Aktuality SHMÚ

19 MAR 2019

Seminár „Sucho – ako sa naň lepšie pripraviť?”

SHMÚ | 19.3.2019 | ANALÝZA | PAVEL ŠŤASTNÝ

Slovenský hydrometeorologický ústav a Global Water Partnership Central and Eastern Europe usporiadali dnes, 19. marca 2019, v priestoroch SHMÚ, národný seminár o suchu.

Seminár bol záverečným bodom aktívnej spolupráce s národnými partnermi v rámci projektu DriDanube (Riziko sucha v podunajskej oblasti), ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu. Projekt má v krajinách podunajského regiónu mapovať pripravenosť  na sucho, zlepšiť a vyvinúť nové nástroje na monitoring sucha a jeho dôsledkov. Seminár bol súčasťou série národných seminárov o suchu organizovaných v 10 partnerských krajinách. Ich cieľom bolo vymeniť si názory, skúsenosti a návrhy na zlepšenie DriDanube výstupov, ktoré sú v konečnej fáze vývoja. Osobitná pozornosť bola venovaná tomu, ako môžu partneri začleniť výsledky projektu do svojej každodennej práce, ako môžu profitovať z novonadobudnutých informácií a zabezpečiť ich udržateľnosť.

 
Nedostatok vody a sucho postihujú podunajský región stále častejšie a majú veľký vplyv na hospodárstvo a blaho obyvateľstva. Napriek opakovaným negatívnym skúsenostiam a finančným stratám sa suchu stále nedostáva dostačujúca pozornosť a sucho sa stále považuje za zriedkavý fenomén. Nedávne suchá v podunajskej oblasti (2003, 2007, 2012, 2015, 2017, 2018) ukázali, že takéto extrémy sa stávajú pravidelnou črtou klímy na tomto území.

Na Slovensku sa najväčšie suchá vyskytli najmä v rokoch 2012, 2015 a 2017. V roku 2015 išlo o intenzívne sucho, ktoré zasiahlo veľkú časť krajiny. Najviac sa prejavilo na východnom Slovensku, kde bolo najintenzívnejšie aspoň od roku 1961. V roku 2017 bolo sucho charakteristické svojím rekordne dlhým trvaním. Výrazný deficit zrážok v okolí Bratislavy trval až 272 dní, čo je najviac od roku 1961. Sucho v roku 2012 sa podpísalo na podstatnom znížení úrody obilnín.

Dá sa po takýchto skúsenostiach povedať, že sme už lepšie pripravení na ďalšie sucho? Nie je čas prestať čakať na straty, ktoré prinesie nasledujúce sucho a začať konať s cieľom zmierniť jeho následky, alebo im zabrániť?

Partneri projektu DriDanube sú presvedčení, že k suchu je potrebné pristupovať proaktívnym spôsobom, v spolupráci na všetkých úrovniach. Cieľom projektu je pomôcť všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa podieľajú na manažmente sucha, zefektívniť reakciu v prípade výskytu sucha a pomôcť pri príprave nasledujúceho sucha.

Aké novinky prináša projekt?

Projekt vyvinul nasledujúce nové nástroje na efektívnejšie riadenie sucha:

• Inovatívny nástroj monitorovania sucha – Drought Watch

Tento on-line nástroj integruje všetky dostupné údaje, vrátane údajov z diaľkového snímania a umožňuje monitorovať, predpovedať a reagovať počas vývoja sucha rýchlejšie a s vyššou presnosťou.

• Jednotný prístup pre zber údajov o vplyve sucha a hodnotenie rizika sucha

Monitorovanie sucha bolo doteraz nejednotné v jednotlivých krajinách podunajskej oblasti. Vylepšené a porovnateľné metodiky medzi krajinami regiónu týkajúce sa rizika sucha a posúdenia jeho vplyvu sú teraz začlenené do programu Drought Watch, aby sa umožnila lepšia synchronizácia a presná reakcia na úrovni rozhodovania. V tomto ohľade všetci partneri projektu pracujú na vytvorení siete reportérov vplyvov sucha v celom podunajskom regióne. Počet zaregistrovaných reportérov už prekročil 1 000. Ich úloha je rozhodujúca pre správne fungovanie sledovania sucha, pretože vstupné dáta zo satelitov a pozemných meteorologických staníc sú takto ďalej overované a doplňované sledovaniami reportérov v reálnom čase. V súčasnej dobe máme na Slovensku aktívnych 118 reportérov z 51 okresov. Najviac reportérov vypĺňa poľnohospodársky dotazník (77 reportérov). Ovocinársky a vinársky dotazník vypĺňa 27 reportérov a 14 reportérov  lesnícky dotazník. Najvyšší počet reportérov je sústredených v juhozápadnej časti Slovenska, postupne sa pridávajú aj reportéri z iných okresov Slovenska. Sú však oblasti, ktoré ešte nemáme pokryté žiadnym reportérom, preto uvítame každú spoluprácu pri našej spoločnej snahe monitorovať sucho a eliminovať jeho dopady.  

• Stratégia podporujúca proaktívne riadenie sucha v regióne

Stratégia poskytne jasné usmernenia na prekonanie nedostatkov v procesoch rozhodovania o suchu a na zlepšenie reakcie v núdzových situáciách v oblasti sucha v podunajskej oblasti.

Viac informácií nájdete na: http://www.interreg-danube.eu/dridanube

Katarína Mikulová – SHMÚ, Manažér projektu, katarina.mikulova@shmu.sk

Jana Pangrácová – GWP CEE, Komunikačný manažér, jana.pangracova@gwpcee.org

 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑