Aktuality SHMÚ

27 SEP 2017

Mimoriadne teplý august 2017

KLIMATOLÓGIA | 27.9.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

August 2017 bol na Slovensku mimoriadne teplý a v niektorých oblastiach na západe aj veľmi suchý. S výnimkou malých izolovaných oblastí na Britských ostrovoch a v Škandinávii bol uplynulý mesiac teplotne nadnormálny (najčastejšie s odchýlkami +1 až +5 °C v porovnaní s normálom 1961-1990) aj na prevažnej väčšine územia Európy, pričom august 2017 skončil ako tretí najteplejší august aspoň od roku 1880. Mimoriadne teplé podmienky v oblasti strednej, južnej, juhovýchodnej a východnej Európy boli podmienené predovšetkým charakterom atmosférickej cirkulácie, s čím súviseli aj podpriemerné až významne podnormálne úhrny atmosférických zrážoknadpriemerné trvanie slnečného svitu v tomto regióne. Podľa americkej NOAA skončil august 2017 ako tretí (za rokmi 2015 a 2016), podľa NASA ako druhý najteplejší august (za rokom 2016) aspoň od roku 1880. Obdobie mesiacov január až august je zatiaľ druhé najteplejšie (za rokom 2016) za posledných aspoň 137 rokov. V priebehu augusta bol na svete pozorovaný celý rad mimoriadnych extrémov počasia, vrátane hurikánu Harvey, ktorý na konci augusta priniesol do oblasti južného Texasu (a predovšetkým Houstonu) mimoriadne až extrémne denné a viacdenné úhrny atmosférických zrážok (>1300 mm). Mimoriadne vážne boli aj povodne v africkom štáte Sierra Leone a v severovýchodnej Indii a Bangladéši, kde v priebehu jedného týždňa (10. - 16. 8. 2017) spadlo viac ako 1000 mm zrážok. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že rozsah plávajúceho morského ľadu v Arktíde dosiahol tretiu najnižšiu hodnotu od roku 1979 (podľa údajov NSIDC).

Teplota vzduchu

August 2017 bol na území Slovenska teplotne mimoriadne nadnormálny, s priemernou územnou odchýlkou +3,3 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od +2,1 °C v Bardejove do +4,6 °C v Žihárci). V porovnaní s teplejším normálom 1981-2010 hodnotíme august ako teplotne silne nadnormálny mesiac s priemernou územnou odchýlkou +2,2 °C (dT v intervale od 1,3 °C v Bardejove do +3,1 °C v Žihárci; Obr. 1 vľavo). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na západnom a strednom Slovensku, kde odchýlka teploty vzduchu od normálu 1961-1990 na veľkom území výrazne presahovala hodnotu +3,0 °C. Naopak, august 2017 bol relatívne chladnejší na východnom Slovenska, predovšetkým v oblasti Východoslovenskej nížiny (Obr. 2). August 2017 skončil na väčšine analyzovaných meteorologických staníc ako tretí až piaty najteplejší aspoň od roku 1951, v Hurbanove skončil ako štvrtý najteplejší august aspoň od roku 1900 (mesačný priemer: 23,0 °C; odchýlka od normálu 1961-1990: +3,5 °C; Obr. 1 vpravo). Priemerná augustová teplota vzduchu bola v Hurbanove vyššia len v roku 1992 (24,5 °C), 2015 (24,0 °C) a 2003 (23,9 °C). Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Tatranskej Javorine (15,1 °C), najvyššia v Žihárci (23,7 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste 10,0 °C na Chopku, resp. 7,2 °C na Lomnickom štíte. Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -5,4 °C dňa 23. 8. 2017; 8 mrazových dní na LŠ v priebehu augusta 2017), bolo zaznamenané vo Vernári (0,8 °C, dňa 24. 8.), najvyššie maximum v Senici (38,8 °C, dňa 3. 8.).

V priebehu augusta 2017 sme zaznamenali až 25 tropických dní (výskyt aspoň na jednej meteorologickej stanici) a 14 tropických nocí, prevažne v dňoch od 1. 8. do 6. 8., 9. 8. až 12. 8., 15. 8. až 18. 8. a 25. 8. až 27. 8. 2017, ktoré sa kryli s výskytom periódy horúčav. Najdlhšia a najintenzívnejšia vlna horúčav bola pozorovaná na začiatku mesiaca (1. 8. - 6. 8. 2017; Obr. 3), ktorá vzhľadom na to, že začala už 30. 7., celkovo trvala na niektorých staniciach až 8 dní. Najviac tropických dní sme zaznamenali na stanici v Dolných Plachtinciach (21), a ďalej na staniciach Slovenský Grob (Pezinok; 20), Rimavská Sobota (19) a Senica (18). Najviac tropických nocí sme pozorovali v Bratislave, Mlynskej doline (9). V auguste sa vyskytli na Slovensku dve významnejšie ochladenia, a to v období od 12. do 13. 8., a neskôr od 20. do 23. 8. 2017. 

Atmosférické zrážky a dni s búrkou

Z pohľadu priestorového mesačného úhrnu bol august zrážkovo podpriemerný (81 % dlhodobého priemeru 1901-2000; Obr. 4), pričom relatívne najvyššie mesačné úhrny zrážok sme zaznamenali na Horehroní, v Liptovskej a Popradskej kotline, a v Zamagurí. Z pohľadu priestorového úhrnu zrážok, absolútne aj relatívne najviac zrážok spadlo na východnom Slovensku, priestorový úhrn zrážok tu dosiahol 79 mm (91 % dlhodobého priemeru 1901-2000), naopak najmenej na západnom Slovensku (49 mm; 65 %). Najvýznamnejšie zrážky sme v priebehu augusta pozorovali pri prechodoch výrazných studených frontoch, ktoré ukončovali dlhšie obdobia horúčav, a to najmä v dňoch od 6. do 7. 8., od 10. do 11. 8., od 19. do 20. 8. a nakoniec od 26. do 27. 8. 2017. V priebehu augusta sme na území Slovenska pozorovali až 18 dní s búrkou (aspoň jedna pozorovaná búrka na jednej meteorologickej stanici), najviac v dňoch 6. 8., 10. 8. až 12. 8., 19. 8., a 26. 8  až 27. 8. 2017. Na základe údajov z detekčného systému LINET sa najviac dní s búrkou vyskytlo v oblasti Liptovskej kotliny a severného Šariša (8 dní s búrkou), naopak najmenej v oblasti Žiarskej a Zvolenskej kotliny a na juhu Košickej kotliny (1 až 3 dni s búrkou).

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v auguste 2017 významne nadpriemerná a bola väčšinou v rozmedzí od 128 % (Bratislava-Koliba; 302 hodín) do 145 % (Sliač; 306 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Vo vysokohorských polohách dosiahla mesačná suma slnečného svitu od 207 (Chopok; 150 % normáli) do 236 hodín (Lomnický štít, 147 % normálu). Absolútne najvyššiu mesačnú sumu dosiahol slnečný svit na staniciach Hurbanovo (330 hodín), Bratislava-letisko (321 hodín), Sliač (306 hodín), Piešťany (304 hodín) a Bratislava-Koliba (302 hodín).

Zdroje: KMIS SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA.

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v auguste 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v auguste v Hurbanove v období 1900-2017 (v porovnaní s normálom 1961 - 1990) [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v auguste 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 (vľavo) a 1981-2010 (vpravo) [Obr. 2]

Obr. 3: (hore) Maximálna denná a (dole) minimálna denná teplota vzduchu v priestore západnej a strednej Európy v období od 31. 7. do 4. 8. 2017 podľa údajov WMO [Obr. 3]

Obr. 4: Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mm (vľavo) a v % normálu 1961 -1990 (vpravo) za mesiac august 2017 na Slovensku [Obr. 4]

Obr. 5Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo), v Európe (v strede) a v Arktíde (pravo) za mesiac august 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010 podľa reanalýzy NCEP [Obr. 5a, Obr. 5b, Obr. 5c]

Obr. 6: Odchýlka mesačného úhrnu atmosférických zrážok v mm (vľavo) a v % normálu (vpravo) v porovnaní s normálovým obdobím 1961-1990 na základe údajov NOAA [Obr. 6]

Obr. 7: Priemerné množstvo oblačnosti v Európe za mesiac august 2017 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 7]

Obr. 8: Celkové trvanie slnečného svitu v Európe za mesiac august 2017 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 8]

Obr. 9: Priemerná výška a odchýlka priemernej výšky geopotenciálnej hladiny 500 hPa (vľavo) a 850 hPa (vpravo) od dlhodobého priemeru v období od 1. 8. do 31. 8. 2017 na základe údajov reanalýz NCEP/NCAR [Obr. 9a, Obr. 9b, Obr. 9c, Obr. 9d]

Obr. 10: Hurikán Harvey na zábere americkej družice GOES-EAST (vo viditeľnej oblasti spektra) dňa 25. 8. 2017, gif animácia radarovej odrazivosti tu [Zdroj: NOAA]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑