SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorovania

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Monitorovacím miestom je meteorologická stanica v Jaslovských Bohuniciach, konkrétne 200m a 10m vysoký meteorologický stožiar, umiestnený na pozemku stanice.

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY

Na 200m stožiari sa meria teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra. Meteorologické parametre sa merajú na 10m stožiari v 4 hladinách : 0.5m,2m,4m,6m a na 200m stožiari v 11 hladinách : 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m, 160m, 200m. Základný merací interval je 5 sekúnd. Zo získaných hodnôt sú softwarom meracieho systému vyhodnotené jednominútové priemerné hodnoty. Minútové priemery sú základom ďalšieho spracovania. Merací systém je v nepretržitej prevádzke. Všetky namerané údaje sa zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú do súborov v počítači v Jaslovských Bohuniciach, ktorý tvorí súčasť meracieho systému. Údaje zo stožiarových meraní sa spracovávajú a publikujú v ročenke.

VELIČINY MERANÉ NA METEOROLOGICKEJ STANICI PRE MERANIA V PRÍZEMNEJ VRSTVE ATMOSFÉRY

Na meteorologickej stanici Jaslovské Bohunice sú merané zákl. meteorologické veličiny pomocou 200m a 10m meteorologického stožiara.

Názov meranej veličiny Značka meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia Frekvencia meraní
Teplota vzduchu T elektrický teplomer meranie vo
vertikálnom
profile
prízemnej vrstvy
atmosféry
základný merací
interval je
5 sekúnd,
meranie
kontinuálne
Relatívna vlhkosť vzduchu UU VAISALA
Rýchlosť vetra ff anemometer
Smer vetra dd anemometer