SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchSnehové jazyky a závejeVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Povodeň Zobraziť výstrahy

Rozvoj a úprava národného emisného informačného systému

  
 
Názov projektu:                   ROZVOJ A ÚPRAVA NÁRODNÉHO EMISNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Číslo projektu ITMS:             310011M760
Operačný program:              Kvalita životného prostredia
Výzva:                                OPKZP-PO1-SC141-2017-25
                                            25. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
                                            zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Zameranie projektu:             Dopytovo orientovaný projekt
Prioritná os:                         Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
                                             environmentálnej infraštruktúry 
Konkrétny cieľ:                     Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Fond:                                  Kohézny fond
Zazmluvnená výška NFP:       309 060,56 EUR

 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia SR správou Národného emisného informačného systému (NEIS), čo je rozsiahly viacmodulový systém na zber, spracovávanie a reportovanie údajov o veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Systém obsahuje údaje cca 12 000 zdrojov za celý časový rad od roku 2000. Užívateľmi systému sú najmä prevádzkovatelia (potenciálne cca 6 000 subjektov), štátna správa ochrany ovzdušia (užívatelia na 79 okresných úradoch) a SHMÚ (organizácia poverená spracovávaním výstupných reportov). Systém pozostáva z častí: NEIS BU (na OÚ), NEIS CU a NeisRep (na SHMÚ). V roku 2015 bol systém rozšírený o portál NEIS PZ WEB, ktorý predstavuje online nástroj pre prevádzkovateľov na elektronické odoslanie vybraných údajov o veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia na 79 okresných úradov SR. Vybrané údaje sa zverejňujú na stránke neisrep.shmu.sk. 


Obsahom projektu je zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému (NEIS), a to rozšírením existujúceho komplexného systému o nové moduly a funkcie, aby NEIS mohol slúžiť pre elektronické zasielanie údajov v zmysle novovzniknutých povinností prevádzkovateľov a povinností na informovanie verejnosti; integráciou nových modulov a funkcií do existujúcej dátovej štruktúry systému a úpravou existujúcich modulov podľa požiadaviek reportingových povinností SR.
 
 
Cieľ projektu: Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému podľa požiadaviek aktuálnych právnych predpisov SR a EÚ, podľa požiadaviek reportovacích povinností SR a požiadaviek na informovanie verejnosti.

Dátum začiatku aktivít projektu:         jún 2019
Dátum ukončenia aktivít projektu:      máj 2022

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑