SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Verejne prístupné informácie 2002

HYDROLOGICKÉ HODNOTENIE ROKA 2002


Zrážkový úhrn na území SR dosiahol v roku 2002 hodnotu 841 mm, čo predstavuje 110 % normálu. Zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka 2002 dokumentuje tab. 1.

Tab.1 Priemerné úhrny zrážok na území SR v roku 2002

Mesiac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rok
mm
28
53
31
36
71
90
125
129
90
112
46
50
841
% normálu
61
126
66
65
93
105
139
159
111
184
74
94
110
Nadbytok(+) / Deficit(-)
-18
11
-16
-19
-5
4
35
48
7
51
-16
-3
79
Charakter zrážkového obdobia
S
V
S
S
N
N
V
VV
N
VV
S
N
N-V


S - suchý, VS - veľmi suchý, N - normálny, V - vlhký, VV - veľmi vlhký, MV - mimoriadne vlhký
Začiatok roka (január, marec a apríl) bol zrážkovo suchý. Mesiac január, v ktorom spadlo iba 28 mm zrážok vystriedal síce vodný február, ale mesiace marec a apríl boli opätovne zrážkovo suché. V apríli spadlo 36 mm zrážok, čím sa zrážkový deficit zväčšil na 19 mm. Jarné, zrážkovo suché obdobie vystriedali zrážkovo bohatšie mesiace máj a jún, vlhký júl a zrážkovo veľmi vodný august. V júli spadlo 125 mm a auguste až 129 mm zrážok, čo reprezentuje 139 % zrážkového normálu v júli a 159 % zrážkového normálu v auguste. Ďalším zrážkovo veľmi vodným mesiacom bol aj október, kedy spadlo 112 mm zrážok, čo reprezentuje až 184 % zrážkového normálu.

Tab. 2 Priemerné výšky zrážok a odtoku v jednotlivých povodiach SR v roku 2002

Povodie
Dunaj
Váh
Hron
Bodrog a Hornád
Poprad
SR
Čiastkové
povodie

Morava*
Dunaj*
Váh
Nitra
Hron
Ipeľ*
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog*
Poprad,
Dunajec*
SR
Plocha povodia
[km2]

2 282
1 138
14 268
4 501
5 465
3 649
3 217
858
4 414
7 272
1 950
49 014
Priemerný úhrn
zrážok
[mm]

774
640
961
802
957
719
791
718
722
724
1023
841
% normálu
113
102
114
116
122
105
100
98
106
103
122
110
Charakter
zrážkového obdobia

V
N
V
V
VV
N
N
N
N
N
VV
N-V
Ročný odtok
[mm]

89
39
333
138
291
89
148
48
135
166
451
219
% normálu
75
108
94
87
91
57
70
23
59
71
122
84* - toky a im odpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia
Ročné zrážkové úhrny v jednotlivých povodiach SR dokumentuje tab. 2. Vo všetkých povodiach ročný zrážkový úhrn dosiahol alebo prekročil hodnoty príslušných normálov. Zrážkovo vodné boli povodia Moravy, Váhu a Nitry, kde ročný zrážkový úhrn prekročil 110 % príslušných normálov. Zrážkovo veľmi vodnými boli povodia Hrona a Popradu, kde ročný zrážkový úhrn prekročil 120 % príslušných normálov.

Zrážkový úhrn v jednotlivých povodiach a jeho rozdelenie v roku sa prejavil v ročnom odtečenom množstve z hlavných povodí nasledovne: ročné odtečené množstvo z celého povodia prekročilo 100 % normálu iba v povodí Dunaja a Popradu. Naopak v povodiach Hornád a Ipeľ odtečené množstvo v roku 2002 nedosiahlo 60 % dlhodobých priemerných hodnôt a v povodí Bodvy ročné odtečené množstvo dosiahlo iba 23 % dlhodobého priemeru.

Priemerné ročné prietoky vo vodomerných staniciach sa pohybovali v rozpätí 20 % až 145 % Qa (dlhodobého prietoku). Najmenšie hodnoty priemerných ročných prietokov boli zaznamenané v povodí Ipľa (40 až 70 % Qa), Hornádu (40 až 80 % Qa) a Bodvy (25 až 35 % Qa). Vyššie hodnoty ročných prietokov sa vyskytovali v povodiach Moravy (65 až 130 % Qa), Dunaja (70 až 135 % Qa), Váhu (60 až 135 % Qa) a Hrona (75 až 145 % Qa).

Rozdelenie zrážok v roku v jednotlivých v povodiach sa prejavilo v rozdelení odtoku v roku nasledovne: vo väčšine vodomerných staníc v povodiach Moravy, Váhu (Orava, Kysuca, Váh od Žiliny) a Bodrogu sa vyskytli najväčšie priemerné mesačné prietoky vo februári (100 % až 380 % Qma). Ďalšia výrazná zrážková činnosť v júli a začiatkom augusta, sa prejavila zvýšeným odtokom, kedy priemerné mesačné prietoky dosiahli v auguste v povodiach Dunaja 165 až 185 % Qma, Hrona 335 až 470 % Qma, Ipľa 335 až 870 % Qma, Slanej 190 až 565 % Qma, Bodvy 65 až 245 % Qma a Hornádu 140 až 365 % Qma.

Najmenšie priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v januári (Hron, Slaná, Hornád), v máji (Ipeľ, Slaná), v júli (Dunaj) a v septembri (Morava, Nitra, Váh, Bodrog). Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 10 až 160 % príslušných Qma. Najmenšie relatívne hodnoty priemerných mesačných prietokov nedosiahli ani 10 % Qma, na Blhu (povodie Slanej) iba 7 % Qma(5.1931-1980) a na Turni (povodie Bodvy), tiež iba 7 % Qma(1.1931-1980) a na Radošínke (povodie Nitry) 9 % Qma(4.1931-1980).

Zrážková situácia vo februári spôsobila výskyt povodňových prietokov s významnosťou 1 až 2-ročného prietoku v povodí Bodrogu, v niektorých častiach povodia Váhu (Orava, Kysuca, dolná časť Váhu) a Nitry. Na Bielej Orave v Lokci (povodie Oravy) bol zaznamenaný maximálny kulminačný prietok v máji a dosiahol významnosť 5 až 10-ročného prietoku. Výnimočná zrážková situácia (nielen na Slovensku) v mesiaci august, ktorému predchádzal zrážkovo vodný júl, spôsobila významnú povodňovú situáciu na Dunaji, kde boli zaznamenané kulminačné prietoky, ktoré prekročili hodnoty 50-ročného prietoku. V povodí Hornádu (Hnilec) a Popradu (Velický potok), boli zaznamenané prietoky, ktoré dosiahli hodnoty 10-ročného prietoku, vo väčšine ostatných povodí zaznamenané kulminačné prietoky v tomto období dosiahli hodnoty 2 až 5-ročného prietoku (Morava, Hron, Slaná). V ostatných povodiach (Hornádu, Bodvy a v niektorých častiach povodia Váhu) v tomto období zaznamenané maximálne kulminačné prietoky prevažne dosahovali hodnoty okolo 1-ročného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky sa väčšinou vyskytovali v mesiacoch január, jún, júl, september a ojedinele aj v iných mesiacoch. Dosahovali prevažne hodnoty Q270 až Q364, len ojedinele Q90 až Q180 v povodí Váhu na Turci v Turčeku (pod VN Turček) a Q180 až Q270 v povodí Moravy na Chvojnici v Lopašove. Na niektorých tokoch Slovenska boli zaznamenané minimálne denné prietoky menšie ako Q364, napr. v povodí Váhu (hlavný tok Váh, toky z Malých Karpát: Gidra, Vištucký potok), v povodí Nitry (Radošinka), v povodí Hrona (Kľak), v povodí Ipľa (Štiavnica), v povodí Slanej (Turiec, Blh).

Povodie Moravy
Hodnoty priemerných ročných prietokov sa pohybovali v rozpätí 65 až 130 % dlhodobého priemeru Qa. Maximálna relatívna hodnota priemerného ročného prietoku sa vyskytla na Rudave v Studienke a minimálna bola zaznamenaná na Chvojnici v Lopašove. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli na väčšine povodia zaznamenané v januári, februári, októbri a v novembri. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 50 % Qma(1931-80) až 200 % Qma(1931-80). Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch, v januári na Maline a na Stupávke 50 % Qma-1/1931-80, v júni ich hodnoty dosahovali 50 % Qma-6/1931-80 (Chvojnica), v júli ich hodnoty dosahovali 60 % Qma-7/1931-80 (Morava v Moravskom Jáne) až 40 % Qma-7/1931-80 (Rudava) a v septembri ich hodnoty dosahovali 55 % až 65 % Qma-9/1931-80 (Teplica a Myjava).

Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli na hlavnom toku Moravy a Teplici v januári, na ostatných prítokoch Moravy v auguste. Prietoky na väčšine tokov dosiahli hodnotu okolo 1-ročného prietoku. 2 až 5-ročný prietok bol dosiahnutý na Teplici v Sobotišti v januári a na Rudave v Studienke v auguste. Minimálne priemerné denné prietoky boli zaznamenané prevažne v júli a pohybovali sa v rozpätí Q180 až Q355, na Myjave v auguste, v rozpätí Q330 až Q355. Na Stupávke bol zaznamenaný minimálny priemerný denný prietok v januári, a jeho hodnota sa pohybovala v rozpätí Q330 až Q355.


Povodie Dunaja
Priemerné ročné prietoky dosiahli v povodí Dunaja 70 % až 130 % dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Dunaji v auguste, dosiahli 165 až 185 % dlhodobého mesačného priemeru. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa na hlavnom toku vyskytli v júli (25 až 70 % Qma(7.1931-80)). Na hlavnom toku Dunaj sa vyskytli dve výrazné povodne, a to prvá vplyvom výrazného oteplenia vo februári a v marci a druhá vplyvom výdatnej zrážkovej činnosti v auguste. Dňa 24.3.2002 v Bratislave - Devín na Dunaji dosiahol zaznamenaný kulminačný prietok 8 628 m3.s-1 významnosť 10 až 20-ročného prietoku a dňa 16.8.2002 kulminačný prietok 10 390 m3.s-1 prekročil významnosť 50-ročného prietoku. Minimálne priemerné denné prietoky boli zaznamenané na hlavnom toku v januári a vo februári, dosahovali hodnoty Q270 až Q330 a na Vydrici v júli a dosahovali hodnoty Q364.

Povodie Malého Dunaja
Hodnoty priemerných ročných prietokov na hlavnom toku sa pohybovali okolo dlhodobého priemeru (95 % až 105 %) a na prítokoch dosahovali 60 % Qa (Boca) až 135 % Qa (Turiec). Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali takmer na väčšine tokov povodia vo februári, na Belej a na Váhu v Liptovskom Mikuláši v máji, na Boci v júli a na Čiernom a Bielom Váhu a Štiavnici v auguste. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 80 % (Váh v Liptovskom Mikuláši) až 380 % (Biela Orava) príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v rôznych mesiacoch počas celého roka. Ich hodnoty dosahovali 50 až 145 % Qma(1931-80). Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytovali prevažne vo februári a v auguste, ojedinele v iných mesiacoch - v januári, máji, júni, júli a v októbri a dosahovali hodnoty menšie ako 1 a vynimočne 2-ročného prietoku. Na Bielej Orave v Lokci dosiahol kulminačný prietok dňa 27.5.2003 významnosť 5 až 10-ročného prietoku (217,2 m3.s-1). Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch a pohybovali sa v rozpätí Q90 až Q364. Na Váhu v Šali bol v máji zaznamenaný prietok menší ako Q364.

Povodie Váhu
Hodnoty priemerných ročných prietokov na hlavnom toku sa pohybovali okolo dlhodobého priemeru (95 % až 105 %) a na prítokoch dosahovali 60 % Qa (Boca) až 135 % Qa (Turiec). Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali takmer na väčšine tokov povodia vo februári, na Belej a na Váhu v Liptovskom Mikuláši v máji, na Boci v júli a na Čiernom a Bielom Váhu a Štiavnici v auguste. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 80 % (Váh v Liptovskom Mikuláši) až 380 % (Biela Orava) príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v rôznych mesiacoch počas celého roka. Ich hodnoty dosahovali 50 až 145 % Qma(1931-80). Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytovali prevažne vo februári a v auguste, ojedinele v iných mesiacoch - v januári, máji, júni, júli a v októbri a dosahovali hodnoty menšie ako 1 a vynimočne 2-ročného prietoku. Na Bielej Orave v Lokci dosiahol kulminačný prietok dňa 27.5.2003 významnosť 5 až 10-ročného prietoku (217,2 m3.s-1). Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch a pohybovali sa v rozpätí Q90 až Q364. Na Váhu v Šali bol v máji zaznamenaný prietok menší ako Q364.

Povodie Nitry
Priemerné ročné prietoky dosahovali hodnoty 30 % (Radošinka) až 130 % (Nitrica) dlhodobého priemeru Qa. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v mesiaci február, na Radošinke v decembri. Ich hodnoty dosahovali 60 až 255 % Qma(1931-80). Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v mesiacoch: apríl a september a ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 8 až 155 % príslušného dlhodobého mesačného prietoku. Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli vo väčšine vo februári, na Tužinej a hornej časti hlavného toku Nitra v júni, na Chvojnici a Žitave v auguste a na Radošinke v decembri. Ich hodnoty nedosiahli významné hodnoty (okolo 1 ročného prietoku). Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch roka a pohybovali sa v rozpätí Q270 až Q364. Na Radošinke bol zaznamenaný v máji priemerný denný prietok menší ako Q364.

Povodie Hrona
Priemerné ročné prietoky dosahovali na hlavnom toku Hron 90 až 105 % dlhodobých hodnôt, na prítokoch 70 až 120 % (v Hronci na Čiernom Hrone 140 %), na prítokoch dolného Hrona 30 až 60 %. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vplyvom výdatných zrážok väčšinou vyskytli v auguste. Na hlavnom toku dosahovali 315 až 440 %, na prítokoch (až pod Slatinu) 250 až 640 % (v Ľubietovej na Hutnej 740 %) dlhodobých mesačných hodnôt Qma(8.1931-80). Priemerné augustové prietoky na hornom Hrone a jeho prítokoch, zasiahnutých výdatnými zrážkami, dosiahli alebo niekoľkokrát prekročili doteraz vyhodnotený maximálny priemerný augustový prietok. Na prítokoch dolného Hrona boli maximálne priemerné mesačné prietoky v januári, marci alebo októbri a dosiahli 50 až 75% príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané vo väčšine staníc v apríli a máji, na niektorých prítokoch v januári, výnimočne v marci, júli a auguste. Dosiahli 10 až 65 % príslušných dlhodobých hodnôt.

Maximálne kulminačné prietoky boli v dôsledku výdatných zrážok (najmä v povodí Hrona pod Banskú Bystricu a na Slatine) väčšinou v auguste. Na hlavnom toku prekročili 2-ročné, v Kameníne 1- ročné hodnoty. Na prítokoch sa väčšinou vyskytli 1 až 2-ročné prietoky, 5-ročný bol na Šalingu, Bystrianke, Bystrici (Harmanec, papiereň) a Slatine (Môťová). Počas búrkovej činnosti a intenzívnom daždi dňa 31. 7. 2002 v povodí Hutnej nastal prudký vzostup vodných hladín, na mnohých miestach sa voda vybrežila z koryta a v Ľubietovej spôsobila značné materiálne škody. Maximálny kulminačný prietok bol vyhodnotený viac ako 100-ročný. Škody spôsobil aj Tajovský potok, ktorý 12. 8. 2002 prekročil 20-ročný prietok. Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali väčšinou v januári a júli, ojedinele v júni, októbri, na prítokoch dolného Hrona v septembri. Ich hodnoty sa pohybovali medzi Q270d - Q364d, na niektorých prítokoch dolného Hrona boli nižšie ako Q364d.

Povodie Ipľa
Priemerné ročné prietoky dosahovali 40 až 70 % Qa. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa na hlavnom toku Ipľa a prítokoch po Starú rieku vyskytli v auguste a dosiahli 340 až 860 %, v Dolnej Strehovej na Tisovníku 1 200 % dlhodobých mesačných hodnôt Qma(8.1931-80). Na prítokoch Ipľa od Krtíša boli väčšinou vo februári, ojedinele v novembri a decembri s hodnotami 40 až 100 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli na hlavnom toku v máji, na väčšine prítokov po Tisovník, Litave, Štiavnici a Búri v máji až júli. Na prítokoch Ipľa od Tisovníka po Krupinicu sa minimálne priemerné mesačné prietoky vyskytli v septembri. Prietoky dosiahli 15 až 70 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. Maximálne kulminačné prietoky, ktoré sa vplyvom zrážkovej činnosti vyskytli väčšinou v auguste, boli nižšie alebo dosiahli 1-ročné prietoky. V hornej časti Krivánskeho potoka a na Tisovníku prekročili 2-ročné prietoky. Minimálne denné prietoky boli väčšinou v júni a júli s hodnotami Q330d až Q364d, ojedinele nižšie ako Q364d.

Povodie Slanej
Priemerné ročné prietoky dosahovali 40 až 95 % Qa.Na Slanej, ktorá je ovplyvnená prevodom vody z VN Palcmanská Maša 70 až 105 % Qa. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vplyvom výdatných zrážok vyskytli v auguste. Na hlavnom toku dosiahli 315 až 370 % dlhodobých mesačných hodnôt Qma(8.1931-80), na prítokoch 195 až 415 %, v povodí Rimavy až 590 % (Kokava nad Rimavicou). Priemerné augustové prietoky na Rimave a jej prítokoch, zasiahnutých výdatnými zrážkami, dosiahli alebo niekoľkokrát prekročili doteraz vyhodnotený maximálny priemerný augustový prietok. Minimálne priemerné mesačné prietoky v hornej časti povodia boli v januári až februári a dosiahli 35 až 75 % príslušných dlhodobých hodnôt. V strednej a dolnej časti povodia Slanej a Rimavy sa vyskytli v máji a júni a dosiahli 10 až 35 % príslušných dlhodobých hodnôt Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli vo väčšine staníc v auguste, na niektorých prítokoch v júli s významnosťou 1 až 2-ročného prietoku. Na Blhu v Drienčanoch bol prekročený 5-ročný prietok. Minimálne priemerné denné prietoky sa vo väčšine staníc vyskytli v júli, ojedinele v januári, februári, júni a septembri a ich hodnoty sa pohybovali v rozpätí od Q330d po Q364d, výnimočne menej ako Q364d.

Povodie Bodvy
Hodnoty priemerných ročných prietokov dosahovali rozpätie 24 až 38 % dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vo všetkých vodomerných staniciach vyskytli v auguste a ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 87 až 245 % príslušného dlhodobého mesačného priemeru. Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané na Ide v septembri, na Bodve v januári a na Turni v máji s relatívnymi hodnotami 3 až 50 % Qma(1931-80). Obdobím výskytu maximálnych kulminačných prietokov bol obdobne ako pri maximálnych priemerných mesačných prietokoch august. Hodnoty kulminácií nedosiahli významnosť 1-ročného prietoku. Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli na Bodve v júli, na Ide (Q330) v septembri a na Turni v máji. Na Bodve a Turni bol minimálny prietok menší ako Q364.

Povodie Hornádu
Hodnoty priemerných ročných prietokov sa v povodí pohybovali v rozpätí 44 až 76 % Qa, maximálna relatívna hodnota priemerného ročného prietoku sa vyskytla na Hnilci v Stratenej a minimálna na Olšave v Bohdanovciach. Maximálne priemerné mesačné prietoky s a vyskytovali vo februári, v júli, v auguste a dosahovali 85 až 177 % príslušných dlhodobých priemerných mesačných hodnôt. V Stratenej na Hnilci bol maximálny priemerný mesačný prietok s relatívnou hodnotou 361 % Qma(8.1931-80). Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v januári a decembri, na Olšave v septembri a ich hodnoty dosahovali 26 až 56 % Qma(1931-80). Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol v letných mesiacoch júl a august. Hodnoty prietokov dosahovali významnosť 1-ročného prietoku, na Veľkej Bielej vode v Hrabušiciach významnosť 2-ročného prietoku, na Hnilci v Stratenej bol dosiahnutý 10-ročný prietok. Obdobím výskytu minimálnych priemerných denných prietokov bol január, júl s hodnotami Q330, Q355, na toku Hnilec v Jaklovciach s hodnotou Q364 (január).

Povodie Bodrogu
Hodnoty priemerných ročných prietokov sa v povodí pohybovali v rozpätí 55 až 109 % Qa. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané na tokoch vo februári, iba na Okne a Roňave v marci. Ich relatívne hodnoty dosahovali 47 až 276 % (Latorica) Qma(1931-80). Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli prevažne v septembri, na Uhu v júli, na Latorici v auguste, na Roňave v máji. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 12 až 100 % Qma(1931-80). Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol vo februári a letných mesiacoch júl a august. Hodnoty prietokov dosahovali významnosť 1 až 2-ročného prietoku, na Topli v Bardejove bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 2-ročného prietoku. Minimálne priemerné denné prietoky, zaznamenané v rôznych mesiacoch roka, dosahovali hodnoty Q270 až Q355. Minimálny priemerný denný prietok na Okne v Remetských Hámroch dosiahol v auguste hodnotu Q364.

Povodie Popradu
Hodnoty priemerných ročných prietokov dosahovali 98 až 111 % Qa. Maximálne priemerné mesačné prietoky, zaznamenané v júni a auguste, dosiahli hodnoty 143 až 162 % Qma(1931-80). Výskyt minimálnych priemerných mesačných prietokov bol zaznamenaný v decembri s relatívnymi hodnotami 78 až 90 % Qma(12.1931-80). Maximálne kulminačné prietoky, zaznamenané v júni, júli a auguste, dosiahli významnosť 1 až 5-ročného prietoku, na Javorinke v Podspádoch a Slavkovskom potoku v Poprade významnosť 5-ročného prietoku, na Velickom potoku v Poprade významnosť 10-ročného prietoku. Minimálne priemerné denné prietoky dosahovali hodnoty Q330 na Dunajci a na Poprade v januári.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑