SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietorPoľadovica Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Štruktúra dátovej základne

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Do roku 2007 sa údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch, výsledky merania in situ a laboratórne analýzy v elektronickej forme po verifikácii importovali na SHMÚ do integrovaného informačného systému HIS v databázovom prostredí INGRES II. verzia 2.5. Od roku 2008 SHMÚ prechádza na nový integrovaný informačný systém Súhrnná evidencia o vodách, zahrňujúci evidenciu kvality a kvantity povrchovej a podzemnej vody a monitoring nakladania s vodami, ktorý je založený na platforme ORACLE.

Databáza obsahuje základné údaje o objekte (napr. typ objektu, súradnice, hĺbku vrtu, ...), údaje stanovované priamo v teréne in situ (teplota vody, pH, vodivosť, ...) a údaje o koncentráciách ukazovateľov stanovovaných v laboratóriách v rozsahu Nariadenia vlády SR 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, platnej od júna 2006. Frekvencia ukladania údajov je 1-krát ročne.

Údaje archivované od roku 1982 sú podkladom pre sledovanie vývoja kvality podzemných vôd na Slovensku, pre vypracovanie správ, posudkov a expertíz.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑