Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2021

18.5.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2021

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd a vybraných monitorovacích objektov podzemnej vody (sondy, pramene).

Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha. Zdrojom údajov o povodňových situáciách sú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.

Apríl 2021 v povrchových vodách

V apríli sa situácia na povrchových tokoch z hľadiska mesačnej vodnosti v hodnotených vodomerných staniciach oproti marcu výrazne nezmenila. Naďalej je zrejmý (obr. 1) rozdiel medzi západnou a východnou polovicou územia Slovenska. V západnej časti pretrvávali hodnoty v rozmedzí 40-60 % až 20-40 % dlhodobých aprílových priemerných mesačných prietokov (Qma,IV,1961-2000), čo predstavuje výrazný deficit odtoku pre mesiac, ktorý inak v dlhodobom hodnotení v priemere pre Slovensko predstavuje najvodnejší mesiac v roku. Na niektorých menších tokoch (Hrádocký potok, Budinský potok, Vištucký potok) sme na základe operatívnych (predbežných) údajov zaznamenali priemerné mesačné prietoky menšie ako 20 % Qma,IV,1961-2000.

V severovýchodnej časti Slovenska sa v apríli priemerné mesačné hodnoty prietokov v hodnotených vodomerných staniciach prevažne blížili k dlhodobým hodnotám (80 – 120 % Qma,IV,1961-2000) alebo dosahovali rozmedzie 60 – 80 % Qma,IV,1961-2000.

Rozdielna situácia v odtoku v západnej a východnej časti nášho územia odpovedala nerovnomernému rozdeleniu zrážok (pozri zhodnotenie mesiaca apríl z pohľadu klimatológie).  

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky – apríl 2021

Priemerné denné prietoky nedosahovali extrémne nízke hodnoty; M-dennosť prietokov* vo väčšine staníc v západnej polovici územia neklesla pod úroveň Q180-270d, ojedinele Q270-330d v severovýchodnej časti územia pod úroveň Q90-180d. Podobne ako v marci teda nastáva situácia, kedy priemerné mesačné prietoky síce v časti vodomerných staníc klesli výrazne pod odpovedajúce dlhodobé priemerné hodnoty, ale nakoľko tieto priemerné hodnoty sú v apríli v rámci rozdelenia odtoku v roku na Slovensku vysoké, priemerné denné prietoky tohto obdobia neklesajú k absolútnym minimám a nepredstavujú ešte hydrologické sucho.

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce  Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

V apríli sme na nami monitorovaných vodných tokoch zaznamenali iba jednu povodňovú situáciu a to v poslednej aprílovej dekáde na východnom Slovensku. 22.4. postupoval cez strednú Európu ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Baltským morom. Na východné Slovensko priniesol výdatné zrážky v podobe búrkových lejakov (obr. 2). Maximálny denný úhrn zrážok zachytený v staničnej sieti bol 30 mm (Roztoky, okr. Svidník) a bol nameraný v priebehu dvoch hodín. Intenzívne zrážky spôsobili lokálne vzostupy vodných hladín s krátkodobým dosiahnutím alebo prekročením 1. stupňa povodňovej aktivity (PA) vo vodomerných staniciach Giraltovce na toku Radomka v povodí Tople (22.4. vo večerných hodinách, obr. 3) a Košické Oľšany na toku Torysa (23.4. dopoludnia).

Obr. 2  Denný úhrn zrážok 22.4.2021

V priebehu mesiaca sme na tokoch v povodí horného, stredného Váhu a nízkotatranských prítokoch Hrona zaznamenali aj prechodné vzostupy vodných hladín spojené s topením snehu. Avšak vďaka celkovo chladnejšiemu aprílu nemalo topenie snehu výraznejší vplyv na formovanie odtoku v horských povodiach.

Zaujímavosťou je, že ešte koncom prvej aprílovej dekády, kedy k nám prúdil studený, pôvodom arktický vzduch, sa na horských tokoch v severnej časti povodia Váhu vyskytovali ľadové úkazy (ľadová triešť a ľad pri brehu).

Obr. 3  Priebeh vodných hladín v Giraltovciach na Radomke a v Košických Oľšanoch na Toryse v apríli 2021

Apríl 2021 v podzemnej vode

Počas apríla naďalej dochádzalo k miernemu poklesu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov v dôsledku nedostatočnej tvorby zásob v zimnom období a absencie zrážok na celom území Slovenska v mesiaci marec (na väčšine územia hodnotený ako veľmi suchý v porovnaní s normálom 1981-2010). Hladiny nižšie až výrazne nižšie ako je dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010 sa vyskytli na celom území Slovenska (červená a oranžová farba) (obr. 4), no najpočetnejšie sa prejavili v hodnotených objektoch v povodí Váhu, Hrona, Slanej a Bodrogu.

Obr. 4.  Situácia v podzemnej vode dňa 30.4.2021

Záver

Apríl sa v hydrologickom hodnotení prejavuje naďalej ako mesiac s podpriemernou vodnosťou, podobne ako marec, pričom relatívne mesačné hodnoty boli výrazne nižšie v západnej časti územia Slovenska, kde dosahovali vo väčšine hodnotených vodomerných staníc rozmedzie 20 – 60 % Qma,IV,1961-2000. Aj keď priemerné denné prietoky sa nepribližovali k minimálnym hodnotám predstavujúcim hydrologické sucho, stav priemerných mesačných prietokov pre obvykle vodné mesiace marec a apríl môže naznačovať možný nepriaznivý vývoj hydrologickej situácie v ďalšej časti roka, i keď aktuálne (v druhej polovici mája) Slovensko čelí na viacerých miestach povodňovým situáciám. To je, samozrejme, podmienené ďalším vývojom meteorologickej situácie. V apríli bola zaznamenaná len jedna povodňová situácia na východnom Slovensku v tretej dekáde apríla, s dosiahnutím 1. stupňa PA v dvoch vodomerných staniciach. V podzemnej vode pokračovala klesajúca tendencia z marca, stav ku koncu mesiaca bol vo viacerých objektoch (14% z hodnotených objektov) nižší až výrazne nižší ako dlhodobý normál.