SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Dážď Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Ciele monitoringu kvantity povrchových vôd


Poslaním monitorovania kvantitatívnych ukazovateľov povrchových vôd je systematické monitorovanie kvantitatívnych prvkov a fyzikálnych vlastností vody (vodné stavy - H, prietoky - Q, teploty vody - T, ľadové javy a plaveniny) za účelom získania informácií o stave a vývoji, ako aj časovej a priestorovej premenlivosti zdrojov povrchových vôd. Základom monitorovania je pozorovanie, meranie a vyhodnocovanie predovšetkým hladinového a prietokového režimu povrchových vôd pomocou technologickej linky v sieti vodomerných staníc povrchových vôd, so zreteľom na hraničné toky.

 Systematické monitorovanie hydrologického režimu napomáha k ochrane a využívaniu všetkých vodných zdrojov. Jeho prostredníctvom štát získava presné informácie o kapacite, režime vlastných vodných zdrojov a ich vývoji, môže kvalifikovať a kvantifikovať vplyvy umelých zásahov do režimu využiteľných vlastných vodných zdrojov, a tak v konečnom dôsledku štát pozná hranice, po prekročení ktorých dochádza k zhoršovaniu podmienok obnoviteľnosti vodných zdrojov a životného prostredia. Kontinuálne sledovanie hydrologických procesov umožňuje spoznávať jeho zákonitosti, poznanie ktorých nám umožňuje nielen ich simulovať v ďalších záujmových oblastiach, ale aj posúdiť jeho zraniteľnosť, t.j. nakoľko požiadavky uplatňujúce sa pre záujmovú oblasť narušia rovnováhu prírodných podmienok. Z hlavných účelov súčasného monitorovania hydrologického režimu vyplýva jeho zameranie na sledovanie kvantity hydrosféry v krajine. Výstupy z tohoto monitoringu využíva štát pri svojich rozhodovacích procesoch a vo vodohospodárskej politike.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑