SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchSnehové jazyky a závejeVietor Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z trvalého dažďa Povodeň Zobraziť výstrahy

POVAPSYS

Projekt: Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)

Acronym projektu:                POVAPSYS
Číslo projektu ITMS:              24170120001
Operačný program:               Životné prostredie
Spolufinancovaný fond:         ERDF
Prioritná os:                         7 – Budovanie POVAPSYS
Opatrenie:                           7.1 – Budovanie POVAPSYS

Projektu Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) tvorí súčasť Programu protipovodňovej ochrany v SR. Dosiahnutie cieľov spočíva vo vybudovaní integrovaného automatizovaného povodňového predpovedného a varovného systému zameraného na to, aby sa relevantná hydrometeorologická predpoveď alebo varovanie dostali v čo najkratšom čase ku kompetentným orgánom v systéme krízového manažmentu. V súvislosti s tým bolo potrebné podstatne zvýšiť úroveň výstupov meteorologickej a hydrologickej služby nielen  v prípade povodní zasahujúcich väčšie územné celky, ale aj lokálnych povodňových udalostí. Z podstaty problému vyplýva nutnosť rýchlej a účinnej detekcie už prvých príznakov prívalových dažďov v dotknutom území. Z toho sa ďalej odvíjajú nároky na výkon a koordináciu meteorologickej a hydrologickej služby, riešenie problémov pozorovania, vyhodnocovania údajov, rýchlej komunikácie, modelovania a predpovedania meteorologických a hydrologických procesov.

Cieľom projektu je vybudovanie predpovedného povodňového integrovaného systému, ktorý operatívne informuje užívateľov o aktuálnych protipovodňových predpovediach a varovaniach. Dosiahnutie týchto cieľov je predmetom nasledujúcich aktivít:
  1. Rozšírenie siete automatických zrážkomerných a meteorologických staníc, ktoré zabezpečí vyššiu dostupnosť údajov o zrážkach a meraním prietokov ako základný vstup do modelov.
  2. Dobudovanie rádiolokačnej siete: 4 meteorologické rádiolokátory, z toho 2 radarové body budú nové, preto k nim budú postavené radarové veže.
  3. Návrh a dobudovanie integrovaného informačného systému, ktorý slúži pre zber a uchovávanie údajov spojených s činnosťou SHMÚ v oblasti ochrany proti povodniam.
  4. Zvýšenie kvality predpovedných modelov, metód na základe vstupov z meraní a pozorovaní z radarov, automatických pozemných pozorovaní a meraní prietokov.
Výsledkom bude napojenie Ministerstva vnútra a SVP na POVAPSYS a  informovanie užívateľov o vydaných hydrologických predpovediach a výstrahách na nebezpečenstvo povodne.

Dátum začiatku:          február 2013
Dátum ukončenia:       jún 2016

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑