Aktuality SHMU

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

14.7.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | JANA POÓROVÁ, RADOSLAV KANDRÍK
Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

Slovenský hydrometeorologický ústav vypracoval na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR v súlade s čl. I § 6. ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 (ďalej Správa CHVO za rok 2020)

Účelom správy je podať súhrnnú informáciu o kvalite povrchových a podzemných vôd v CHVO. Na základe pripomienok ku Správe CHVO za rok 2019, ktorá bola prvou správou vypracovanou podľa  tohto zákona, v januári 2021 bola spracovaná revízia metodiky. Zmeny v metodike sa premietli už do spracovania správy za rok 2020.

Správa CHVO za rok 2020 vyhodnocuje výsledky monitorovacích programov realizovaných v období 2011 až 2020.

Do hodnotenia vstupovali výsledky monitorovania chemického stavu a kvality podzemnej vody realizovaného v časovom období 2011 až 2020 Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Slovenským vodohospodárskym podnikom v rámci platného Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska, z čiastkového monitorovacieho programu pre Chránené územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu realizovaného Slovenským vodohospodárskym podnikom a Výskumným ústavom vodného hospodárstva; monitorovania environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, výsledky monitorovania environmentálnych záťaží zabezpečovaného Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) ako aj údaje o potenciálnych bodových zdrojoch znečistenia vôd archivované  v informačnom systéme environmentálnych záťaží (IS EZ) prevádzkovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia a základné a spracované údaje o významných bodových zdrojoch znečistenia archivované v informačnom systéme Súhrnná evidencia o vodách (IS SEoV) v správe Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Hodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd bolo vykonané pre mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele.

V zmysle revidovanej metodiky  je Správa CHVO za rok 2020 doplnená o podkapitolu Vývoj kvality vôd za roky 2011-2020. Zároveň bola správa doplnená o samostatnú prílohu prezentujúcu grafické znázornenie časových radov, v ktorých bol vyhodnotený štatisticky významný trend.

Správu si môžete pozrieť TU: