Aktuality SHMU

August 2021 - zhodnotenie mesiaca

22.9.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
August 2021 - zhodnotenie mesiaca

August 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (avšak so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac v porovnaní s uvedeným normálom prevažne silne nadnormálny (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), na juhu západného a východného Slovenska miestami normálny až podnormálny (suchý). Na globálnej úrovni bol august 2021, spolu s augustom 2017, tretím najteplejším augustom od roku 1880, v Európe bol však prevažne teplotne normálny.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

V prvých dvoch augustových dňoch sa nad našou oblasťou vlnil studený front, ktorý postupoval pomaly smerom na východ, po jeho prechode prúdil nad naše územie chladnejší vzduch od severozápadu.

V ďalších dvoch dňoch sa nad našou oblasťou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. V priebehu 5.8. a 6.8. sa cez našu oblasť smerom na sever presúvala tlaková níž spojená s frontálnym rozhraním. Za ním k nám od juhu až juhovýchodu prechodne zasahovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Neskôr sme sa nachádzali v nevýraznom tlakovom poli a zároveň k nám začal od juhu prúdiť teplejší vzduch. Až do 15.8. bol nad nami v relatívne vyššom tlaku teplejší vzduch.

V dňoch 16.8. a 17.8. cez našu oblasť smerom na východ prešiel výrazný studený front, za ktorým sa neskôr od západu do strednej Európy rozšíril výbežok vyššieho tlaku. Ten neskôr zoslabol a 21.8. a 22.8. k nám prechodne od juhozápadu prúdil teplejší vzduch. 23.8. a 24.8. sa nad našou oblasťou vo vyšších hladinách nachádzala tlaková níž a cez našu oblasť prechádzalo smerom na sever až severovýchod frontálne rozhranie. Zároveň sme sa dostali do chladnejšieho vzduchu. 25.8. k nám od severozápadu prechodne zasahoval výbežok vyššieho tlaku.

Počas ďalšieho dňa nás ovplyvnil studený front spojený s tlakovou nížou nad Pobaltím a za ním k nám od severu neskôr opäť prúdil chladnejší vzduch. V záverečných dňoch augusta sa nad Britskými ostrovmi nachádzal stred mohutnej tlakovej výše, ktorá zasahovala až nad Nemecko a západnú polovicu Stredomoria a zároveň sa nad Ukrajinou a Čiernym morom nachádzala oblasť nižšieho tlaku vzduchu.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

V dôsledku výrazne chladnejšieho a premenlivejšieho charakteru počasia v druhej polovici mesiaca bol august 2021 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (so zápornou odchýlkou od normálu), lokálne až podnormálny (studený). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v porovnaní s normálom 1981 – 2010 bola v auguste prevažne v intervale od -0,4 do -0,9 °C, relatívne teplejšie bolo napríklad na meteorologických staniciach Bratislava-letisko (-0,2 °C), Hurbanovo (-0,2 °C), Lomnický štít (-0,2 °C), Kamenica nad Cirochou (-0,3 °C) a Medzilaborce (-0,3 °C). Naopak relatívne chladnejšie bolo na staniciach Kuchyňa (-1,1 °C), Žihárec (-1,1 °C), Somotor (-1,1 °C) a Bardejov (-1,0 °C) – v uvedených lokalitách skončil uplynulý mesiac ako studený.

Priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste bola na väčšine meteorologických staníc (okrem niektorých kotlinových, horských a vysokohorských polôh) v intervale od 18,0 do 20,0 °C, teplejšie bolo len na letisku v Bratislave (20,5 °C) a v Hurbanove (20,4 °C). Chladnejšie bolo napríklad na staniciach v Bardejove (16,6 °C), v Medzilaborciach (16,8 °C) alebo v Banskej Štiavnici (16,9 °C). Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zaznamenaná na letisku v Bratislave (20,5 °C), naopak najnižšia na meteorologickej stanici Vyšná Boca (13,1 °C). Vo vysokohorskom prostredí bola priemerná mesačná teplota vzduchu v intervale od 4,0 do 8,0 °C (Lomnický štít 4,5 °C, Chopok 7,2 °C).  

Prvá polovica tohtoročného augusta bola teplotne výrazne odlišná (teplejšia) od vývoja teploty vzduchu po 16.8., kedy došlo k výraznému ochladeniu. Najteplejším obdobím mesiaca bola prvá polovica druhej augustovej dekády, predovšetkým potom obdobie od 13. do 16.8., kedy najvyššia denná teplota vzduchu dosiahla na viacerých meteorologických staniciach hodnoty aj viac ako 34 °C. Najvyššia denná teplota vzduchu bola v priebehu augusta zaznamenaná na meteorologickej stanici Gbelce dňa 15.8. (36,3 °C). Posledná augustová dekáda bola výrazne chladnejšia ako predošlé obdobie, pričom priemerná denná teplota vzduchu nebola napr. dňa 27.8. ani 15 °C (na juhu Slovenska), resp. 10 °C (na severe Slovenska) – ide už o hodnoty priemernej dennej teploty vzduchu typické skôr pre začiatok októbra. V niektorých lokalitách sa vyskytol aj prízemný mráz, napríklad v Poprade dňa 26.8. (-0,6 °C). Najnižšia denná teplota vzduchu mimo vysokohorského prostredia (v úrovni 2 m nad terénom) bola v priebehu augusta zaznamenaná na stanici Huty, a to dňa 26.8. (0,6 °C). Absolútne najnižšia teplota vzduchu bola potom nameraná na Lomnickom štíte dňa 25.8. (-3,0 °C).
 

Atmosférické zrážky

Atmosférické zrážky sa v priebehu augusta vyskytovali na území Slovenska pomerne pravidelne, najmä však v období prvej augustovej pentády (1.-5.8.), potom dňa 16.8. a počas poslednej dekády (22.-31.8.). Predovšetkým v dňoch 5.8., 16.8., 29.8. a 31.8. boli na viacerých meteorologických staniciach namerané denné úhrny zrážok aj viac ako 50 mm. August 2021 bol tak na viacerých miestach Slovenska mimoriadne až extrémne bohatý na atmosférické zrážky. V porovnaní s normálom 1981 – 2010 bol uplynulý mesiac zrážkovo prevažne silne (veľmi vlhký) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne vlhký), výnimkou boli len niektoré regióny na juhu západného a východného Slovenska, kde bol mesiac zrážkovo normálny, miestami až suchý (podnormálny; napr. Hurbanovo 54,2 % normálu alebo Dudince 63,9 % normálu).

Na západnom Slovensku a juhu východného Slovenska bol mesačný úhrn atmosférických zrážok prevažne v intervale od 60 do 110 mm, výrazne menej to bolo v Hurbanove (32,0 mm) a Dudinciach (36,4 mm). Na prevažne časti územia stredného a východného Slovenska dosiahol mesačný úhrn zrážok hodnoty viac ako 150 mm, v regiónoch Oravy a Kysuc (a vo vysokých horských polohách) aj viac ako 200 mm. V priebehu augusta najviac zrážok zaznamenali v Oraviciach (338,6 mm), v Zuberci (282,4 mm), v Javorine (260,7 mm), v Hornom Vadičove (258 mm), vo Vrátnej (254 mm), v Jasnej (253,5 m) a v Skalitom (252,1 mm). Naopak, najnižší mesačný úhrn zrážok bol zaznamenaný, okrem už spomínaného Hurbanova a Dudiniec, v Ladzanoch (38,8 mm) a v Gbelcoch (43,4 mm).

Extrémny mesačný úhrn zrážok pre august zaznamenali napríklad v Čadci, keď tam v priebehu augusta 2021 spadlo 244 mm zrážok, čo je najvyšší mesačný úhrn zrážok pre august aspoň od roku 1901 (súčasne je to aj 5. najvyšší mesačný úhrn zrážok ak berieme do úvahy všetky mesiace –  vyšší mesačný úhrn zrážok tam zaznamenali len v júli 2001 – 259 mm, v júli 1960 – 267 mm, v máji 2010 – 269 mm a v júli 1997 – 288 mm).

V dôsledku chladného charakteru počasia v poslednej augustovej dekáde sa vo vysokohorskom prostredí Tatier vytvorila v období od 27.8. do 31.8. súvislá snehová pokrývka, ktorej maximálna výška dosiahla napr. na Lomnickom štíte dňa 31.8., 20 cm. Naposledy sa minimálne takto vysoká celková výška snehovej pokrývky vyskytla na Lomnickom štíte v roku 2006, kedy dňa 31.8.2006 namerali 30 cm (ešte rok predtým, 2005, namerali na tejto stanici dokonca až 45 cm, a to 11.8.2005).
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 21.9.2021.

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.8. - 31.8.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.8. - 31.8.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.8. - 31.8.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

▲ Obr. 3: (hore) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v auguste 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (dole) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.8. - 31.8.2021 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: (vľavo) Odchýlka priemernej sezónnej teploty vzduchu [°C] v Európe v období mesiacov jún - august 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre sezónny úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 6: (vľavo) Odchýlka priemernej sezónnej teploty vzduchu [°C] v Európe v období mesiacov jún - august od normálu 1981 - 2010 za obdobie rokov 1991 - 2021 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre sezónny úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v auguste [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (Chopok 1955 - 2021; zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 8: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1981 - 2010 na vybraných meteorologických staniciach v období od 1.1. do 31.8.2021; na oxi x-ovej sú dni v mesiaci a mesiace január - august 2021 sú označené číselnými hodnotami 01 - 08 (zdroj: SHMÚ).