PHD.,

Stav zdrojov podzemnej vody (hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov) v prvej  polovici jarného obdobia každého kalendárneho roka (v mesiacoch marec, apríl) významne  predurčuje situáciu  v zásobovaní obyvateľstva  pitnou vodou v letnom období. Viac ako 80% zdrojov pitných vôd pre zásobovanie obyvateľstva je z podzemných vôd.

V minulosti bývalo pravidlom, že jarné mesiace boli štandardne charakteristické dominantne nadpriemernými stavmi zdrojov podzemnej vody. Pozvoľná infiltrácia vody z topiaceho sa snehu zabezpečuje veľmi efektívne, prirodzené  dopĺňanie hydrogeologických štruktúr. Zdroje podzemnej vody by mali byť v tomto období vo všeobecnosti na nadpriemerných hodnotách a vodohospodári v očakávaní bezproblémového vykrytia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v suchých letných mesiacoch. Takýto stav dokumentuje obr. č. 1 poukazujúci na priaznivý stav v podzemnej vode v jarných mesiacoch rokov 2013, 2015 a 2016. Na obrázkoch sú územia s nadpriemerným stavom zdrojov podzemnej vody vyznačené modrou a zelenou farbou a plošne v každom z uvedených rokov výrazne prevyšujú ½ územia Slovenska.

                       Obr. 1, 2, 3   Stav zdrojov podzemnej vody v jarných mesiacoch

Rok 2020 je však zatiaľ výrazne a veľmi nepriaznivo iný.

Hodnotenie aktuálneho stavu zdrojov podzemnej vody bolo spracované na základe získaných údajov z meraní online operatívneho monitoringu podzemnej vody na objektoch štátnej hydrologickej siete podzemnej vody (z meraní na  26 sondách a 17 prameňoch relatívne rovnomerne rozmiestnených v rámci územia Slovenska.

Zrážkovo priaznivé podmienky v mesiaci február 2020, ktorý bol na zrážky veľmi bohatý (171% normálu), spôsobili nárast hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov sa prejavili takmer na celom území Slovenska (obr. 2) a predznamenávali bezproblémové preklenutie letných, zrážkovo podpriemerných suchých mesiacov roka 2020.

                   Obr. č. 4 Situácia v zdrojoch podzemnej vody dňa 4.3.2020

          

                 Obr. 3  Legenda k obrázkom  4, 5, 6, 7

Bohužiaľ v  dôsledku negatívneho vývoja klimatických podmienok v mesiaci marec (zrážkovo normálny mesiac, takmer úplne zanedbateľná snehová pokrývka) dochádza v podzemnej vode koncom marca a začiatkom apríla 2020 k postupným poklesom hladín a výdatnosti prameňov (obr. 4, 5). Na väčšine objektoch sa začalo prejavovať veľmi mierne sucho.

                    Obr. 5  Situácia v zdrojoch podzemnej vody  dňa  31.3.2020

                     Obr. 6  Situácia v zdrojoch podzemnej vody dňa  1.4.2020

Ani za obdobie od 1. 4. 2020 do 30.4. 2020 nespadlo veľa zrážok, uvedené obdobie môžeme považovať z pohľadu významu pre pozemné vody za takmer bezzrážkové a spôsobilo veľmi negatívny vývoj u zdrojov podzemnej vody na celom území Slovenska. Tento nepriaznivý stav sa v podstate od začiatku apríla až do súčasnosti len prehlbuje. Hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov klesajú. Ku koncu apríla 2020 sa sucho veľmi dramaticky prejavuje už na celom území Slovenska (obr. 6).

                     Obr. 7  Situácia v zdrojoch podzemnej vody dňa  30. 4. 2020

Hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov na 70%  hodnotených objektoch poklesli  pod ich dlhodobý priemer a postupne atakujú ich dlhodobé minimálne hodnoty. Nepriaznivá a veľmi ojedinelá situácia v naplnení hydrogeologických štruktúr začiatkom mája 2020 neveští zatiaľ nič optimistického v zásobovaní  vodou v suchých letných mesiacoch roka 2020.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑