Prístupové práva

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA UŽÍVATEĽOV K INFORMÁCIÁM

"KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD NA SLOVENSKU"

• Ročná správa "Kvalita povrchových vôd na Slovensku" do roku 2008 , SHMÚ
• Správa Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za príslušný rok (od roku 2009), MŽP SR (SVP, š.p., VÚVH, SHMÚ) - prístupná na web stránke VÚVH (http://www.vuvh.sk/rsv2/  -  časť Implementácia RSV na národnej úrovni - Záverečné správy)

• Poskytovanie informácií o kvalite povrchových vôd

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Andrea Májovská
tel.: 02 / 59 415 415
e-mail: andrea.majovska@shmu.sk

 

 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑