SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Hydrologické zhodnotenie kalendárneho roku 2004

Zrážkový úhrn na území SR dosiahol v roku 2004 hodnotu 851 mm, čo predstavuje 112% normálu a je hodnotený ako zrážkovo vlhký rok. Zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka 2004 dokumentuje tab. 1.

  Tab.1 Priemerné úhrny zrážok na území SR v roku 2004

Mesiac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rok
mm
59 73
52
49
93
122
110
78
45
62
74
34
851
% normálu
128
174
111
89
122
142
122
96
71
102
119
64
112
Nadbytok(+) / Deficit(-)
13
31
5
-6
17
36
20
-3
-18
1
12
-19
89
Charakter zrážkového obdobia
V
VV
N
N
V
V
V
N
S
N
N
S
V


S - suchý, VS - veľmi suchý, N - normálny, V - vlhký, VV - veľmi vlhký, MV - mimoriadne

Január bol zrážkovo vlhkým mesiacom no vo februári spadlo na územie Slovenska 73 mm zrážok (maximum) čo predstavuje 174% a je klasifikovaný ako veľmi vlhký mesiac. Marec a apríl patrili medzi zrážkovo normálne mesiace a po nich nasledovali tri zrážkovo vlhké mesiace. V mesiaci september, kedy padlo 45 mm zrážok, hovoríme o zrážkovo suchom mesiaci. Mesiace október, november mali charakter zrážkovo normálnych mesiacov, po ktorých nasledoval zrážkovo suchý mesiac december s 34 mm zrážok, čo predstavuje 64% normálu a zrážkový deficit dosiahol maximum v roku  (19 mm). Celkovo pri hodnotení roka došlo k nadbytku zrážok o 89 mm.

Ročné zrážkové úhrny v jednotlivých povodiach SR dokumentuje tab. 2. Vo všetkých povodiach okrem povodia Moravy a Dunaja ročný zrážkový úhrn prekročil hodnoty príslušných normálov.


Tab. 2 Priemerné výšky zrážok a odtoku v jednotlivých povodiach SR v roku 2004

Povodie
Dunaj
Váh
Hron
Bodrog a Hornád
Poprad
SR
Čiastkové
povodie

Morava*
Dunaj*
Váh
Nitra
Hron
Ipeľ*
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog*
Poprad,
Dunajec*
SR
Plocha povodia
[km2]

2 282
1 138
14 268
4 501
5 465
3 649
3 217
858
4 414
7 272
1 950
49 014
Priemerný úhrn
zrážok
[mm]

630
582
895
728
889
735
812
814
904
916
1063
851
% normálu
92
93
106
105
113
107
103
111
133
130
126
112
Charakter
zrážkového obdobia

N
N
N
N
V
N
N
V
VV VV
VV
V
Ročný odtok
[mm]

88
40
256
101
213
103
140
99
233
243
452
206
% normálu
75
111
72
69
67
66
66
47
103 103
122
79

* - toky a im odpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia

V povodiach Moravy a Dunaja sa hodnoty ročného zrážkového úhrnu držali tesne pod hodnotami príslušných normálov. Najmenej zrážok spadlo v povodí Dunaja, kde zrážkový úhrn dosiahol 93% normálu. V povodí Moravy spadlo 630 mm čo prestavuje 92% normálu. V povodiach Váh, Nitra, Ipeľ a Slaná zrážkový úhrn dosahoval 100 až 110% príslušných normálov. Povodia Poprad, Bodva a Hron dosahovali hodnoty zrážkového úhrnu 110 až 125% príslušných normálov a hodnoty zrážkového úhrnu väčšie ako 125% príslušných normálov patrili povodiam Hornád a Bodrog.

Zrážkový úhrn v jednotlivých povodiach a jeho rozdelenie v roku sa prejavil v ročnom odtečenom množstve z hlavných povodí nasledovne: ročné odtečené množstvo z čiastkového povodia dosiahlo, resp. prekročilo 100 % dlhodobého priemeru v povodiach Dunaja, Hornádu, Bodrogu a Popradu. V povodí Bodva ročné odtečené množstvo dosiahlo 47% dlhodobého priemeru, v ostatných povodiach sa ročné odtečené množstvo pohybovalo v rozpätí 60 až 80 % príslušných dlhodobých hodnôt.

Priemerné ročné prietoky sa pohybovali v rozpätí 25% až 115% Qa (dlhodobého priemerného prietoku). Najmenšie hodnoty priemerných ročných prietokov boli zaznamenané v povodiach M. Dunaj (25 až 90% Qa), Morava (25 až 80% Qa). O niečo vyššie hodnoty ročných prietokov sa vyskytovali v povodiach Bodva (40 až 80% Qa), Slaná (45 až 70% Qa), Hron (50 až 80% Qa),  Ipeľ (50 až 80% Qa),  Nitra (52 až 86% Qa ) a Hornád (65 až 105% Qa). Najvyššie priemerné ročné prietoky boli v povodí Váhu (60 až 110% Qa), Dunaja (85 až 90% Qa), Bodrogu (85 až 115% Qa)  a Poprade (95 až 110% Qa).

Rozdelenie zrážok v roku a v jednotlivých povodiach sa prejavilo aj v rozdelení odtoku v roku nasledovne: v povodí Bodva, Morava, Ipeľ, Hron, Nitra, Váh, M. Dunaj, Dunaj sa maximálne priemerné mesačné prietoky vyskytli prevažne v marci a dosahovali 55% až 240% príslušných Qma/1931-1980. V povodí Slaná (105% až 165% Qma-4,7/1931-1980), Bodrog (125% až 270% Qma-4,7/1931-1980), Hornád (140% až 180% Qma-4,7/1931-1980) sa maximálne priemerné mesačné prietoky zaznamenali prevažne v apríli. V povodí Poprad (120% až 150% Qma-4,7/1931-1980) sa maximálne priemerné mesačné prietoky vo väčšine staníc vyskytli v júli.

Najmenšie priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali prevažne v  mesiacoch január a september. V povodiach Hron, Slaná, Poprad, Bodva, Hornád a v povodí horného Váhu sa najmenšie priemerné mesačné prietoky vyskytovali v januári a dosahovali 5 až 95 % príslušných Qma. V povodiach Morava, M.Dunaj, Nitra, Bodrog, Ipeľ a v povodí dolného Váhu sa najmenšie priemerné mesačné prietoky vyskytovali v septembri a dosahovali 5 až 80 % príslušných Qma  V povodí Dunaja sa najmenšie priemerné mesačné prietoky vyskytovali v decembri a ich hodnota bola 65 až 75 % príslušných Qma.

Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol na väčšine tokov v povodiach Váh, Hron, Morava, Dunaj, Nitra a Bodva zaznamenaný v mesiaci marec a ich významnosť nedosahovala ani 1-ročný prietok. Výnimkou boli v povodí Váhu: Biela Orava (Jablonka)    2-5-ročný prietok, v povodí Nitry: Handlovka (Handlová) a Radošinka (Čáb Sila) 2-5-ročný prietok, Nitra - Nitrianska Streda 1-2-ročný prietok.

Na východnom Slovensku v povodiach Hornád, Bodrog a Poprad bol výskyt maximálnych kulminačných prietokov koncom júla. V povodí Hornád bol na hlavnom toku Hornád (Ždaňa) zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 5-ročného prietoku, na Toryse (Košické Olšany) dosiahla kulminácia viac ako 50-ročný prietok, na prítokoch Sekčov (Prešov) a Svinický potok (Svinica) bol zaznamenaný 10 až 20-ročný prietok a na Svinke (Bzenov) 20 až 50-ročný prietok. V povodí Bodrog na Laborci (Krásny Brod), Stružnici (Starina), Ciroche (Starina), Oľke (Jasenovce) a Ondávke (Tovarnianska Polianka) bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 5 až 10-ročného prietoku. Na Medzianskom potoku (Hanušovce) a Kamenci (Bardejovská Dlhá Lúka) bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou viac ako 10-ročného prietoku a na Udave (Udavské) s významnosťou 20 až 50-ročného kulminačného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch počas celého roka. V povodí Bodrogu a Ipľa boli zaznamenané minimálne priemerné denné prietoky Q270d až Q364d.V povodiach Moravy a Dunaja sa minimálne priemerné denné prietoky pohybovali v rozmedzí Q335d až Q364d. V ostatných povodiach, t. j. v povodí Hornád, Poprad, Hron, Slaná, Nitra, Váh a Malý Dunaj sa minimálne priemerné denné prietoky pohybovali v rozmedzí Q330d až Q364d. V hornom úseku Slanej, dolnom úseku Váhu a v povodí Bodva hodnoty minimálneho priemerného prietoku nedosahovali ani hodnotu Q364.

Povodie Moravy

Priemerné ročné prietoky v povodí Moravy sa pohybovali v rozpätí 31 až 80 % dlhodobého priemeru Qa, na Teplici v Senici až 103%.

Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané na väčšine povodia v marci a pohybovali sa v rozpätí 50 až 190 %  príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Myjave, Maline a Stupávke v januári, na Teplici a Chvojnici v auguste, na Rudave a dolnej časti Moravy v septembri. Relatívne hodnoty minimálnych priemerných mesačných prietokov sa pohybovali v rozpätí 5 až 40 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Maximálne kulminačné prietoky sa v povodí Moravy vyskytli v marci. Ich hodnoty dosiahli hodnotu 1 až 2-ročného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli na hlavnom toku Moravy v septembri a pohybovali sa v rozpätí Q355d až Q364d, na Maline a Stupávke boli zaznamenané minimálne priemerné denné prietoky v januári na úrovni Q364d. Na ostatných tokoch v slovenskej časti povodia boli zaznamenané minimálne priemerné denné prietoky v auguste a ich hodnoty boli menšie ako Q364d. V letných mesiacoch boli zaznamenané priemerné denné prietoky 1,0 l.s-1 na Chvojnici a na Teplici 2,0 l.s-1, čo reprezentuje prietoky výrazne menšie ako Q364d.

Povodie Dunaja

Priemerné ročné prietoky dosiahli v povodí Dunaja 85 až 90 % dlhodobého priemeru, na Vydrici 60 až 84% Qa.

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Dunaji v júni kedy dosiahli hodnoty 95 až 100 %  Qma-6/1931-80 a na Vydrici v apríli, kedy maximálne priemerné mesačné prietoky dosahovali 105 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt .

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa na hlavnom toku vyskytli v decembri a dosiahli hodnoty 75 % Qma-12/1931-80 a na Vydrici v septembri 65 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli v januári, apríli a júni, ale dosiahli len hodnoty 1-ročného prietoku alebo menšie.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli v septembri a v decembri a pohybovali sa v rozpätí Q355d až Q364d.

Povodie Váhu a Malého Dunaja

Hodnoty priemerných ročných prietokov v povodí Váhu sa pohybovali prevažne v rozpätí  60 až 110 % Qa, na hlavnom toku povodia dosahovali hodnoty 65 až 85 % Qa. Najväčšia hodnota relatívnych priemerných ročných prietokov z prítokov Váhu bola dosiahnutá vo vodomernej stanici Jamníček - Podtureň (136 % Qa).

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali najčastejšie v marci, ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí  80 % až 200 % Qma-3/1931-80, na hornom Váhu dosahovali v máji 70 až 85 % Qma-5/1931-80, na prítoku Biely Váh hodnota maximálneho priemerného mesačného prietoku  dosiahla v júli 120 % Qma-7/1931-80.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch; na hornom úseku Váhu sa vyskytovali v mesiacoch január a február, kedy ich hodnoty dosiahli 60 až 95 % Qma-1,2/1931-80, v strednej časti Váhu a jeho prítokov sa hodnoty minimálneho priemerného mesačného prietoku vyskytli v mesiacoch január a august 45 až              80 % Qma-1,8/1931-80, na dolnom úseku to bolo v mesiacoch august a september 25 až 65 % Qma-8,9/1931-80.

Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytovali prevažne vo februári, marci a v júli. V celom povodí Váhu hodnoty dosahovali významnosť menšiu ako 1-ročný prietok, výnimkou boli prítoky Biela Orava, Oravica, Jelešňa a Jablonka kde kulminácie dosahovali významnosť 2 až 5- ročného prietoku a na úseku horného Váhu a jeho prítokoch Biely Váh a Belá ako aj v povodí Turca dosahovali významnosť 1 až 2-ročného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch a pohybovali sa v rozpätí Q330d až Q364d. Na prítokoch horného Váhu - Ipoltica, Biely Váh, Štiavnica a úseku dolného Váhu boli hodnoty minimálnych priemerných denných prietokov menšie ako Q364d.

Povodie Malého Dunaja

Priemerné ročné prietoky na samotnom Malom Dunaji dosiahli hodnoty v rozmedzí 109 až 145% dlhodobého priemeru. Na kanáloch Žitného ostrova sa hodnoty pohybovali od 50 do 134% Qa. Priemerné ročné prietoky na tokoch východných svahov Malých Karpát dosahovali od 11,2 % Qa (Čierna voda - Bernolákovo) až do 174% Qa (Blatina - Pezinok).

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Gidre a Vištuckom potoku v marci 75 % a 120% Qma-3/1931-80. Na Čiernej Vode v apríli s hodnotou 40 % príslušného dlhodobého mesačného prietoku.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v povodí Malého Dunaja v septembri a dosiahli hodnoty 4 až 60 %  Qma-9/1931-80.

Maximálne kulminačné prietoky boli zaznamenané v mesiacoch február na Gidre, na ostatných malokarpatských tokoch v marci. Významnosťou neprekročili hodnoty 1-ročných prietokov, iba na Blatine a Parnej bol dosiahnutý 1-ročný prietok.

Minimálne priemerné denné prietoky na tokoch východných Karpát boli zaznamenané v mesiaci september a pohybovali sa v rozpätí Q330d až Q364d.

Extrémne prietoky sa v staniciach na Malom Dunaji a kanáloch Žitného Ostrova nehodnotia, nakoľko ide o výrazne ovplyvnené toky s umelým režimom.

Povodie Nitry

Priemerné ročné prietoky dosahovali hodnoty od 43 % príslušného dlhodobého priemeru Qa na Žitave až po 86 % Qa na Nitrici.

Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v mesiacoch február a marec. Ich hodnoty dosahovali 73 % na Žitave (Vieska nad Žitavou) až  121 % Qma-2,3/1931-80 na Radošinke v stanici Čáb Sila.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali vo väčšine prípadoch v mesiacoch august a september; ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 40 až 67,5 % príslušného dlhodobého mesačného prietoku.

Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytli na väčšine tokoch v marci a februári. Na Handlovke (Handlová) bol dosiahnutý 2 až 5-ročný prietok. Na Nitre a Lehotskom potoku bol zaznamenaný maximálny kulminačný prietok s významnosťou 1 až 2-ročného prietoku a v ostatných prípadoch dosahoval maximálny kulminačný prietok významnosť 1-ročného prietoku alebo menšiu.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v mesiacoch september a január, pohybovali sa zväčša v rozpätí Q330d až Q364d, ale na mnohých tokoch bol zaznamenaný aj priemerný denný prietok menší ako Q364d.

Povodie Hrona

Priemerné ročné prietoky dosahovali na hlavnom toku Hrona 65 až 70 % dlhodobých hodnôt, na prítokoch 50 až 85 % dlhodobých hodnôt.

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa na hlavnom toku Hron (po Dubovú) vyskytli v máji, v Banskej Bystrici v apríli, od Hronskej Breznice po ústie v marci. Na prítokoch z Nízkych Tatier sa vyskytli v máji, v povodí Čierneho Hrona a Rohoznej v júni, v povodí Bystrice, Slatiny a prítokov dolného Hrona väčšinou v marci. Na hlavnom toku dosahovali 60 až 90 %, na prítokoch 70 až 150 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané vo väčšine staníc v januári, na Slatine, Jasenici, Kľaku a prítokoch dolného Hrona v septembri. Ich hodnoty dosiahli iba 20 až 50 % príslušných dlhodobých hodnôt.

V takmer na celom povodí bolo zaznamenané výraznejšie zvýšenie odtoku v marci, kedy sa na hlavnom toku vo väčšine staníc horného a stredného Hrona vyskytli kulminačné prietoky, ale ich hodnoty nedosiahli ani 1-ročné maximálne prietoky. V ostatných staniciach bol výskyt kulminačných prietokov od mája do decembra, ale ich hodnoty taktiež nemali väčšiu významnosť ako 1-ročný maximálny prietok.

Minimálne priemerné denné prietoky na hornom a v časti dolného Hrona a niektorých staniciach aj v jeho strednej časti sa vyskytli počas zimy v mesiacoch január a február. Na dolnom Hrone a v niektorých staniciach stredného Hrona bola najsuchšia jeseň a minimálne priemerné denné prietoky boli zaznamenané v septembri a októbri. Vo väčšine staníc boli menšie ako Q364d, v povodí Čierneho Hrona, Bystrice a Slatiny sa pohybovali od Q330d-Q364d.

Povodie Ipľa

Priemerné ročné prietoky dosahovali na väčšine tokov iba 50 až 85 % Qa.

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v marci a júni a dosiahli 70 až 240 % dlhodobých mesačných hodnôt.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytovali väčšinou v septembri, na Krupinici v auguste, na Ipli v Holiši a na Tuhárskom potoku v januári. Ich hodnoty dosahovali 15 až 40 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Maximálne kulminačné prietoky sa väčšinou vyskytli v marci, na Ipli v Holiši v júni a Krivánskom potoku vo februári. Hodnoty zväčša nedosiahli ani 1-ročné prietoky.

Minimálne denné prietoky boli väčšinou v septembri s hodnotami Q370d - Q355d, v januári s hodnotami Q270d - Q330d. Na Krupinici sa vyskytovali v júli s hodnotou Q355d - Q364d.

 

Povodie Slanej

Priemerné ročné prietoky dosahovali 45 až 70 % Qa okrem Slanej, ktorá je ovplyvnená prevodom vody z VN Palcmanská Maša.

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v apríli až júni, vo Vlkyni na Rimave v marci, vplyvom vypúšťania VN Teplý Vrch na Blhu v septembri. Na hlavnom toku Slanej dosiahli 105 až 165 %, na jej prítokoch 85 až 165 %, v povodí Rimavy (okrem Blhu) 60 až 155 % dlhodobých mesačných hodnôt.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa väčšinou vyskytli v januári a februári, na Dobšinskom potoku, Štítniku a Turci v septembri. Dosiahli 10 až 50 % príslušných dlhodobých hodnôt.

Maximálne kulminačné prietoky sa na Slanej a jej prítokoch po Turiec vyskytli v júni, na ostatných prítokoch prevažne v marci a apríli. Júnové kulminácie boli najvýznamnejšie a dosahovali hodnotu 1 až 2-ročných maximálnych prietokov. Na Slanej v Bretke bol zaznamenaný 5-ročný prietok.

Výskyt minimálnych denných prietokov bol časovo veľmi rozptýlený, na Slanej po Rimavu sa vyskytli prevažne v mesiacoch január, marec a september, na Rimave v januári a novembri. Ich hodnoty sa pohybovali prevažne medzi Q330d - Q364d a v hornej časti povodia boli menšie ako Q364.

Povodie Bodvy

Hodnoty priemerných ročných prietokov dosahovali rozpätie 40 až 80 % dlhodobého priemeru.

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vo všetkých vodomerných staniciach vyskytli počas mesiacov marec až máj a ich relatívne hodnoty dosahovali 55 až       157 % Qma-3,4,5/1931-80.

Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v januári, s relatívnymi hodnotami 6,5 až 13 % Qma-1/1931-80.

Obdobím výskytu maximálnych kulminačných prietokov boli mesiace marec a jún. Hodnoty kulminácií nedosiahli významnosť ani 1-ročného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytli na Bodve v januári, na Ide a Turni vo februári. Minimálny priemerný denný prietok dosahoval hodnoty Q355d až Q364d, na Bodve a Ide aj menej ako Q364d.

Povodie Hornádu

Hodnoty priemerných ročných prietokov sa v povodí pohybovali v rozpätí 65 až 105 % Qa.

Maximálne priemerné mesačné prietoky sa vplyvom výdatných zrážok najčastejšie vyskytovali v mesiacoch júl a august. Na hlavnom toku Hornád dosiahli 140 až 180 %, na Toryse 245 až 345 %, na Hnilci 65 až 215 % a na Olšave 260 % príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku. Ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 65 % (Hnilec - Stratená) až  345 % (Torysa - Košické Olšany) príslušných dlhodobých hodnôt.

Minimálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v mesiaci január. Ich relatívne hodnoty dosahovali 15 až 50 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol zaznamenaný na všetkých tokoch na konci mesiaca júl. Na Toryse (Košické Olšany) bol dosiahnutý dňa 31.7.2004 prietok 323,40 m3.s-1 s významnosťou viac ako 50-ročného prietoku. Na niektorých prítokoch napr. na Sekčove (Prešov) a Svinickom potoku (Svinica) bol zaznamenaný 10 až 20-ročný prietok, na Svinke (Bzenov) 20 až 50-ročný prietok. Na hlavnom toku Hornád (Ždaňa) bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 5-ročného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v rôznych mesiacoch (január, marec, júl, september a december) s hodnotami prietokov od Q330d až Q364d. Na Toryse  boli zaznamenané priemerné denné prietoky s hodnotami Q364d. Na Svinickom potoku, Slavkovskom potoku a Hnilci sa vyskytli aj prietoky menšie ako Q364d.

Povodie Bodrogu

Priemerné ročné prietoky v povodí sa pohybovali na väčšine tokov v rozpätí 85 až 115 % Qa.

Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v marci a v júli a pohybovali sa v rozpätí 125 až 270 % príslušného dlhodobého priemerného mesačného prietoku.

Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli na Laborci, Topli a Ondave v januári, na Uhu a Bodrogu v júni, na Uličke, Latorici v júli a na Roňave a Okne v septembri. Relatívne hodnoty minimálnych priemerných mesačných prietokov sa pohybovali v rozpätí 10 až 80 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt.

Maximálne kulminačné prietoky sa vyskytovali v marci a vplyvom výdatných zrážok aj v júli. Na Laborci (Krásny Brod), Stružnici (Starina), Ciroche (Starina), Oľke (Jasenovce) a Ondávke (Tovarnianska Polianka) bol v júli zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou 5 až 10-ročného prietoku. Na Medzianskom potoku (Hanušovce) a Kamenci (Bardejovská Dlhá Lúka) bol zaznamenaný kulminačný prietok s významnosťou viac ako 10-ročného prietoku a na Udave (Udavské) s významnosťou 20 až 50-ročného kulminačného prietoku.

Minimálne priemerné denné prietoky boli zaznamenané v rôznych mesiacoch roka s hodnotami  Q270d až Q364d, na Laborci a Kamenci sa vyskytli prietoky menšie ako Q364d.

Povodie Popradu

Hodnoty priemerných ročných prietokov dosahovali 90 % až 122 % Qa.

Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané v júli, kedy vplyvom výdatných zrážok dosiahli hodnoty 120 až 150 % Qma-7/1931-80.

Výskyt  minimálnych  priemerných  mesačných  prietokov  bol  zaznamenaný  v januári  s relatívnymi  hodnotami  35 až 60 %  Qma-1./1931-80.

Maximálne kulminačné prietoky najmä v dôsledku výdatných zrážok boli zaznamenané v júli. Na prítokoch sa vyskytli kulminačné prietoky s významnosťou 1 až 5-ročného prietoku, na Lipníku (Červený Kláštor) 50-ročný prietok, na Poprade (Nižné Ružbachy) a Javorinke (Podspády) 5 až 10-ročný prietok.

Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v januári a dosahovali hodnoty Q330d  na Dunajci, na Poprade Q364d, v dolnej časti povodia sa vyskytli aj prietoky menšie ako Q364d.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑