SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchHmla Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

12 DEC 2018

Klimatický fenomén El Niño prichádza

KLIMATOLÓGIA | 12.12.2018 | ANALÝZA | JOZEF PECHO

Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existuje vysoká pravdepodobnosť (75-80 %), že v priebehu zimných mesiacov na severnej pologuli (december – február) sa vytvoria v priestore centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Pacifiku) podmienky pozitívnej fázy ENSO, tzv. El Niño. Správa WMO súčasne upozorňuje, že ak sa El Niño aj objaví, pravdepodobne nebude tak silné ako v rokoch 2015-16, ktoré spolu s tým z rokov 1997-98, patrilo medzi najsilnejšie El Niño udalosti za posledných minimálne 120 rokov. Keďže s výskytom udalostí El Niño sú takmer vždy spojené významné pozitívne (teplé) odchýlky globálnej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru a trendu, očakáva sa, že globálny priemer teploty vzduchu môže v roku 2019 dosiahnuť úroveň z roku 2016 (podľa NOAA, NASA a Met Office zatiaľ najteplejší rok aspoň od roku 1850).

Južná oscilácia (ENSO)/El Niño (tiež „jezuliatko“, ako ho nazývajú obyvatelia pacifického pobrežia Južnej Ameriky) je prirodzene sa vyskytujúci jav zahŕňajúci významné kolísanie teploty povrchových vrstiev oceánu v rovníkovej oblasti Pacifiku, ktoré je sprevádzané výraznými zmenami atmosférickej cirkulácie (zonálny posun tzv. Walkerovej cirkulácie, ktorý následne vedie k zmene distribúcie vlhkosti a atmosférických zrážok pozdĺž rovníka). Fenomén El Niño má nezanedbateľný vplyv nielen na výskyt poveternostných a klimatických anomálií v tropickom klimatickom pásme (výskyt sucha, intenzívnych zrážok a povodní), ale ukazuje sa, že významne ovplyvňuje charakter počasia aj v mimotropických oblastiach Zeme (napr. v Európe, USA či v Afrike).

Americká NOAA už v priebehu novembra 2018 informovala, že teplota povrchu centrálneho a východného tropického Pacifiku (resp. jej odchýlky) dosiahla už v októbri 2018 vo všetkých štyroch sledovaných regiónoch (v smere od západu na východu: Niño 4, Niño 3.4, Niño 3 a Niño 1+2, Obr. 1) hodnoty odpovedajúce slabej fáze El Niño (> +0,5 °C), a v priebehu nasledujúceho mesiaca postupne rástla až na +1,0 až +1,2 °C (na začiatku decembra 2018 miestami až do +1,5 °C, Obr. 2).

Keďže plný rozvoj El Niña si, okrem oceánickej, vyžaduje aj dynamickú odozvu atmosférickej zložky (zmena priestorovej distribúcie prízemného tlaku vzduchu a prúdenia vzduchu vo vyšších vrstvách troposféry, Obr. 3) – a k tej zatiaľ nedošlo – v modelových simuláciách panujú zatiaľ značné neistoty ohľadom priebehu a vrcholenia (a teda aj samotných dôsledkov) nadchádzajúcej teplej fázy ENSO 2018-19. Pravdepodobnosť toho, že by El Niño 2018-19 dosiahlo status „silného“ javu (vo všetkých pozorovaných regiónoch Niño minimálne +1,5 °C) je v súčasnosti zatiaľ nízka, aj keď modely počítajú s rozvojom El Niño podmienok v priebehu decembra až februára s pravdepodobnosťou až 75-80 % (a s pravdepodobnosťou okolo 60 %, že uvedené podmienky pretrvajú až do apríla 2019, Obr. 5), s významným vplyvom na priestorové rozloženie teploty povrchu oceánu, teploty vzduchu ako aj atmosférických zrážok (Obr. 4).

Najvýraznejšie prípady javu El Niño sú dokumentované z rokov 1891-92, 1925-26, 1953-54, 1972-73, 1982-83, 1997-98 a naposledy 2015-16. El Niño však nie je ani zďaleka jav ovplyvňujúci len región Tichého oceánu. V dôsledku toho, že v priebehu teplej fázy ENSO sa na rozsiahlych plochách Pacifiku (niekoľko desiatok miliónov km2) zvýši teplota povrchových vrstiev oceánu na obdobie niekoľkých mesiacov aj o viac ako 2 °C, jav El Niño je zdrojom najväčšej medziročnej premenlivosti globálnej teploty vzduchu. Tá môže v prípade silnej epizódy El Niño dosiahnuť odchýlku v intervale od 0,15 do 0,3 °C nad dlhodobý priemer (v regióne tropického Pacifiku dosahuje teplotná odchýlka zvyčajne hodnoty od +0,5 do +1,0 °C). Dlhodobý vývoj indexu Južnej oscilácie (SOI) je možné násť na stránkach americkej NOAA (SOI index nadobúda negatívne hodnoty v podmienkach El Niño).

Vplyv El Niña na teplotné pomery môže byť regionálne aj opačný, napríklad juh Spojených štátov amerických zvykne byť v priebehu zimy chladnejší (aj o menej ako -0,5 °C), s väčším množstvom zrážok v porovnaní s normálom. Priame prejavy El Niño na charakter počasia v Európe zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané, avšak objavili sa súvislosti s výskytom chladnejších zím v severnej Európe a miernejších a na atmosférické zrážky málo bohatých zím v oblasti Stredomoria.

Zdroje: NOAA, WMO, ECMWF

Video s vysvetlením, čo je fenomén El Niño: [Met Office]

Obr. 1: Priestorové rozloženie odchýlok teploty povrchu morskej vody v období vrcholednia El Niño 2015-16 (december 2015) so schematickým vyznačením sledovaných regiónov NINO4, NINO3.4, NINO3 a NINO1+2 na základe údajov ECMWF GEFF [Zdroj]

Obr. 2: Vývoj odchýlok teploty povrchu morskej vody v oblasti centrálneho a východného Pacifiku v období posledných šiestich mesiacov roku 2018 (júl - december 2018) [Zdroj: NOAA

Obr. 3: Schematické zobrazenie priestorovej distribúcie (rozloženia) prízemného tlaku vzduchu, odchýlok teploty morskej vody a prevládajúceho smeru prúdenia v spodnej troposfére v podmienkach El Niño (vľavo), La Niña (vpravo) a ENSO-neutrál (v strede) [Zdroj: NOAA]

Obr. 4: Sezónna pravdepodobnostná prognóza (pre SST) odchýlok teploty povrchu morskej vody (SST; vľavo) a teploty vzduchu v úrovni 2 metre nad terénom (vpravo) pre obdobie mesiacov december 2018 až február 2019 na základe údajov ECMWF [Zdroj]

Obr. 5: Predpokladaný vývoj odchýlky teploty povrchu morskej vody v oblasti regiónu NINO3.4 na základe údajov NOAA (vľavo) a ECMFW (vpravo) pre obdobie december 2018 až jún, resp. august 2019 [Zdroje: NOAA a ECMWF]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑