IMG_3378ciste
logodod24?timestamp=1708870854636

2024

V PRVEJ LÍNII PROTI KLIMATICKEJ ZMENE

Pozývame vás na Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody 

22.-23. MAREC 2024

22. MAREC 2024   8.00 – 15.00 h

Regionálne pracoviská: Banská Bystrica, Košice, Žilina, Aerologické a radiačné centrum Poprad-Gánovce 

23. MAREC 2024   10.00 – 15.00 h

Bratislava-Koliba, Meteorologické stanice: Dudince, Hurbanovo, Lomnický štít, Liesek, Štrbské pleso,
Telgárt, Tisinec, Trebišov-Milhostov Letiská: Lučenec-Bolkovce, Kamenica nad Cirochou, Nitra-Janíkovce, Prievidza

V týchto dňoch bude mať verejnosť možnosť pozrieť si pracoviská SHMÚ
na celom Slovensku, vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia.

Svetový deň meteorológie a Svetový deň vody 2024

Súčasný svet si nevieme predstaviť bez jednoduchého prístupu k predpovediam počasia prostredníctvom najmodernejších technických aplikácií. 23. marca 1950 bola založená Svetová meteorologická organizácia. Združuje odborníkov, ktorí tieto predpovede pripravujú a im a ich kolegom hydrológom je každoročne venovaný Svetový deň meteorológie a Svetový deň vody.

Každý rok sa pre tento deň vyberajú nové témy. Upozorňujú na rozmanité aspekty počasia, klímy a vody, ktoré sú rozhodujúce pre naše porozumenie a prípravu na výzvy, ktoré z nich pre nás vyplývajú. Tento rok sú to: „V prvej línii proti klimatickej zmene“ a „Voda za mier“.

WMO robí viac, než len predpovedá počasie. Dohliadajú na zmeny klímy, akými sú stúpajúca hladina morí, zmeny teploty, viac skleníkových plynov vo vzduchu. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť problémy súvisiace s týmito zmenami. Prírodné katastrofy sú naozaj zlé, ale boli by oveľa horšie, keby sme nedokázali vystopovať búrku skôr, ako udrie. V konečnom dôsledku význam Svetového dňa meteorológie spočíva v pripomenutí si kľúčovej úlohy, ktorú meteorológia zohráva pri ochrane životov, plánovaní našich každodenných činností a riešení výziev, ktoré prináša meniaca sa klíma.

Klimatické zmeny ovplyvňujú globálny vodný cyklus a zosilňujú súťaž o čoraz obmedzenejšie zásoby sladkej vody. Suchá, povodne, meniace sa rozloženie zrážok ovplyvňuje bezpečnosť vody a potravín, živobytie, zdravie ekosystémov a biodiverzitu, pričom neúmerne zasahuje najzraniteľnejšie komunity. Podujatia k Svetovému dňu vody poukazujú na riziká a príležitosti, ktoré zmena klímy prináša pre mierové a kooperatívne hospodárenie s vodnými zdrojmi na miestnej, národnej a cezhraničnej úrovni, ako aj na možné cesty na zmiernenie týchto rizík a využitie príležitostí. Jeho cieľom je tiež upriamiť pozornosť na dôležitosť vody v kontexte zmeny klímy a mimo nej. Musíme konať na základe uvedomenia si, že voda nie je len zdrojom, ktorý treba využívať a o ktorý treba súťažiť – je to ľudské právo, ktoré je vlastné každému aspektu života.

Svetový deň meteorológie a Svetový deň vody v roku 2024 bude príležitosťou pripomenúť si neoceniteľné príspevky Svetovej meteorologickej organizácie pri zlepšovaní nášho chápania poveternostných modelov, klimatických zmien a kľúčovej úlohy, ktorú zohráva pri včasnom varovaní pred prírodnými katastrofami. Nesmieme zabúdať, že verejné zdravie a prosperita, potravinové a energetické systémy, hospodárska produktivita a environmentálna integrita – to všetko závisí od dobre fungujúceho a spravodlivo riadeného vodného cyklu.

Zo zdrojov WMO spracovala Tereza Melicherová

„V prvej línii proti klimatickej zmene“ a „Voda za mier“.

PROGRAM DOD 2024 BRATISLAVA

23. MAREC 2024   10.00 – 15.00 h

Bratislava-Koliba, Meteorologické stanice: Dudince, Hurbanovo, Lomnický štít, Liesek, Štrbské pleso,
Telgárt, Tisinec, Trebišov-Milhostov Letiská: Lučenec-Bolkovce, Kamenica nad Cirochou, Nitra-Janíkovce, Prievidza

SHMÚ BRATISLAVA
Adresa: Jeséniova 17, Bratislava (predposledná zástavka linky MHD č. 44, Husova)
Kontakt: Vrátnica č. t. 02/ 59415 111 alebo Mgr. Ivan Garčár, č. t. 02/ 59415 199, Mgr. Lucia Imbondová č.t. 02/59415 361

otaznik

Navštív všetky miesta označené otáznikom a odpovedz správne na otázky. Dostaneš pečiatku v každom mieste s otázkami. Ak pri odchode odovzdáš kartičku so všetkými pečiatkami, získaš odmenu.

Meteorologická služba
Budova A, prízemie, hlavný vchod
Vydavateľstvo TATRAN – prezentácia knihy Počasie ako ho nepoznáš –
Bratislavská vodárenská spoločnosť – prezentácia
Zaujímavosti pre deti

PLAGATY1250_2024%20DOD7

Budova A, 3. poschodie, č. dverí 326
"Rádioaktivita známa a neznáma " - monitoring radiácie v ovzduší v sieti SHMÚ
Všeobecné informácie o ionizujúcom žiarení

PLAGATY1250_2024%20DOD9

Budova A, 3. poschodie, č. dverí 314
Družicová meteorológia -- príjem a spracovanie údajov
z meteorologických satelitov

PLAGATY1250_2024%20DOD11

Budova B, 1. poschodie, č. dverí 105
Klimatologické informácie
Spracovanie klimatologických prvkov a ich vyhodnocovanie
Klimatologické normály
Klimatologický atlas SR
Monitoring sucha, zmena klímy, atmosférické zrážky

PLAGATY1250_2024%20DOD12

Budova D, prízemie, č. dverí 5
Kalibračné laboratórium
Ukážka zariadení pre kalibráciu
Meteorologických meradiel vrátane vetromerného tunela

PLAGATY1250_2024%20DOD14

Kinosála
Pozri samostatný panel pre celý program v kinosále

PLAGATY1250_2024%20DOD15

Exteriér
Meteorologická záhradka
Prezentácia meteorologických a klimatologických meraní – skupinové vstupy
každých 30 min. (15. a 45. minúta)

PLAGATY1250_2024%20DOD13

Exteriér pred vchodom
Prezentácia fenológie – sadenie rastliniek pre deti

fenologiazasad

Centrum predpovedí
a výstrah meteorologická služba

Budova A, 3. poschodie, č. dverí 323
Kvíz s otázkami pre deti
Ukážka vytvárania hydrologických predpovedí – „Elemír“
Prezentácie o práci na odbore Hydrologické predpovede a výstrahy

PLAGATY1250_2024%20DOD8

Budova A, 3. poschodie, č. dverí 342
Informácie o sieti meteorologických radarov a ich produktoch

PLAGATY1250_2024%20DOD10

Budova D, 1. poschodie, kinosála
Pozri samostatný panel pre celý program v kinosále

PLAGATY1250_2024%20DOD15


Hydrologická služba
Budova A, 1. poschodie, č. dverí 202a
Ako meriame vodu vo vodných tokoch - štátna hydrologická sieť
povrchových vôd, ukážka meracích prístrojov, informácie o metódach merania
Meranie prietoku hydrometrickou vrtuľou - súťaž pre deti (fúkanie do hydrometrickej vrtule)

PLAGATY1250_2024%20DOD1

Budova A, 2. poschodie, č. dverí 226
Tvorivé dielne na tému kolobeh vody a klimatická zmena

PLAGATY1250_2024%20DOD2

Budova B, 2. poschodie, č. dverí 212
Život v našich vodných tokoch
Informácie o kvalite vody na Slovensku
Možnosť pozorovať vodné organizmy voľným okom alebo pod mikroskopom
Rozlišovanie vzoriek povrchových vôd
Ukážky merania ukazovateľov in situ (teplota, ph, vodivosť)
Kvíz poznávania organizmov
Ako meriame vodu na prameňoch a pod zemou
Informácie o metódach merania podzemných vôd, ukážky prístrojov
Podzemné vody - hodnotenie kvantita, kvalita, ukážka publikácií
Pre deti možnosť vyskúšať si meranie hladiny a filtráciu podzemnej vody

PLAGATY1250_2024%20DOD3


Kvalita ovzdušia
Budova A, prízemie, č. dverí 23
Monitoring kvality ovzdušia
Hodnotenie kvality ovzdušia
Varovný systém kvality ovzdušia - smogové situácie
Emisie znečisťujúcich látok
Modelovanie kvality ovzdušia
Index kvality ovzdušia a mapy kvality ovzdušia

PLAGATY1250_2024%20DOD4

Exteriér
Parkovisko SHMÚ
automatická monitorovacia stanica kvality ovzdušia

PLAGATY1250_2024%20DOD5


Letecká meteorologická služba
Budova A, 1. poschodie, č. dverí 142
Prezentácia leteckej meteorologickej stanice
na letisku Bratislava
Predpovede a výstrahy na LMS
Vzdialené pozorovania
Na chvíľu pilotom - výber správnej trate pre let s ohľadom na počasie
LMS deťom

PLAGATY1250_2024%20DOD6
plagatnav1
plagatnav2
plagatnav3
plagatnav4

PROGRAM DOD 2024
Regionálne pracoviská

22. MAREC 2024   8.00 – 15.00 h

Regionálne pracoviská: Banská Bystrica, Košice, Žilina, Aerologické a radiačné centrum Poprad-Gánovce 

Regionálne pracovisko Košice
Adresa: Ďumbierska 26, 041 17 Košice (predposledná zástavka liniek MHD č. 12 a č.16 na sídlisku Podhradová)
Kontakt: Ing. Helena Hlavatá, PhD., 055/7961 741 alebo 0917 828 266 alebo 055/6323748

Prízemie, č. dverí 102
Prednáška meteorológa – ako sa tvorí predpoveď počasia

Prízemie, č. dverí 114
Monitoring podzemných vôd

Prízemie, č. dverí 115
Informácie o radarových vežiach, o ich umiestnení a princípe merania, ukážka výstupov z rádiolokátorov, informácie o odbore Dištančné merania

Poschodie, č. dverí 205
Činnosť Centra hydrologických predpovedí a výstrah, činnosť v čase povodní, prezentácia webstránky, vydávanie hydrologických výstrah

Poschodie, č. dverí 212
Kvalita ovzdušia - sieť NMSKO, smogové výstrahy

Poschodie, č. dverí 219
Prezentácia o sieti fenologických staníc, o tom, čo je fenológia a čím sa zaoberá, ukážka pozorovaných druhov spojená so zvukovými nahrávkami, súťaž pre deti a mládež (MŠ a ZŠ) v hádaní živočíšnych druhov podľa zvukového záznamu

Parkovisko pred budovou, Fiat Ducato
Povrchové vody - ukážka prístrojov, súťaž vo fúkaní vrtule, informácie o monitorovacích staniciach

Meteorologická záhradka
Informácie o sieti KaZS, informácia o prístrojoch

Automatické meteorologické stanice
Informácie k sieti automatických meteorologických staníc

Mobilná stanica MSKO + stanica na meranie ozónu
Informácie k jednotlivých analyzátorom, k sieti NMSKO

Regionálne pracovisko Poprad – Gánovce
Adresa: Aerologické a radiačné centrum, Hlavná 178, 058 01 Gánovce
Kontakt: Anna Pribullová 0917 834 214, 052 773 1097, 0905 290 313, anna.pribullova@shmu.sk

Vestibul
organizácia návštevníkov, prezentácia SHMÚ, prezentácie na PC, videá, kvíz

2. poschodie, č. dverí 112
Meranie celkového ozónu a UV žiarenia
Meranie vlastností aerosólov

2. poschodie, č. dverí 108
Aerologické merania a ich história
Meranie slnečného žiarenia

Exteriér
Základné meteorologické merania
Ukážka aerologického merania o 12. h (vypustenie meteorologického balóna)
V spolupráci s Podtatranským múzeom bude od 9:00 hod. do 14:00 hod. zabezpečený odborný výklad k archeologickému
nálezisku v obci Gánovce priamo na nálezisku.

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Adresa: Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica (sídlisko Fončorda, zastávka MHD, Internátna - posledná zástavka liniek č. 7 a 26)
Kontakt: Mgr. Zora Snopková, PhD. 048/4729 665, Mgr. Róbert Chriašteľ 048/4729 654, zora.snopkova@shmu.sk

Budova AB, prízemie, číslo miestnosti 8
Prezentácia činností Meteorologickej služby

Budova AB, 1. poschodie, číslo miestnosti 102 (veľká zasadačka)
Prezentácia činností Hydrologickej služby

Budova AB, 1. poschodie, číslo miestnosti 106 (malá zasadačka
Prezentácia činností Centra predpovedí a výstrah

Príjazdová cesta, vľavo od hlavného vchodu do budovy SHMÚ
Ukážka prístrojov na meranie prietokov
Súťaž pre deti

Horná časť areálu SHMÚ
Ukážka monitorovacej stanice kvality ovzdušia
Ukážka fenologickej monitorovacej stanice
Ukážka klimatologickej stanice – automatické meracie prístroje
Ukážka klimatologickej stanice

Regionálne pracovisko Žilina
Adresa: Bôrická cesta 103, 011 13 Žilina (Trolejbus č.3, zastávka Rudnayova, prejsť po Oravskej a Bôrickej ceste, budova je na konci ulice)
Kontakt: Ivan Machara 0917 291 956, ivan.machara@shmu.sk, alebo 0918 976 922 hipsza@shmu.sk,

4. poschodie, číslo miestnosti 21
Ako meriame vodu vo vodných tokoch - štátna hydrologická sieť povrchových vôd, ukážka meracích prístrojov, informácie o metódach merania

4. poschodie, číslo miestnosti 23
Hydrologické predpovede a výstrahy - ako predpovedáme vodné stavy a prietoky, spôsob merania vodnej hodnoty snehu

4. poschodie, číslo miestnosti 26
Ako meriame vodu na prameňoch a pod zemou informácie o metódach merania podzemných vôd, ukážky prístrojov

4. poschodie, číslo miestnosti 24
Meteorologické predpovede a výstrahy - predpoveď počasia

4. poschodie číslo miestnosti 27
Monitoring kvality ovzdušia

banner hra-dod

Príď si zahrať novú hru aj na DOD

Pripravujeme pre vás spoločenskú hru, ktorá vám odhalí tajomstvá vody, vzduchu a počasia. Sledujte našu stránku www.shmu.sk

Navštív všetky miesta označené otáznikom a odpovedz správne na otázky. Dostaneš pečiatku v každom mieste  s otázkami. Ak pri odchode odovzdáš kartičku so všetkými pečiatkami, získaš odmenu.

Meteorologické stanice

Meteorologické observatórium
Komárňanská 108
947 01 HURBANOVO

Ľubomír Babin
0905 784 520
035 760 2205

Meteorologická stanica
Tisinec 114
091 01 STROPKOV

Mária Rybčáková
054 / 742 24 15
0907 138 822

Meteorologická stanica
Viničná 33
962 71 DUDINCE

Ivan Moravík
045 / 558 31 60
0907 131 617

Meteorologická stanica
Zvonárska 37
075 01 TREBIŠOV-MILHOSTOV

Mgr. Helena Jendžejovská
056 / 672 43 11
0907 138 826

Meteorologická stanica
Staničná 340
027 12 LIESEK

Martin Tekeľ
043 / 538 42 28
0907 133 088

Meteorologická stanica
Telgárt 465
976 73 TELGÁRT

Pavol Pisár
048 / 619 41 22
0907 140 403

Meteorologická stanica
Poštová ul.
059 85 ŠTRBSKÉ PLESO

Stanislav Budziňák
0907 510 794

Meteorologická stanica
Lomnický štít
P.O.Box 17
059 60 TATRANSKÁ LOMNICA

Mgr. Ľubomír Stančík
052 / 446 70 70
0905 702 896

Meteorologická stanica
Letisko, č.d. 849
067 83 KAMENICA NAD CIROCHOU

Dušan Palčinský
057 / 779 32 15
0907 139 825

Meteorologická stanica
Letisko Boľkovce
984 01 LUČENEC

Stanislav Peťka
047 / 439 43 53
0907 138 243

Meteorologická stanica
Letisko, Dlhá ul.
949 07 NITRA-JANÍKOVCE

Ing. Alexander Čerba
037 / 653 48 08
0905 786 217

Meteorologická stanica
Ul. Letisková 8
971 01 PRIEVIDZA

Štefánia Sczyrzická
046 / 541 36 24
0907 132 749


Informácia pre návštevníkov,
počas Dňa otvorených dverí 2024 sa bude v priestoroch SHMÚ fotografovať a budú sa vyhotovovať videozáznamy
na propagačné účely v médiách, webových stránkach a sociálnych sieťach. Každý návštevník Dňa otvorených dverí 2024
môže byť súčasťou týchto vizuálnych diel. Účasťou na podujatí každý návštevník súhlasí s ich uverejnením.

Informáciu vydávame v zmysle čl. 13 Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES/§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

logo