Aktuality SHMU

Účinnejšia ochrana pred povodňami

20.5.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | KATARÍNA HRUŠKOVÁ
Účinnejšia ochrana pred povodňami

Projekt DAREFFORT sa zameral na účinnejšiu ochranu pred povodňami prostredníctvom výmeny údajov v reálnom čase medzi 12 krajinami povodia Dunaja.

V rámci trojročnej medzinárodnej spolupráce vytvorili odborníci v oblasti vodného hospodárstva z 12 krajín v povodí Dunaja základy systému na zdieľanie národných hydrologických a meteorologických údajov v reálnom čase. Projekt DAREFFORT (Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation) – financovaný Európskou úniou – bol zameraný na zlepšenie výmeny informácií o povodňových situáciách a výskytu ľadových úkazov v povodí Dunaja. Rýchlu implementáciu systému v zúčastnených krajinách podporujú aj balíky e-learningových kurzov. Slovensko v projekte zastupovali Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. SHMÚ sa zapojil najmä do analytických aktivít v oblasti hydrologických predpovedných systémov používaných v povodí Dunaja a do oblasti výmeny dát medzi partnermi projektu. SVP, š. p. poskytol predovšetkým informácie o ľadových úkazoch.

Záverečná konferencia projektu DAREFFORT sa z dôvodu pandemickej situácie konala iba virtuálne. Napriek tomu si približne 100 registrovaných účastníkov dobre uvedomovalo skutočnú hodnotu, ktorá bola vytvorené počas troch rokov trvania projektu. Súčasné extrémne poveternostné podmienky majú výrazný dopad na úroveň hladín našich prírodných vôd a môžu spôsobiť nielen škody vo výške milióny eur, ale aj straty na ľudských životov. Nakoľko sa extrémne povodňové udalosti v posledných dvoch desaťročiach vyskytujú čoraz častejšie, zvyšujú sa požiadavky na presnosť hydrologickej predpovede. Synchronizovaný systém na zdieľanie údajov v reálnom čase by mohol zlepšiť ochranu pred povodňami tým, že v prípade nebezpečenstva  poskytne drahocenný čas. 

Členovia projektu z 12 krajín zastupovali nielen národné inštitúcie, ale boli medzi nimi aj vedeckí pracovníci, ekonómovia a zástupcovia iných relevantných záujmových oblastí. Partneri projektu - pod vedením maďarskej spoločnosti Viziterv Environ - zanalyzovali súčasný stav národných predpovedných systémov a spoločne vypracovali návrhy na potrebný súbor harmonizovaných a koherentných údajov, ktoré sa majú zbierať a vymieňať v reálnom čase.

Samotný vývoj platformy na výmenu údajov EnviroNet si vyžiadal diplomatické riešenie a odborný prístup. Bolo potrebné posúdiť, aké údaje jednotlivé krajiny potrebujú, ako by mohli podporiť spoločné úsilie v rámci projektu a aké dohody by mohli byť potrebné na úrovni zúčastnených krajín. Nakoniec bola vytvorená bezpečná platforma na výmenu harmonizovaných údajov, ktorú z hľadiska jej činnosti a  umiestnenia prijali všetci partneri projektu. Na záverečnej konferencii partneri v oblasti vývoja vyjadrili presvedčenie, aby bol systém verejne prístupný čo najskôr a aby okrem zainteresovaných inštitúcií mali aj profesionálni užívatelia prístup k on-line hydrometeorologickým údajom z povodí Dunaja.

Výsledky projektu DAREFFORT predstavujú dôležitý krok k vytvoreniu Hydrologického Informačného Systému Dunaja (DanubeHIS) navrhnutého Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Taktiež poskytovanie údajov pre EFAS - Európsky povodňový varovný systém (European Flood Awareness System) sa môže stať prínosom pre protipovodňovú ochranu krajín v povodí Dunaja.

Projekt DAREFFORT pracoval s rozpočtom viac ako 1 miliónom eur. Bol realizovaný z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaný zúčastnenými krajinami v rámci Dunajského nadnárodného programu ako finančného nástroja v rámci Európskej územnej spolupráce (Interreg), v prioritnej oblasti 2.1 " Dunajský región zodpovedný za životné prostredie a kultúru", ktorý je súčasťou prioritnej osi 2.

Viacej informácií o projekte a samotných výsledkoch nájdtete TU:

Video o cieľoch projektu (v anglickom jazyku) si môžete pozrieť  TU: