Aktuality SHMU

La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú

11.2.2021 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO
La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
Podľa poslednej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), prejavy a dôsledky studenej fázy tichomorskej oscilácie ENSO (La Niña) možno pozorovať na globálnej úrovni aj na začiatku roku 2021 a existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že jej vplyv na priestorové rozloženie teploty a atmosférických zrážok pretrvá aj v priebehu prvej polovice tohto roku. Napriek všeobecnému ochladzujúcemu vplyvu fázy La Niňa, sa očakáva, že v nadchádzajúcom období – február až apríl 2021 – bude teplota na prevažnej väčšine pevnín nadnormálna. La Niňa pravdepodobne vyvrcholila v októbri až novembri 2020 ako mierne silná epizóda chladnej fázy ENSO. Podľa najnovšej El Niño-La Niña aktualizácie vydanej WMO, existuje 65% pravdepodobnosť, že La Niňa bude pretrvávať až do apríla 2021, avšak so 70% pravdepodobnosťou sa tropická oblasť Tichého oceánu vráti do neutrálnych podmienok ENSO už počas sezóny apríl - jún 2021.


Termínom La Niña označujeme pokles teploty vody v povrchových vrstvách oceánu v rozsiahlej oblasti centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Obr. 1), ktorý je spojený so zmenami v tropickej atmosférickej cirkulácii, predovšetkým smeru a rýchlosti vetra, atmosférického tlaku a priestorovej distribúcie zrážok (Obr. 2). Zvyčajne má opačné dopady na počasie a klímu ako  El Niño (teplá fáza ENSO oscilácie).

„El Niño a La Niña sú hlavnými hnacími silami premenlivosti klimatického systému Zeme. Všetky prirodzene sa vyskytujúce klimatické fenomény však v súčasnosti prebiehajú v kontexte človekom podmienenej klimatickej zmeny, ktorá zvyšuje globálnu teplotu, zhoršuje extrémne počasie, ovplyvňuje prirodzený priebeh sezónnych zrážok a komplikuje prevenciu a zvládanie katastrof,“ uviedol generálny tajomník WMO profesor Petteri Taalas. „Vďaka našej schopnosti predpovedať jednotlivé fázy La Niña a El Niño, WMO komunita bola schopná zintenzívniť svoju podporu vládam štátov, Organizácii Spojených národov (OSN) a zainteresovaným stranám v odvetviach citlivých na nepriaznivé prejavy počasia a klímy s cieľom posilniť prevenciu na ochranu majetku a záchranu životov,“ uviedol Taalas.

Aj napriek svojmu dočasnému ochladzujúcemu efektu na globálnu klímu, prebiehajúca La Niña nedokázala zabrániť tomu, aby sa rok 2020 stal, spolu s rokom 2016, najteplejším rokom v histórii meteorologických meraní. Dôsledky La Niña a El Niño na priemernú globálnu teplotu sú zvyčajne najsilnejšie v druhom roku danej fázy. Momentálne je tak ešte stále otázne ako a do akej miery bude súčasná La Niña ovplyvňovať globálnu teplotu v roku 2021.
 

Sezónna správa o stave globálnej klímy

El Niño a La Niňa sú hlavnými, nie však jedinými faktormi ovplyvňujúcimi stav klimatického systému. Sezónna správa o stave globálnej klímy (Global Seasonal Climate Update - GSCU) vydaná pod záštitou WMO zahŕňa aj vplyvy všetkých ostatných, najmä cirkulačných faktorov, ako napríklad severoatlantickej oscilácie (NAO), arktickej oscilácie (AO), dipólu v Indickom oceáne (IOD) a pod.

Sezónne vyhliadky správy o stave klímy sa používajú na podporu plánovania zo strany OSN a ďalších partnerov z humanitárnej oblasti pre odvetvia citlivé na nepriaznivé prejavy počasia a klímy. Na základe dlhodobých prognóz (spracovaných WMO z údajov globálnych centier pripravujúcich dlhodobé sezónne prognózy) sa nad pevninami vo všeobecnosti očakáva v období február až apríl 2021 nadnormálne vysoká teplota vzduchu, s výnimkou niekoľkých plošne malých území (Obr. 5). Najvyššia pravdepodobnosť výskytu nadnormálne vysokých teplôt vzduchu je v západnej, strednej a východnej Ázii, v južnej polovici Severnej Ameriky a v južnej Európe (vrátane Stredomoria, Obr. 6). Nadnormálne teplé obdobie sa tiež predpokladá pre veľkú časť vysokých zemepisných šírok na severnej pologuli (okrem severozápadnej Severnej Ameriky), v južných, centrálnych a východných regiónoch Južnej Ameriky a v rovníkovej a severnej Afrike. Podnormálne teploty vzduchu sú pravdepodobnejšie pre oblasť severnej Južnej Ameriky.

Výhľad úhrnov atmosférických zrážok na obdobie február až apríl 2021 je v súlade s typickými účinkami La Niña na regionálne podnebie. La Niña tak spôsobuje neobvykle vlhké podmienky vo veľkej časti juhovýchodnej Ázie, Austrálie, severnej časti Južnej Ameriky a na ostrovoch v Melanézii. Nadnormálne vysoké úhrny atmosférických zrážok môžu byť zaznamenané aj v oblasti Južnej Afriky. Existuje aj vysoká pravdepodobnosť výskytu nadnormálnych zrážok (pravdepodobne vo forme snehu) vo veľkej časti severnej pologule (severne od 45° severnej šírky), kde je atmosférická cirkulácia ovplyvnená pokračujúcou negatívnou fázou arktickej oscilácie (AO). Naopak, podnormálne úhrny zrážok sú pravdepodobné na väčšine územia západnej a strednej Ázie, v oblasti 30° severnej šírky vo východnej Ázii, v oblasti Afrického rohu, v častiach strednej Afriky, v subtropických zemepisných šírkach Severnej Ameriky, na juhu Južnej Ameriky a na ostrovoch v Polynézii.
 

Analýza regionálnych úhrnov atmosférických zrážok

Z výstupov Regionálnych klimatických centier WMO (Regional Climate Centers) vyplýva, že zatiaľ čo tropické oblasti boli viditeľne ovplyvnené fenoménom La Niňa, iné regióny boli ovplyvnené kombináciou skôr iných faktorov.

V oblasti východnej Afriky prinieslo „malé obdobie dažďov“, trvajúce zvyčajne od októbra do decembra, priestorovo premenlivé úhrny zrážok. Na severe a východe tohto územia prevládali všeobecne suchšie podmienky, naopak na juhu a západe regiónu zaznamenali vo všeobecnosti vlhkejšie podmienky, respektíve podmienky blízke normálu. Podobný vývoj priestorových úhrnov atmosférických zrážok sa na základe predpovedí IGAD Klimatického predpovedného a adaptačného centra (ICPAC) očakáva aj v období február až apríl 2021. Mnohé časti južnej Afriky naproti tomu zaznamenali nadpriemerné zrážky, s výnimkou oblasti Mozambiku a Madagaskaru, kde boli namerané minimálne úhrny zrážok, respektíve v niektorých regiónoch sa zrážky vôbec nevyskytli.

priestore Ázie boli v mnohých častiach Strednej Ázie v posledných mesiacoch zaznamenané  podnormálne zrážky a najnovší výhľad GSCU na ďalšie tri mesiace naznačuje, že tento vývoj bude pravdepodobne pokračovať aj ďalej. Rozsiahle oblasti juhovýchodnej Ázie zaznamenali klimatickú odozvu typickú pre obdobie La Niňa, čo sa v období posledných mesiacov všeobecne prejavilo vo výraznom náraste množstva celoplošných zrážok. Tento trend bude pravdepodobne aj naďalej pokračovať, a to predovšetkým vo východnej časti tohto regiónu.

Extrémne suché podmienky sa v posledných mesiacoch vyskytli na ostrovoch Papua Nová Guinea, Kiribati, Tuvalu a na severných Cookových ostrovoch nachádzajúcich sa v západnej časti centrálneho Tichého oceánu. V oblasti Južnej Ameriky severne od rovníka boli úhrny zrážok priestorovo rozdielne, čo sa prejavilo vysoko normálnymi úhrnmi zrážok vo východných oblastiach tohto regiónu, pričom na západe boli úhrny skôr podnormálne. Sezónna prognóza očakáva vo veľkej časti tohto regiónu všeobecne nadnormálne zrážky v období od februára do apríla 2021. Južne od rovníka boli na väčšine územia zaznamenané podnormálne úhrny zrážok, pričom Uruguaj, stredná Brazília a severná Argentína zaznamenali výrazne podnormálne úhrny a v niektorých regiónoch až extrémne sucho. Globálna sezónna predpoveď naznačuje, že obdobný trend bude v tejto oblasti s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj v priebehu nasledujúcich mesiacov.
 

▲ Obr. 1: Odchýlka priemernej sezónnej teploty vzduchu [°C] v období mesiacov október - december 2020 od normálu 1981 - 2010 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (Zdroj údajov: ECMWF, Copernicus C3S).

▲ Obr. 2: Množstvo atm. zrážok v období mesiacov október - december 2020 v porovnaní s normálom 1981 - 2010 (abs. rozdiely) na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (Zdroj údajov: ECMWF, Copernicus C3S).

▲ Obr. 3: Predpoveď štatistických a dynamických modelov NOAA pre tri vybrané charakteristiky - absolútna odchýlka T, štandardizovaná odchýlka T a priemerná hodnota T - povrchovej teploty oceánu v oblasti NINO3.4 pre roky 2021 a 2022 (Zdroj údajov: NOAA).

▲ Obr. 4: Vývoj pravdepodobnosti výskytu jednej z fáz ENSO (La Niňa - modrá, El Niňo - červená, a Neutrál - sivá) v oblasti regiónu NINO3.4 v období od februára do novembra 2021 (Zdroj údajov: NOAA).

▲ Obr. 5: Sezónna prognóza teploty vzduchu (vľavo) a úhrnu atmosférických zrážok (obe vyjadrené odchýlkami od dlhodobého priemeru) pre obdobie FMA (február - apríl 2021; hore) a MJJ (máj - júl 2021, dole) na základe údajov ECMWF.

▲ Obr. 6: Sezónna prognóza teploty vzduchu (vľavo) a úhrnu atmosférických zrážok (obe vyjadrené odchýlkami od dlhodobého priemeru) pre obdobie FMA (február - apríl 2021; hore) a MJJ (máj - júl 2021, dole) v rámci regiónu Európy na základe údajov ECMWF.

▲ Obr. 7: Kľúčové odkazy správy WMO.