SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Hmla Zobraziť výstrahy

Klimatologické zhodnotenie roka 2001 na Slovensku

Klimatologické zhodnotenie roka 2001 na Slovensku

Úvod


Prvý rok nového milénia bol pokračovaním neprerušenej série teplotne nadnormálnych rokov od roku 1998, pričom podľa pozorovaní v Hurbanove je aj štrnástym najteplejším od roku 1871. Pritom posledný teplotne podnormálny bol rok 1985. September 2001 bol zas prvým teplotne podnormálnym mesiacom od novembra 1999 a studené boli aj november a december 2001. Rok 2001 bol aj prvým od roku 1974, ktorý ako celok pre územie Slovenska považujeme za zrážkovo nadnormálny. Zrážky však boli časovo aj územne značne premenlivé s úbytkom ročných úhrnov od severu na juh, pričom najsuchšie bolo na juhozápade Slovenska. Z jednotlivých mesiacov vynikol najmä silne vlhký júl, ktorý bol tretí najdaždivejší od roku 1871 s príčinnými zrážkami pre povodne v jeho druhej a tretej dekáde.
Obrázok
Obr. 1 Intenzívne zrážky boli príčinou mnohých prívalových povodní v roku 2001.
Záznam ombrografu zo dňa 16. 7. 2001 na stanici Hronec

Klimatologické zhodnotenie - Teplota vzduchu

Nadnormálna priemerná teplota vzduchu v roku 2001 bola výsledkom najmä teplej prvej polovice roka. Z jednotlivých mesiacoch vynikli máj, ktorý podľa pozorovaní v Hurbanove bol siedmy až ôsmy najteplejší od roku 1871, august bol tretí až štvrtý najteplejší a október piaty najteplejší. Naopak z chladných mesiacov bol význačný december, ktorý bol ôsmy najchladnejší. Vegetačné obdobie (IV. až IX..) bolo tiež teplotne nadnormálne (tab.1). Veľmi teplé leto vrcholilo v troch vlnách: prvá bola v polovici júla, druhá v prvej dekáde augusta a posledná v jeho tretej dekáde. V prvom vrcholení leta sa vyskytla aj najvyššia teplota nameraná v roku 2001 na Slovensku, ktorá vystúpila dňa 15.7. v Kráľovej pri Senci na 37.3 °C. Teplá zima 2000/2001 vrcholila v polovici januára. Najchladnejším mesiacom roku 2001 bol december, kedy v jeho poslednej dekáde bolo vrcholenie zimy 2001/2002. Vtedy sa vyskytla aj najnižšia teplota vzduchu, okrem vrcholových polôh Tatier. Bola nameraná dňa 24.12. v Prievidzi a dosiahla -24.0°C. Pre oblasť južného Slovenska, reprezentovaného stanicou v Hurbanove (obr. 2) vidíme, že počas celého kalendárneho roka boli dlhšie a výrazné ochladenia len v druhej polovici septembra a v decembri, s uvedeným vrcholením zimy. Odchýlka priemernej ročnej teploty vzduchu od normálu je na obr. 5.

Tab. 1 Priemery teploty vzduchu v roku 2001 na vybraných klimatických staniciach na Slovensku a odchýlky od dlhodobého priemeru (dT) z obdobia 1951-1980 [°C]
T CH - teplotný charakter mesiaca (obdobia): N - normálny, T - teplý, ST - silne teplý, S - studený, SS - silne studený

T 2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok IV-IX
Hurbanovo 1.0 3.1 7.4 10.5 18.1 18.4 21.6 22.3 14.2 13.5 3.1 -4.7 10.7 17.5
dT 2.5 2.4 2.4 0.0 2.9 -0.4 1.5 2.9 -1.1 3.5 -1.9 -5.5 0.8 0.9
Košice letisko -0.1 1.1 5.5 10.0 16.4 17.1 20.5 20.8 13.3 11.6 2.0 -4.9 9.4 16.4
dT 3.3 2.2 2.4 0.9 2.5 -0.4 1.6 2.5 -0.9 2.9 -1.6 -3.9 0.9 1.1
Liptovský Hrádok -2.7 -1.7 3.1 6.6 13.8 14.2 18.1 17.6 10.8 9.6 0.4 -6.9 6.9 13.5
dT 2.1 1.3 2.3 0.4 2.6 -0.5 2.2 2.5 -0.5 3.0 -1.6 -4.3 0.8 1.1
Slovensko -1.3 -0.1 4.3 8.1 14.8 15.3 19.0 19.2 11.8 11.0 1.0 -6.1 8.1 14.7
dT 2.6 1.8 2.2 0.5 2.3 -0.8 1.6 2.5 -1.1 3.2 -1.9 -4.5 0.7 0.8
T CH T N T N T N ST ST S ST S SS T T

Atmosférické zrážky

Celkovo vlhký rok 2001 mal netypický ročný chod zrážkových úhrnov (tab. 2). Maximum v celoslovenskom priemere pripadlo na júl (182 mm), ale v západoslovenskom regióne bolo v septembri. Minimum sa vyskytlo v októbri (17 mm), druhotné minimum bolo netypicky v máji (36 mm). Súvislejšie obdobie s deficitom zrážok bolo len v západoslovenskom regióne v období od apríla do júna (okolo 80 mm) a na väčšine územia tiež v posledných troch mesiacoch roka (40 až 70 mm).

Tab. 2 Atmosférické zrážky v roku 2001 v mm
(%DP je úhrn zrážok, vyjadrený % dlhodobého priemeru 1901 - 1990 (DP), D je odchýlka od DP v mm)
Z CH - zrážkový charakter mesiaca (roka): N - normálny, S - suchý, SS - silne suchý,
MS- mimoriadne suchý, V - vlhký, SV - silne vlhký, MV - mimoriadne vlhký

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Západoslovenský
región
mm 32 30 65 33 31 37 104 44 124 12 44 42 598
%
DP
76 79 151 69 46 54 143 70 234 22 75 79 90
D -10 -8 22 -15 -36 -31 31 -19 71 -43 -15 -11 -64
Stredoslovenský
región
mm 76 50 82 78 37 100 218 52 150 17 80 65 1005
%
DP
141 100 152 124 43 101 216 57 208 25 113 105 115
D 22 0 28 15 -49 1 117 -40 78 -51 9 3 133
Východoslovenský
región
mm 67 28 85 76 39 119 212 55 96 22 63 28 890
%
DP
163 74 202 141 52 134 219 63 152 37 111 62 119
D 26 -10 43 22 -36 30 115 -32 33 -37 6 -17 143
Slovensko mm 60 37 78 64 36 87 182 51 124 17 63 46 845
%DP 130 88 166 116 47 101 202 63 197 28 102 87 111
D 14 -5 31 9 -40 1 92 -30 61 -44 1 -7 83
  Z
CH
V N V N S N SV S SV S N N VZonálne rozloženie ročných úhrnov zrážok (obr. 3), sa vyznačovalo silne nadnormálnymi hodnotami na krajnom severe, kde boli na mnohých staniciach zaznamenané maximálne úhrny od roku 1951 (Skalnaté pleso 1892 mm, Javorina na severnej strane Tatier 1842 mm, v Podspádoch 1804 mm ale aj v nižších polohách ležiace Vranov nad Topľou 884 mm a Kežmarok 755 mm). Smerom na juh zrážok ubúdalo a podnormálne ročné úhrny boli zhruba na polovici územia západného Slovenska. V Šuranoch (419 mm) to bol šiesty najnižší ročný úhrn zrážok v tejto lokalite od roku 1951.

Máj bol suchý na väčšine územia, vynikli silne suché enklávy na juhu stredného Slovenska a krajnom juhozápade. Májový úhrn zrážok dosiahol v Šamoríne len 10 mm a Rusovciach 6 mm.

Mesačný úhrn zrážok v júli 2001 dosiahol na 53 meteorologických staniciach, hlavne v oblasti Tatier, Oravy, Liptova, čiastočne Horehronia a v izolovaných oblastiach východného Slovenska, absolútne mesačné maximum v týchto lokalitách aspoň od roku 1951. V Javorine napršalo 521 mm, na Zverovke 582 mm zrážok. Mesačné úhrny zrážok vyššie ako 500 mm sme na Slovensku v histórii prevádzky našich meteorologických staníc zaznamenali len trikrát. Z denných úhrnov vynikli najmä zrážkové udalosti v dňoch 16. a 17.7., kedy boli zaznamenané najvyššie denné úhrny zrážok v júli aspoň od roku 1951 na 12 meteorologických staniciach stredného Slovenska, hlavne v oblasti Horehronia a Poľany. V Hronci napršalo napríklad za 1 deň 142 mm (obr. 1), v Osrblí 121 mm, na Poľane 120 mm a v Detve 98 mm zrážok. Dňa 24.7.2001 boli zaznamenané najvyššie denné úhrny zrážok v júli aspoň od roku 1951 na 9 meteorologických staniciach východného Slovenska (Stážske 85 mm).

Zima 2000/2001 sa vyznačovala nedostatkom snehu, jej podstatnejšia časť sa vytvorila až vo februári a začiatkom marca, jej výška aj na horách zväčša neprevyšovala niekoľko desiatok cm (vodná hodnota zriedka presiahla 100 mm). V priebehu marca sa rýchlo roztopila. Začiatkom decembra 2001 sa vytvorila snehová pokrývka aj v nižších oblastiach. Jej maximálna výška dosiahla na niektorých miestach západného Slovenska najvyššie hodnoty pre tento mesiac aspoň od roku 1921 (Piešťany 34 cm, Brezová pod Bradlom 39 cm a Kočovce 32 cm).

Celkový atmosférický ozón

Ročný priemer celkového atmosférického ozónu nad územím Slovenska v roku 2001 bol 328,6 Dobsonových jednotiek, čo je o 2,8 % menej ako dlhodobý priemer. Situácia bola v porovnaní s rokom 2000 priaznivejšia. Priemerné mesačné odchýlky boli záporné od januára do augusta a v októbri. Boli však oveľa menej výrazné ako v predchádzajúcom roku. Najväčšia priemerná mesačná odchýlka -7 % v októbri je skôr výnimkou, lebo v jeseni je v našej oblasti ozónová vrstva najstabilnejšia. Najvýraznejšie denné poklesy okolo 25 % boli v polovici februára. V poslednej dekáde však boli kompenzované kladnými odchýlkami, preto v priemere chýbali v tomto mesiaci len 4 % celkového ozónu. V posledných 5 rokoch sme zaznamenávali veľké záporné odchýlky v júni, čo je zvlášť nepriaznivé, pretože v tomto mesiaci je slnko na oblohe najvyššie a k zemskému povrchu prenikajú najvyššie dávky škodlivého ultrafialového žiarenia. V roku 2001 sa tento trend nepotvrdil, pretože v júni chýbali len 2 % celkového atmosférického ozónu (obr. 4.).

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑