Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Meteorologické družicové merania

Merané veličiny a metódy monitorovania


Na SHMÚ sú prijímané údaje z geostacionárnych meteorologických družíc METEOSAT 5, 6 a 7, nachádzajúcich sa na orbitálnej dráhe nad rovníkom vo výške 36 000 km. Režim ich merania riadi a údaje z nich distribuuje medzinárodná organizácia pre využívanie meteorologických družíc EUMETSAT so sídlom v Darmstadte, Nemecko. V súčasnosti základné merania s intervalom 30 minút z nominálnej polohy na nultom poludníku vykonáva družica Meteosat 7 a merania so skráteným intervalom 10 minút z polohy 10 stupňov západne vykonáva družica Meteosat 6. Družica Meteosat 5 je v súčasnosti umiestnená 63 stupňov východne a jej údaje sú prijímané na SHMÚ len pre informatívne účely.

Geostacionárna družica Meteosat sníma povrch Zeme a jej atmosféru pomocou rádiometrického skenera v troch vlnových oblastiach elektromagnetického žiarenia (pásmach):

  • vo viditeľnej oblasti (VIS - pásmo 0.5 až 0.9 ľm),
  • v infračervenej oblasti (IR -pásmo 10.5 až 12.5 ľm),
  • v oblasti absorpcie tepelného žiarenia vodnou parou (WV - pásmo 5.7 až 7.1 ľm).

Spracovanie družicových údajov prebieha v niekoľkých za sebou nadväzujúcich krokoch, počnúc príjmom údajov, identifikáciou signálov z jednotlivých kanálov, nasleduje kalibrácia skenerom nameraných hodnôt na radiačné teploty a geometrická transformácia obrazov do používanej kartografickej projekcie. Pre zobrazenie družicových obrazov sa používa na SHMÚ niekoľko kartografických projekcií: pôvodné družicové zobrazenie, zobrazenie na guľu a zobrazenie do rovnakoplošnej kužeľovej projekcie. Typ projekcie sa volí podľa spôsobu použitia družicových údajov a spôsobu kombinácie s inými druhmi meteorologických údajov. Družicové obrazy sa v meteorologickej predpovednej službe kombinujú s meraniami pozemných staníc, s rádiolokačnými meraniami ako aj s výstupmi s numerických predpovedných modelov pre ich verifikáciu. Tu sa používajú jednotlivé statické snímky z družice Meteosat 7. Pre kontinuálne sledovanie vývoja a pohybu oblačnosti sa používajú animované sekvencie snímkov a to najmä z družice Meteosat 6, ktorá s krátkym intervalom 10 minút medzi snímkami umožňuje sledovať aj rýchlo sa vyvíjajúce javy, ako sú búrky. Spracované údaje z družice Meteosat sa krátkodobo ukladajú na diskových jednotkách a dlhodobo sa uchovávajú na dátových páskach. Základnou archívnou jednotkou je jeden deň

Merané veličiny meteorologických družicových maraní

Názov meranej veličiny Značka veličiny Meracia metóda Priestorová orientácia Frekvencia merania
žiarivosť a radiačná teplota zemského povrchu a oblačnosti v infračervenom pásme 11 ľm IIR[Wm-2sr-1] Skenovací rádiometer geostacionárnej družice METEOSTAT Výrezy z globálnej snímky Zeme 30 minút Meteosat 7
TIR[K] 10 minút Meteosat 6
žiarivosť a radiačná teplota atmosféry a hustej oblačnosti v pásme absorpcie vodnej pary 6,7 ľm IWV[Wm-2sr-1] Skenovací rádiometer geostacionárnej družice METEOSTAT Výrezy z globálnej snímky Zeme 30 minút Meteosat 7
TWV[K] 10 minút Meteosat 6
albedo oblačnosti a zemského povrchu vo viditeľnej oblasti spektra 0,5 až 0,9 ľm A [%] Skenovací rádiometer geostacionárnej družice METEOSTAT Výrezy z globálnej snímky Zeme 30 minút Meteosat 7
10 minút Meteosat 6

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑