SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na SneženiePoľadovica Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Ružomberok a okolie » Zobraziť

Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovaniaNázov projektu:                  ZLEPŠENIE ÚROVNE NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA
Číslo projektu ITMS:           310011Q248
Operačný program:             Kvalita životného prostredia
Výzva:                                   OPKZP-PO1-SC141-2017-25
25. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
Zameranie projektu:           Dopytovo orientovaný projekt
Fond:                                     Kohézny fond
Prioritná os:                         1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita:            1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných  areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.
Špecifický cieľ:                    1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Zazmluvnená výška NFP:   1 292 216,48 EUR
 
Cieľom projektu je zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (NRZ) vytvorením reprezentatívneho komunikačného a informačného systému podľa platných národných a európskych legislatívnych požiadaviek, s mapovou a grafickou podporou a sprístupnením on-line verejnosti.
Register má zabezpečovať zber, spracovanie, validáciu a prezentáciu údajov oznamovaných prevádzkovateľmi SR a spĺňať požiadavky na reportovanie údajov do Európskej komisie a informovanie verejnosti.
Informačný systém zabezpečí prepojenie databázy s relevantnými databázami SHMÚ, SIŽP a SAŽP, týkajúce sa problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) a znečistenia z priemyslu.
Vytvorenie GIS aplikácie (mapový spôsob zobrazovania dát) umožní prehľadný prístup a zobrazovanie údajov verejnosti, ako aj jednotlivým odborným inštitúciám.
Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie internetovej aplikácie pre prevádzkovateľov SR (vrátane možnosti elektronického importu ročných oznamovaných údajov), pre potreby orgánov štátnej správy a pre verejnosť.
 
Merateľné ukazovatele projektu budú predstavovať 3 nové aplikované moduly Národného registra znečisťovania:
  1. informačný systém NRZ
  2. webový portál IS NRZ
  3. mapové zobrazenie IS NRZ
 
Miestom realizácie bude Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.
 
Dátum začiatku aktivít projektu:        november 2017
Dátum ukončenia aktivít projektu:     máj 2022

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑