Aktuality SHMU

19 JÚL 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

HYDROLÓGIA | 19.7.2021 | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.

Jún 2021 v povrchových vodách

Po hydrologicky nadpriemerne vodnom mesiaci máj sme v júni na väčšine monitorovaných tokov zaznamenali postupný pokles priemerných denných prietokov (Qd). Súviselo to s klimatickými podmienkami v tomto mesiaci (pozri klimatologickú správu „Jún 2021 – zhodnotenie mesiaca"), kde sa mesiac jún hodnotí na väčšine územia ako teplotne mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), výnimkou boli len regióny na krajnom východe a severovýchode Slovenska, v Popradskej kotline a oblasti Vysokých Tatier, kde mesiac bol teplotne silne nadnormálny (veľmi teplý.) Z pohľadu zrážok sa jún 2021 zaradil medzi najsuchšie mesiace jún v histórii meteorologických pozorovaní na území Slovenska. Výrazný podiel na celkovom mesačnom úhrne zrážok v tomto mesiaci tvorili zrážky, ktoré padali pri búrkach, čo viedlo k výrazným regionálnym rozdielom v mesačných úhrnoch.

Postupný pokles prietokov sa v mesačných priemeroch prejavil výraznou zmenou mesačnej vodnosti oproti predchádzajúcemu mesiacu (obr. 1).V rámci Slovenska je vidno pomerne veľké rozdiely. Popri kategóriách s hodnotami Qm,VI,2021/Qma,1961-2000 (%) v rozmedzí 60-80 % (podpriemerný) a 80-120 % (normálny) sa vyššie hodnoty objavili len ojedinele, ale vo väčšom počte hodnotených VS sa vyskytli ešte nižšie hodnoty, v kategóriách 40-60 % Qma, 20-40 % Qma a v ojedinelých prípadoch klesli priemerné mesačné prietoky až pod 20 % Qma. Vyššie prietoky na začiatku mesiaca spôsobili, že priemerné mesačné prietoky pri vyššie spomínaných klimatických podmienkach neklesli celoplošne na území Slovenska do kategórií suchých až extrémne suchých mesiacov.

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,VI,2021/Qma,1961-2000 (%))– jún 2021

Priemerné denné prietoky mali vo väčšine hodnotených VS v priebehu mesiaca klesajúci priebeh, ako je vidno napr. na priebehu Qd vo VS Zlatno - Hron (obr. 2).

Obr. 2  Priebeh priemerných denných prietokov v júni 2021 vo VS Zlatno - Hron

Vyjadrené dosiahnutou M-dennosťou* dosahovali Qd na začiatku mesiaca v prevažnej časti hodnoty v rozmedziach 30-90 a 90-180-denných prietokov. Na konci mesiaca vo väčšine VS prevládali kategórie 180-170 a 270-330-denných prietokov, s ojedinelými výskytmi aj menších hodnôt (v rozmedzí 330-364-denných prietokov) – obr. 3.

Obr. 3  M-denosť priemerných denných prietokov na začiatku a na konci mesiaca jún 2021

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

Na rozdiel od mája, v júni sme nezaznamenali plošný výskyt povodňovej situácie. Pozvoľné otepľovanie postupne prinieslo prvé letné a aj tropické dni a v niektorých dňoch sa začali objavovať aj intenzívnejšie prehánky a búrky s nebezpečnými sprievodnými javmi. Preto dominovali povodne prívalového charakteru, najmä na menších tokoch z lokálnych intenzívnych zrážok.

Intenzívne búrky priniesli priestorovo rozdielne úhrny zrážok, v niektorých dňoch aj okolo 50 mm. Ojedinele však zaznamenané úhrny dosiahli oveľa vyššie, až extrémne hodnoty. Pri intenzívnych búrkach (najmä statického charakteru) sa vyskytli aj povodňové javy mimo vodných tokov (ako napr. bahnotok, zaplavenie podjazdov alebo pivníc, stekanie vody zo svahov) a to predovšetkým v tretej júnovej dekáde v čase vrcholiacej vlny horúčav.

V celom mesiaci boli zaznamenané len 3 prípady dosiahnutia a prekročenia stupňov povodňovej aktivity (SPA) na nami monitorovaných vodomerných staniciach. Na vodomernej stanici Handlová (tok Handlovka) došlo ku krátkodobému dosiahnutiu 1. SPA - 21.6 v nočných hodinách. V sobotu 26. 6. 2021 spadlo v Remetských Hámroch vo Vihorlate až 110 mm zrážok, väčšina vo veľmi krátkom časovom úseku. Následkom toho bol zaznamenaný 2. SPA na toku Okna vo vodomernej stanici v tej istej obci. Posledný júnový deň sa vyskytli prívalové zrážky na severovýchode územia, zrážkomerné stanice zaznamenali úhrny ojedinele viac ako 45 mm. Vďaka tomu vodomerná stanica Bardejovská Dlhá Lúka (toku Kamenec) dosiahla 30 6. vo večerných hodinách 2. SPA.

Jún 2021 v podzemnej vode

Z hľadiska dopĺňania podzemnej vody priaznivá klimatická situácia, hlavne z hľadiska zrážkovej činnosti v mesiaci máj (teplotne podnormálny až silne podnormálny a zrážkovo silne nadnormálny,viď predošlý článok TU, došlo v júni k radikálnej zmene klimatických podmienok, čo sa postupne začalo prejavovať aj v podzemenj vode. Od začiatku júna bola priemerná denná teplota vzduchu vyššia ako dlhodobý priemer rokov 1981 – 2010. Výraznejšie to bolo na juhozápade Slovenska, v porovnaní s východom územia.  Okrem toho, že v júni bolo výrazne teplo, bolo aj pomerne sucho, pretože zrážky, ktoré v prvých dňoch júna spadli (a bolo ich málo) nedokázali vykompenzovať vysoký výpar v tomto období a zároveň nedokázali dopĺňať zásoby podzemej vody. Na začiatku júna bola situácia v podzemnej vode ešte priaznivá (obr. 4), s prevahou výskytu mierne nadpriemernej a nadpriemernej hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov v rámci celého územia Slovenska (modrá farba), postupne však dochádzalo k poklesom hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov. Výraznejší pokles hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov sa prejavil od polovice druhej dekády mesiaca (obr. 5) a pretrvával až do konca mesiaca (obr. 6). Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie ako je dlhodobý normál referenčného obdobia sa prejavila v 18 % hodnotených objektov v rámci celého územia Slovenska (červená farba), najviac týchto objektov bolo v povodí Váhu a Bodgrogu. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov nižšia ako je dlhodobý normál referenčného obdobia sa vyskytla v 29 % hodnotených objektov (oranžová farba) v rámci celého územia Slovenska, ale najpočetnejšiev povodí Váhu, Hrona,  Bodrogu a Slanej.

Obr. 4  Situácia v podzemnej vode dňa 1. 6. 2021

Obr. 5  Situácia v podzemnej vode dňa 15. 6. 2021

Obr. 6.  Situácia v podzemnej vode dňa 31. 6. 2021

Záver

V júni 2021 sa po predchádzajúcom mesiaci v povrchových a podzemných vodách hydrologická situácia postupne menila v dôsledku klimatických podmienok, ktoré charakterizovali jún ako nadpriemerne teplý a zrážkovo podpriemerný mesiac. V dôsledku toho priemerné denné prietoky vo väčšine vodomerných staníc postupne klesali a tomu zodpovedal aj pokles priemerných mesačných vodností, ktoré boli pomerne variabilné v rámci Slovenska, prevažne v rozmedzí 60-80 %  a 80-120 %, vo väčšom počte hodnotených VS sa vyskytli ešte nižšie hodnoty, v kategóriách 40-60 % Qma, 20-40 % Qma a v ojedinelých prípadoch klesli priemerné mesačné prietoky až pod 20% Qma. V júni sme nezaznamenali plošný výskyt povodňovej situácie; k povodňovým situáciám dochádzalo skôr lokálne pri búrkových udalostiach a prívalových dažďoch. Predchádzajúci mesiac máj bol hodnotený ako nadpriemerný aj v podzemnej vode, kde došlo k výraznému dopĺňaniu zásob, čo ovplyvnilo vývoj zásob aj v mesiaci jún 2021. Z hľadiska  podzemnej vody ho hodnotíme ako priemerný až mierne nadpriemerný. Napriek tomu, že dochádzalo denne k poklesom hladiny podzemnej vody a výdatností prameňov, v mesačnom hodnotení sa len 30 % objektov vyskytlo pod dlhodobým priemerom, a to najmä v povodí Váhu, Hrona, Slanej a Hornádu. Ani jeden z objektov ešte nedosiahol dlhodobé minimum, čo sa však môže zmeniť v nasledujúcich letných mesiacoch pri absencii zrážok a za vysokých teplôt vzduchu.