SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

18 DEC 2018

Katovický klimatický balíček

SHMÚ | 18.12.2018 | SPRÁVA | JANKA SZEMESOVÁ

Svetová klimatická konferencia OSN o zmene klímy, ktorá sa v sobotu, 15. decembra 2018, neskoro večer skončila v Poľských Katoviciach nakoniec po dlhom vyjednávaní schválila kompromisný návrh obsahujúci robustný set usmernení na implementáciu Parížskej dohody z roku 2015. Z ich implementácie budú nakoniec profitovať všetky národy, zvlášť tie najviac ohrozené zmenou klímy.

Schválený „Katovický klimatický balíček“, ako sa dokument nazval, obsahuje niekoľko rozhodnutí, ktoré budú riadiť medzinárodnú spoluprácu všetkých signatárskych krajín Parížskej dohody a podporovať ich individuálne ambície. Implementácia má byť dokončená do roku 2020.

Najdôležitejšou oblasťou sledovanou expertami SHMÚ boli rozhodnutia o rámci transparentnosti. Ten hovorí o tom, ako krajiny budú informovať o svojich národných určených príspevkoch (NDC) opisujúcich ich domáce úlohy v kontexte zmierňovania prejavov zmeny klímy. Tieto úlohy zahrňujú mitigačné a adaptačné opatrenia a rovnako detaily finančnej podpory a pomoci rozvojovým a najviac ohrozeným krajinám.

Výsledky zhrnuté v Katovickom klimatickom balíčku obsahujú aj rozhodnutia o:

  • procese ako určiť nové ciele pre klimatické financovanie od roku 2025 tak, aby sa nadviazalo na rozpočet 100 miliárd USD/ročne mobilizovaných od roku 2020;

  • ako sa bude efektívne viesť prehodnocovanie záväzkov v roku 2023 vychádzajúce zo záverov Parížskej dohody;

  • ako sa bude rozvíjať transfer technológií.

    Dohodnuté pravidlá umožnia všetkým zúčastneným krajinám Parížskej dohody ustanoviť svoj národný systém pre jej plnenie do roku 2020.

Napriek všeobecnému optimizmu zostali niektoré otázky nedoriešené, a preto sa odložili na budúcoročné júnové zasadanie výkonných orgánov dohovoru v nemeckom Bonne a neskôr ich schválenie na COP25 v Čile. Jednou  z týchto oblastí boli aj trhové (flexibilné) mechanizmy, medzi ktoré patrí napríklad obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (zavedené Kjótskym protokolom). Táto oblasť je popísaná v článku 6 Parížskej dohody.

Experti SHMÚ okrem mnohých iných odborných podujatí sledovali agendu článku 13 Parížskej dohody a paragrafov 84-98 rozhodnutia 1/CP.21 zaoberajúcu sa reportingovými povinnosťami zúčastnených strán a metodickými usmerneniami pre reportovanie plnenia svojich záväzkov. Záverečné rozhodnutie -/CMA.1 ešte nie je očíslované, bude však obsahovať 36-stranovú prílohu FCCC/CP/2018/L.23 s podrobným popisom modalít, procedúr a usmernení pre rámec transparentnosti a pre akcie a podporu. Príloha návrhu rozhodnutia obsahuje aj modality pre započítavanie finančných zdrojov poskytnutých a mobilizovaných v súlade s článkom 9, paragrafom 7 Parížskej dohody zakomponovanej do Kapitoly V v návrhu rozhodnutia -/CMA.1.

Ďalšou úlohou tejto pracovnej skupiny bude dojednať tabuľkový formát pre podávanie správ a pripraviť vhodný softvér pre reportovanie, aby sa mohli začať používať od roku 2024 pre všetky krajiny Parížskej dohody.

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑