Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v 1. štvrťroku 2021

11.5.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v 1. štvrťroku 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc. Finálne spracované prietokové údaje sa od operatívnych môžu líšiť.

Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha, kde je možnosť výberu z nasledovných kategórií (obr. 1), v tomto článku využívame hodnotenia z častí Hydrologické sucho a Podzemné vody a výskyt sucha.

Obr. 1 Kategórie monitoringu sucha na webovej stránke SHMÚ

Pre zhodnotenie výskytu povodňových udalostí bola použitá povodňová správa Povodňová situácia na tokoch v povodí Moravy a Nitry na konci januára a začiatku februára 2021 (Povodňové správy, Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy).

Povrchové vody

Mesiac január 2021 sa v dôsledku topenia snehu v kombinácii so zrážkami vo väčšine vodomerných staníc (VS) na základe priemerných mesačných prietokov (Qm) prejavil ako nadpriemerne vodný (obr. 2); v prevažnej časti VS hodnoty Qm dosiahli viac ako 200 % odpovedajúcich dlhodobých priemerných mesačných prietokov (Qma), resp. rozmedzie 160-200 % Qma. Výnimku tvorila oblasť SZ Slovenska (Orava, Kysuce, Liptov) a JZ Slovenska (slovenská časť povodia Moravy, niektoré toky z Malých Karpát, hlavný tok Dunaj), kde boli hodnoty Qm v prevažnej časti VS blízke dlhodobým hodnotám (rozmedzie 80-120 % Qma).

Obr. 2  Priemerné mesačné prietoky - Január 2021

Vo februári sa v prvých dvoch dekádach vyskytli nadpriemerné zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku, v tretej dekáde prišlo výrazné oteplenie, ktoré v miestach s výskytom snehovej pokrývky spôsobilo odtok z topenia snehu. Vodnosť vo februári z pohľadu priemerných mesačných prietokov (obr. 3) bola naďalej vo väčšine hodnotených VS nadpriemerná; v povodiach Hron, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad prevládali hodnoty väčšie ako 200 % odpovedajúcich hodnôt Qma. Smerom na západ územia Slovenska sa relatívne hodnoty priemerných mesačných prietokov znižovali; v povodí Váhu a Nitry boli februárové hodnoty Qm prevažne v rozmedziach 160-200 % Qma, 120-160 % Qma až 80-120 % Qma. V západnej časti územia, napr. na tokoch z Malých a Bielych Karpát sa ojedinele vyskytovali aj Qm v rozmedzí 60-80 % odpovedajúcich Qma.

Obr. 3  Priemerné mesačné prietoky - Február 2021

V marci bol úhrn zrážok na väčšine územia podnormálny, popri vyšších teplotách vzduchu na začiatku a konci mesiaca sa vyskytli aj dve chladnejšie obdobia, ktoré v horských oblastiach prechodne spomalili/zastavili topenie snehu. V súvislosti s tým sa zmenila aj hydrologická situácia – priemerné mesačné prietoky v marci vo veľkej časti slovenských tokov poklesli pod odpovedajúce dlhodobé priemery, dosahovali rozmedzia 60 – 80 % Qma, 40 – 60 %Qma a v značnej časti VS až <40 % Qma (obr. 4). Výnimkou bola oblasť označená na obrázku červeným krúžkom – rozmedzie povodí Poprad, Hornád, Slaná, horný Hron, horný Váh, kde sa hodnoty Qm pohybovali na úrovni dlhodobých hodnôt (80-120 % Qma).

 

Obr. 4  Priemerné mesačné prietoky - Marec 2021

Napriek pomerne výrazne podpriemerným priemerným mesačným hodnotám prietokov sa M-dennosť priemerných denných prietokov* neprejavila v marci 2021 extrémne nízkymi hodnotami. To vyplýva z toho, že marec a apríl sú v rámci dlhodobého hydrologického režimu slovenských tokov najvodnejšími mesiacmi, čo súvisí s obvyklým jarným topením snehu v kombinácii so zrážkami. Preto aj v situácii, že Qm boli v marci podpriemermé, priemerné denné prietoky nedosahovali extrémne minimá. Začiatkom marca sa v strednej a východnej časti Slovenska vyskytovali M-dennosti 30 - 90d, prípadne aj vyššie, zatiaľ čo v povodí Váhu, v oblasti Malých Karpát a na hlavnom toku Dunaja 90 – 180d až 180 – 270d. Od polovice mesiaca od SZ Slovenska postupne pribúdali VS, kde priemerné denné prietoky klesli na úroveň Q90-180d, Q180-270d, v niektorých VS na Q270-330d (obr. 5). Na konci mesiaca dochádzalo na severe územia opäť k zvyšovaniu Qd na hodnoty Q30-90d aj vyššie.

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce  Q355d, Q364d.

Obr. 5  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 24.3.2021

Povodňové situácie

Striedanie chladných období s výraznými otepleniami sprevádzanými výdatnými tekutými zrážkami a následným topením snehu spôsobovalo na vodných tokoch povodňové situácie od konca decembra až do začiatku marca. V tomto období boli dosiahnuté a prekročené hladiny zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity (PA) takmer vo všetkých slovenských povodiach, okrem povodia Popradu a slovenského úseku Dunaja.

Po výdatných kvapalných zrážkach v samom závere kalendárneho roka 2020 pretrvávali najmä na východe krajiny vysoké vodné stavy. V dolnej časti povodia Hornádu tak ďalšia vlna zrážok podmienila vzostupy vodných hladín aj s prekročením stupňov PA. 4. až 7.1. boli opakovane prekročené vodné stavy zodpovedajúce 1. stupňu PA v Bohdanovciach na Olšave a 6.1. v Košických Oľšanoch na Toryse.

Zvlnený studený front, spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou, priniesol 23. až 24.1. výdatné a tekuté zrážky na celé územie. Pršalo väčšinou aj na horách, približne do nadmorskej výšky 1400 m. Snehová pokrývka v horských polohách však sneh akumulovala a vplyvom oteplenia a dažďa zhutnela. V dôsledku tekutých zrážok a topenia sa snehu v stredohorských polohách boli zaznamenané výrazné vzostupy s prekročením stupňov PA najmä na menších tokoch v západnej polovici krajiny – v slovenskom povodí Moravy, v povodí horného a stredného Váhu, Nitry, dolného Hrona a dolného Ipľa. Hladinu zodpovedajúcu 2. stupňu PA dosiahol kulminačný vodný stav v povodí Nitry v Handlovej na Handlovke (23.1.). 23.1., resp. 24.1. kulminovali vodné stavy nad úrovňou 1. stupňa PA vo vodomerných staniciach Myjava na Myjave a Kopčany na Morave v slovenskom povodí Moravy, v povodí horného a stredného Váhu vo VS Ivančiná na Turci, Poluvsie na Rajčanke, Jasenica na Popradnianke, Horné Srnie na Vláre a Čachtice na Jablonke, v povodí Nitry v Prievidzi na Handlovke, v Krásnej Vsi a v Biskupiciach na Bebrave a vo Vieske n/Žitavou na Žitave, v povodí dolného Hrona v Hronských Kľačanoch na Podlužianke a v Kalinčiakove na Sikenici a v povodí dolného Ipľa v Horných Semerovciach na Štiavnici. Najvýznamnejšie kulminačné prietoky boli dosiahnuté v povodí Nitry a dolného Hrona: v Biskupiciach na Bebrave s dobou opakovania raz za 2 roky a v Handlovej na Handlovke, vo Vieske n/Žitavou na Žitave a v Kalinčiakove na Sikenici raz za 1 až 2 roky.

V dôsledku prechodného oteplenia a tekutých zrážok bol 30.1. krátkodobo zaznamenaný 1. stupeň PA vo VS Myjava na Myjave, Čachtice na Jablonke a Biskupice na Bebrave.

V samom úvode februára (4.2.) bola krátkodobo prekročená hladina zodpovedajúca 1. stupňu PA v povodí horného Váhu v Dovalove na Dovalovskom potoku a v povodí Hornádu v Bohdanovciach na Olšave.

Ďalšie výrazné oteplenie začiatkom februára bolo spôsobené vlniacim sa frontálnym rozhraním, ktoré 7. až 8.2. prinieslo výdatné a tekuté zrážky na celé územie. Pršalo väčšinou aj na horách, približne do nadmorskej výšky 1500 m, kde sa teplota vzduchu pohybovala okolo +1 st. Súvislá snehová pokrývka sa nachádzala približne od nadmorskej výšky 800 m. Vo vysokých horských polohách sneh zrážky aj naďalej akumuloval. Od stredných polôh sa snehové zásoby vplyvom oteplenia a tekutých zrážok začali topiť. V nižších polohách bez snehovej pokrývky bola pôda premrznutá.

Obr. 6  Denný úhrn zrážok 07.02.2021

Kombinácia topenia sa snehu v stredohorských polohách a tekutých zrážok dopadajúcich na ešte zamrznutý povrch spôsobila výrazné vzostupy vodných hladín s prekročením stupňov PA najmä na menších tokoch v slovenskom povodí Moravy, v povodí Nitry, stredného Váhu, stredného a dolného Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a Hornádu. Kulminačné vodné stavy nad úrovňou 2. stupňa PA boli 8.2., resp. 9.2. zaznamenané v povodí Nitry v Biskupiciach na Bebrave, v povodí Ipľa v Prši na Suchej, v povodí Slanej v Gemerskej Vsi a Behynciach na Turci. Vo viacerých vodomerných staniciach (24) vo vyše uvedených povodiach boli počas tejto povodňovej situácie zaznamenané kulminačné vodné stavy nad úrovňou 1. stupňa PA. Najvýznamnejšie kulminačné prietoky s dobou opakovania 2 až 5 rokov boli zaznamenané v Biskupiciach na Bebrave a v Gemerskej Vsi a Behynciach na Turci, s dobou opakovania raz za 2 roky v Chalmovej na Nitre, v Nadliciach na Bebrave v povodí Nitry a v Rimavskej Seči na Blhu v povodí Slanej.

V poslednej dekáde februára spôsobilo topenie sa snehu vzostupy vodných hladín s prekročením stupňov PA najmä vo východnej polovici krajiny. V dôsledku topenia sa snehu v Cerovej vrchovine bola od 22. do 24.2. prekročená hladina zodpovedajúca 1. stupňu PA v Prši na Suchej v povodí horného Ipľa. V povodí Hornádu boli zaznamenané kulminačné vodné stavy nad úrovňou 2. stupňa PA v Bohdanovciach na Olšave (25.2.) a v Košických Oľšanoch na Toryse (27.2.). Hladiny zodpovedajúce 1. stupňu PA boli od 24.2. do 28.2. dosiahnuté aj v Sabinove na Toryse, v Demjate na Sekčove a v Kysaku a Ždani na Hornáde, kde boli spôsobené manipuláciami na VD Ružín. Povodňová situácia na Hornáde pretrvávala ešte aj začiatkom marca.

Obr. 7  Vývoj zásob vody v snehovej pokrývke v povodí Hornádu v zime 2020/2021

Úplne odlišná situácia z hľadiska povodňových udalostí panovala v priebehu zimy, od konca decembra do konca februára, v povodí Bodrogu, kde boli vo viacerých vodomerných staniciach opakovane prekračované hladiny zodpovedajúce stupňom PA. V januári a vo februári boli v niekoľkých vodomerných staniciach na tokoch Uh, Laborec, Výrava, Radomka a Topľa opätovne dosahované 1. stupne PA. Hladiny zodpovedajúce 2. stupňu PA boli počas zimy opakovane prekračované v Ižkovciach na Laborci, vo Veľkých Kapušanoch na Latorici a v Strede n/Bodrogom na Bodrogu. Koncom januára bola dosiahnutá aj v Zemplínskom Branči na Chlmci. V období od 29.12. do 25.2. bol v Michaľanoch na Roňave 9-krát zaznamenaný kulminačný vodný stav nad úrovňou 3. stupňa PA. Najviac zasiahnutá bola dolná časť povodia Bodrogu, kde tvorbu odtoku výrazne ovplyvňovala hydrologická situácia na Ukrajine. Vo vodomerných staniciach Veľké Kapušany na Latorici a Streda n/Bodrogom na Bodrogu sa vodné hladiny udržali na úrovni stupňov PA (väčšinou 2. stupňov PA) od začiatku roka do konca prvej marcovej dekády. Najvyššie kulminačné prietoky boli dosiahnuté počas povodňovej epizódy v polovici februára (13.2.), vo Veľkých Kapušanoch s dobou opakovania raz za 2 až 5 rokov, v Strede nad Bodrogom s dobou opakovania raz za 1 rok.

Obr. 8  Priebeh vodnej hladiny v Michaľanoch na Roňave od 28.12.2020 do 6.3.2021

Povodňové situácie v povodí Moravy, Nitry, Hornádu, Bodvy a Bodrogu sú podrobnejšie spracované v samostatných mimoriadnych správach dostupných na webovej stránke SHMÚ.

Podzemná voda

Hodnotenie aktuálneho stavu zdrojov podzemnej vody a výskytu sucha v podzemnej vode je spracovávané na základe získaných údajov z meraní online operatívneho monitoringu podzemnej vody na objektoch štátnej hydrologickej siete podzemnej vody, a to z meraní na sondách a prameňoch relatívne rovnomerne rozmiestnených v rámci územia Slovenska. Tieto objekty sú priebežne dopĺňané na stránku SHMÚ. Hodnotenie sme robili k stavu podzemnej vody ku koncu hodnotených mesiacov.

Nadnormálny úhrn atmosférických zrážok (december 2020, január 2021) v oblasti východného a stredného Slovenska sa prejavil pozitívnym režimom v podzemnej vode na konci januára (obr. 9). V rámci mesiaca dochádzalo k miernemu dopĺňaniu zásob podzemnej vody, čo sa prejavilo pozvoľným vzostupom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vo všetkých povodiach Slovenska. Výdatnosť prameňov nižšia ako je dlhodobý normál referenčného obdobia sa vyskytla v dvoch objektoch v povodí horného Váhu (v prameňoch 536 Zuberec a 373 Liptovské Matiašovce). Hladina podzemnej vody výrazne nižšia ako je dlhodobý normál referenčného obdobia sa prejavila v objekte na juhu Slovenska v sonde 2870 Chľaba.

Obr. 9 Situácia v podzemnej vode na konci januára 2021

Priaznivá situácia v dopĺňaní zásob podzemnej vody pokračovala aj v nasledujúcom mesiaci február, v dôsledku priaznivej klimatickej situácii v mesiaci január a taktiež výskytu nadpriemerných zrážok v mesiaci február, hlavne v oblasti stredného a východného Slovenska. Nadpriemerné hladiny podzemnej vody a aj výdatnosť prameňov, ktoré boli výrazne vyššie, ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia, sa prejavili na strednom a východnom Slovensku (obr. 10).

Obr. 10  Situácia v podzemnej vode na konci februára 2021

V mesiaci marec sa situácia v podzemnej vode nepriaznivo zmenila v dôsledku absencie dostatočnej snehovej pokrývky v predošlých mesiacoch a nedostatku zrážok. To spôsobilo, že sa zásoby podzemnej vody, ktoré sa zvyčajne dopĺňajú na jar topením snehu, nemohli dostatočne naplniť a  na celom území Slovenska dochádzalo k poklesom hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov (obr. 11). K najvýraznejšiemu poklesu zdrojov došlo v povodí Hrona a v povodí Moravy, kde hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne poklesli pod dlhodobý priemer referenčného obdobia. V povodí horného Váhu a Slanej poklesli hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov nižšie ako je dlhodobý normál ich referenčného obdobia.

Obr. 11  Situácia v podzemnej vode na konci  marca 2021

Záver

V prvom štvrťroku roku 2021 sa z hydrologického pohľadu ako nadpriemerné prejavili mesiace január a február, a to ako v prietokoch na povrchových tokoch, tak aj v objektoch podzemných vôd. V týchto mesiacoch boli v niektorých vodomerných staniciach zaznamenané aj povodňové situácie. Marec hodnotíme z hydrologického hľadiska vo veľkej časti územia Slovenska ako podpriemerný, v niektorých vodomerných staniciach priemerné mesačné hodnoty prietokov poklesli až pod 40 % dlhodobých priemerných hodnôt (najmä v západnej časti nášho územia); u podzemných vôd boli podpriemerné hodnoty najmä v povodí Hrona a Moravy.