SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Katalóg kvality podzemných vôd Slovenska

Odbor podzemných vôd

Informácie o monitorovaných prameňoch a sondách Štátnej hydrologickej siete kvality podzemných vôd Slovenska môžete vyhľadať podľa výberu čísla stanice (pramene, sondy), alebo podľa poznania lokalizácie stanice na mape na základe jej výberu na mape zvoleného okresu, útvaru alebo ukazovateľov (výber podľa mapy).

Objekt:

Stav:

Typ monitoringu:

Úroveň útvaru:

Ukazovatele:

Ak nie je vybraný žiaden ukazovateľ, budú zobazené stanice so všetkými ukazovateľmi
Legenda:
na sonde sa pozoruje kvalita
na sonde je prerušené pozorovanie
na prameni sa pozoruje kvalita
na prameni je prerušené pozorovanie

1 - Bratislava I 
2 - Bratislava II 
3 - Bratislava III 
4 - Bratislava IV 
5 - Bratislava V 
6 - Skalica 
7 - Myjava 
8 - Bánovce nad Bebravou 
9 - Senica 
10 - Topoľčany 
11 - Trnava 
12 - Rimavská Sobota 
13 - Malacky 
14 - Pezinok 
15 - Nitra 
16 - Lučenec 

17 - Senec 
18 - Šaľa 
19 - Dunajská Streda 
20 - Nové Zámky 
21 - Komárno 
22 - Námestovo 
23 - Čadca 
24 - Tvrdošín 
25 - Kysucké Nové Mesto 
26 - Bytča 
27 - Žilina 
28 - Považská Bystrica 
29 - Púchov 
30 - Dolný Kubín 
31 - Martin 
32 - Ilava 

33 - Ružomberok 
34 - Trenčín 
35 - Prievidza 
36 - Nové Mesto nad Váhom 
37 - Turčianske teplice 
38 - Brezno 
39 - Gelnica 
40 - Banská Bystrica 
41 - Žiar nad Hronom 
42 - Revúca 
43 - Piešťany 
44 - Partizánske 
44 - Veľký Krtíš 
45 - Zvolen 
46 - Žarnovica 
47 - Detva 

48 - Poprad 
48 - Poltár 
49 - Hlohovec 
50 - Zlaté Moravce 
51 - Banská Štiavnica 
52 - Krupina 
53 - Levice 
54 - Galanta 
56 - Košice okolie 
57 - Košice I 
58 - Košice II 
59 - Košice III 
60 - Košice IV 
61 - Bardejov 
62 - Stará Ľubovňa 
63 - Kežmarok 

64 - Svidník 
65 - Medzilaborce 
67 - Stropkov 
68 - Liptovský Mikuláš 
69 - Sabinov 
70 - Prešov 
71 - Humenné 
72 - Snina 
73 - Levoča 
74 - Vranov nad Topľou 
75 - Rožňava 
76 - Sobrance 
77 - Michalovce 
78 - Trebišov 
79 - Spišská Nová Ves 

Legenda k ukazovateľom:

 • aldehydy - Aldehydy (2-furaldehyd, acetaldehyd, acetón, benzaldehyd, formaldehyd)
 • Alkylfenoly - Alkylfenoly (dichlórfenoly, pentachlórfenol, 2.4.5 - trichlórfenol, 2.4.6 - trichlórfenol, 2.4 - dichlórfenol, 2-monochlórfenol, 4-(para)-nonyfenol, 4-(terc)-oktylfenol, bisfenol A, nonyfenoly, oktyfenoly)
 • DL - Dusíkaté látky
 • Emergentné látky - Atenolol, Bezafibrate, Carbamazepine, Diclofenac, Primidon, Sulfadiazine, Sulfamethoxazole, kofeín
 • fenol_index - Fenoly
 • ftaláty - Ftaláty (4-metyl-2.6-diterc butylfenol. Bis(2-etylhexyl)-ftalát, dibutylftalát)
 • hydroxyatrazin* - * pesticídy v 2 hraničných objektoch
 • hydroxyterbuthylazine* - * pesticídy v 2 hraničných objektoch
 • Kyanidy - Kyanidy (Kyanidy celkové)
 • Kyslé pesticídy - Kyslé pesticídy (2.4D kyselina, MCPA, bentazón, clopyralid, dicamba, MCPB, MCPP)
 • metolachlor* - * pesticídy v 2 hraničných objektoch
 • NEL UI - Nel uhľovodíkový index
 • OCP - Organochlórované pesticídy (aldrin, DDD. DDT, DDE, dieldrin, endrin, heptachlór, hexachlórbenzén, chlórfenvinfos, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, isodrin, lindan, metoxychlór, trifluralin, pentachlórbenzén, metazachlór)
 • PAU - Polyaromatické uhľovodíky (acenaftén, antracén, B(a,h)antracén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, dibenzoantracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, chryzén, indeno(1.2.3-c.d)pyrén,naftalén, pyrén)
 • PCB - Polychlórované bifenyly (PCB 8, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 203)
 • Pesticídy 1 - Pesticídy I (acetochlór, alachlór, alfa-endosulfán, atrazín, desetylatrazín, desizopropylatrazín, prometryn, simazín, terbutryn, terbutylazin, dimetachlór, dimethenamid-p, fenpropimorph, propiconazole, propisochlór, S-metolachlór, teuconazole)
 • Pesticídy 2 - Pesticídy II (carboxin, desmedipham, ethofumesate, chloridazon, chlorpropham, chlortoluron, izoproturon, metamitron, pendimethalin, phenmedipham, diuron, linuron, prochloraz)
 • PFAS látky - pilotné monitorovanie
 • PrAIU - Prchavé alifatické uhľovodíky (trichlóretán, DCE 1.1, Cis DCE 1.2, TransDCE 1.2, Dichlóretán, brómdichlormetán, bromoform, dibrómchlormetán, dichlórmetánhexachlórbutadién, tetrachlóretán, tetrachlórmetán, trichlóretén, vinylchlorid, chloroform)
 • PrAU - Prchavé aromatické uhľovodíky (1.2.4 - trichlórbenzén, 1.2 - dichlórbenzén, 1.3 - dichlórbenzén, 1.3.5 - trichlórbenzén, 1.4 - dichlórbenzén, benzén, etylbenzén, chlórbenzén, toluén, styrén, xylény)
 • ŠOLI - Špecifické organické látky I (3.3-dichlórbenzidín, anilín, benzidín, difenylanilín, N.N-dimetylanilín, N-nitrozodifenylamín)
 • ŠOLII - Špecifické organické látky II (benztiazol)
 • SP - Stopové prvky (As, Al, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Sb, Se)
 • tenzidy - Tenzidy
 • TOC - Celkový organický uhlík
 • TU - Terénne ukazovatele (KNK 4.5, ZNK 8.3, O2, %O2, vodivosť pri 25˚C, pH, redox potenciál), teplota vody, teplota vzduchu
 • ZFCHR - Základný fyzikálno chemický rozbor (Agresívny CO2, NH4, K, NO3, NO2, Fe, Fe2+, PO4(3-), H2S, HCO3-, CO3(2-), Mg, CL, CHSKmn, SiO2, Mn, RL, SO4(2-), Na, Ca)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑