Fotosúťaž 2018

 
Aj v tomto roku sme v rámci DOD pripravili FOTOSÚŤAŽ pre žiakov základných, stredných škôl a učilíšť. Témou je VODA V NAŠEJ PRÍRODE.
Pošli maximálne tri fotografie v maximálnom rozlíšení do 15. marca 2018 a vyhraj zaujímavé vecné ceny od SHMÚ.
 

Podmienky fotosúťaže o najkrajšiu fotku v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ 2018 VODA V NAŠEJ PRÍRODE


Všeobecné podmienky
Tieto podmienky ustanovujú pravidlá účasti v súťaži „O najkrajšiu fotku v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ“ (ďalej len súťaž). Témou je voda v našej prírode. Ustanovujú zároveň odovzdanie výhry, popisujú práva a povinnosti súťažiacich a práva a povinnosti organizátora, SHMÚ. Tieto podmienky rovnako popisujú dobu trvania súťaže, jej priebeh, podmienky získania výhry a odovzdanie výhry.
Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je Slovenský hydrometeorologický ústav,  Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37, IČO: 00 156 884, DIČ: 2020749852,  IČ DPH: SK 2020749852 (ďalej len organizátor).                        
Základné ustanovenia
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci zo základných škôl  a všetkých typov stredných škôl a učilíšť, ktorí majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike (ďalej len účastník). Účastníkom v súťaži sa automaticky stáva každá osoba, ktorá  splní  stanovené  kritéria a do 15. marca  2018  (t.j.  najneskôr  14. marca  2018 o 23:59 h) pošle fotografiu alebo maximálne tri fotografie (ak je ich autorom), ktoré spĺňajú podmienky uvedené nižšie (viď Kritéria fotografie).
Účasť v súťaži
Každý účastník môže do súťaže prihlásiť najviac tri fotografie. Odoslaním fotografií prenecháva organizátorovi plné právo použiť fotografiu pre svoje marketingové alebo iné účely. Túto licenciu poskytuje účastník ako nevýhradnú, bezodplatnú, pre celý svet a časovo neobmedzenú. Účastník nemôže licenciu odvolať ani licenčnú zmluvu vypovedať. Na fotografii musí byť identifikovateľná téma – voda na Slovensku. Ak na fotografii bude voda v akomkoľvek skupenstve absentovať, fotografia bude zo súťaže vyradená.
Kritériá fotografie
K fotografii, v maximálnom rozlíšení s koncovkou JPG (veľkosť A3, min. 150 dpi, 1754x2981 pixelov) musí mať účastník plné autorské práva, to znamená, musí byť jej autorom, alebo jeho práva na autorstvo nemôžu byť ničím spochybniteľné. Fotografia, ktorá nebude spĺňať kritérium maximálneho rozlíšenia, bude zo  súťaže vyradená. Súťažiaci preberá plnú zodpovednosť za jej zverejnenie a používanie organizátorom. V prípade, že sa na fotografii nachádzajú ďalšie osoby, účastník zodpovedá za to, že tieto osoby súhlasia so zverejnením. Fotografia nesmie poškodzovať dobré meno organizátora, hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, vzbudzovať morálne pohoršenie, propagovať násilie, prezentovať vulgarizmy, nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, nesmie byť urážlivá a nesmie obsahovať erotický prvok, a ani politický podtext.
Odoslanie fotografie
Fotografie účastník odošle elektronicky na email shmu@shmu.sk, do predmetu správy súťažiaci uvedie heslo FOTOSÚŤAŽ. Spolu s fotografiou musí účastník uviesť svoje meno, adresu, vek a telefonický kontakt. Môže pripojiť aj prihlasovacie meno na Facebooku, ktoré organizátor uvedie pri zverejnení jeho fotografie. Organizátor jeho fotografiu môže uverejniť na Facebooku. Meno a telefonický kontakt súťažiaceho nebudú zverejnené (iba ak sa meno účastníka zhoduje s jeho prihlasovacím menom na sociálnej sieti Facebook a bude si želať toto meno zverejniť), okrem prípadu, kedy súťažiaci vyhrá súťaž, v tom prípade bude zverejnené jeho krstné meno. Odoslaním fotografie dáva účastník organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže a jej vyhodnotenia. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, v prípade ktorých nie je jednoznačné autorstvo, resp.  nespĺňajú podmienky súťaže. Na výhru organizátor neposkytuje žiadnu záruku. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Zmenu, resp. doplnenie pravidiel organizátor oznámi vhodným spôsobom na svojej webovej stránke.
Priebeh súťaže a vyhodnotenie
Fotografie odoslané do súťaže môžu byť zverejnené aj www.facebook.com/shmu. Víťazné fotografie vyberie porota zložená z riaditeľov úsekov organizátora v zmysle organizačnej štruktúry. Organizátor môže oceniť aj fotografiu, ktorú označia návštevníci DOD na SHMÚ v Bratislave. Porota môže oceniť viac fotografií, viac autorov. Mená výhercov – autorov najkrajších fotografií – organizátor zverejní na svojej webovej stránke www.shmu.sk. Výhrou je balíček vecných cien od organizátora súťaže.  
Odovzdanie výhry
Výhru organizátor odovzdá do konca apríla 2018, a to zaslaním na adresu výhercu.
Záverečné ustanovenia
Súťažné fotografie o „Najkrajšiu fotku v rámci Dňa otvorených dverí SHMÚ 2018“ môžu byť zverejnené na  sociálnej siete Facebook. Spoločnosť Facebook Inc. nie je organizátorom súťaže, nenesie za jej priebeh žiadnu zodpovednosť a žiadny z účastníkov si nemôže v spoločnosti Facebook Inc. vymáhať výhru,  a ani inú výhodu spojenú so zverejnením súťaže. 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑