Aktuality SHMU

September 2021 - zhodnotenie mesiaca

13.10.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
September 2021 - zhodnotenie mesiaca
September 2021 bol v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, na krajnom juhozápade a v niektorých horských oblastiach až nadnormálny (teplý). Teplotne bol tohtoročný september podobne premenlivý ako august 2021. Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol uplynulý mesiac zväčša normálny, miestami však až podnormálny (suchý). V rámci Európy bol september 2021 ako celok teplotne normálny, avšak v dôsledku cirkulačných podmienok sa nad kontinentom vytvorili dva teplotne výrazne kontrastné regióny. Zatiaľ čo v západnej Európe bol september veľmi až mimoriadne teplý (v niektorých krajinách to bol druhý najteplejší september v histórii), v oblasti východnej Európy a veľkej časti Škandinávie bol prevažne až studený.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Počas prvých septembrových dní zasahoval do strednej Európy od severozápadu výbežok tlakovej výše. Do 7.9. sa stred tlakovej výše premiestnil z Britských ostrovov nad Ukrajinu a neskôr sa naša oblasť nachádzala v teplom vzduchu a v nevýraznom poli relatívne vyššieho tlaku.

V dňoch 15.9. až 17.9. sa cez našu oblasť smerom na východ presúval studený front spojený s tlakovou nížou nad Pobaltím. Za ním sa k nám od severozápadu až severu rozšíril výbežok vyššieho tlaku. Ten postupne zoslabol, ale neskôr sa do strednej Európy od západu rozšíril okraj tlakovej výše.

V dňoch 23.9. až 24.9. postúpil cez Poľsko a karpatskú oblasť na juhovýchod studený front spojený s brázdou nízkeho tlaku. Za ním sa k nám od juhovýchodu až juhu prechodne rozšíril okraj tlakovej výše. Ten neskôr zoslabol a 28.9. k nám od juhu zasahovala plytká brázda nízkeho tlaku. V posledných dvoch dňoch sa nad našou oblasťou nachádzalo nevýrazné tlakové pole.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

September 2021 bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny (s prevahou kladných odchýlok od normálu), výnimkou bol len krajný juhozápad a niektoré horské, resp. vysokohorské oblasti na strednom Slovensku, kde mesiac skončil ako nadnormálny (teplý). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v porovnaní s normálom 1981 – 2010 bola v septembri prevažne v intervale od +0,1 do +1,0 °C, relatívne teplejšie bolo len na meteorologických staniciach Bratislava-Koliba (+1,9 °C), Bratislava-letisko (+1,5 °C) a Chopok (+1,1 °C). Naopak, relatívne chladnejšie bolo na juhu stredného a východného Slovenska, a to konkrétne na staniciach Somotor (-0,3 °C), Rimavská Sobota (-0,1 °C), Kamenica nad Cirochou (-0,1 °C) a Bardejov (-0,1 °C).

Priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri bola prevažne v intervale od 12,0 do 16,0 °C. Teplejšie bolo na juhu západného Slovenska (Podunajská nížina), kde mesačný priemer teploty vzduchu bol viac ako 16,0 °C, pričom najviac to bolo v Bratislave (Bratislava-letisko a Bratislava-Koliba 17,4 °C). Chladnejšie bolo v kotlinových a horských oblastiach stredného a východného Slovenska (napr.: Oravská Lesná 10,5 °C, Telgárt 10,7 °C, Podolínec 11,7 °C a Poprad 11,9 °C). Vo vysokohorských polohách bola mesačná priemerná teploty vzduchu v intervale od 2,0 do 5,0 °C (Lomnický štít 2,2 °C a Chopok 5,0 °C). Najnižšia hodnota priemernej mesačnej teploty vzduchu, mimo vysokohorských polôh, bola v obci Stratená (9,7 °C).

Po teplotnej stránke bol september podobne premenlivý ako august 2021, pričom sme v jeho priebehu zaznamenali dve relatívne teplejšie (8.-17.9. a 24.-29.9.) a jedno výrazne chladnejšie obdobie (19.-23.9.). Najteplejším obdobím uplynulého mesiaca bola tretia septembrová pentáda (11.-15.9.), kedy maximálna denná teplota vzduchu na viacerých miestach západného Slovenska dosiahla ešte tropické hodnoty (Tmax ≥ 30,0 °C). Mesačné maximum teploty vzduchu sme zaznamenali dňa 15.9. v Hurbanove (31,6 °C; podľa údajov z AWS).

Pozoruhodne vysoká bola v tomto období aj územná amplitúda dennej teploty vzduchu (zohľadňujúc rozdiely najvyššej a najnižšej dennej teploty vzduchu na celom území Slovenska). Napríklad, dňa 1.9. bol rozdiel medzi maximálnou a minimálnou dennou teplotou vzduchu na Slovensku, ak neuvažujeme vysokohorské polohy, 16,1 °C (Boľkovce 23,1 °C vs. Štrbské Pleso 7,0 °C). Dňa 6.9. bol tento rozdiel už 26,9 °C (Slovenský Grob 26,1 °C vs. Červený Kláštor -0,8 °C) a 10.9.2021 to bolo 27,3 °C (Slovenský Grob 28,9 °C vs. Poprad 1,6 °C), a 11.9.2021 to bolo dokonca 27,5 °C, pretože počas tohto rána klesla teplota vzduchu v Oravskej Lesnej na 2,3 °C a popoludní namerali na meteorologickej stanici Mužla takmer tropickú hodnotu, 29,8 °C. Príčinou tohto stavu boli na niektorých miestach aj vyschýnajúce povrchové vrstvy pôdy, pretože v priebehu septembra sa v určitom období nevyskytovali zrážky. V takomto prostredí dochádza počas pokojných a jasných nocí k výraznejšiemu ochladzovaniu a naopak, cez deň sa pri nerušenom slnečnom svite výraznejšie otepľuje.

Mesačné minimum teploty vzduchu bolo mimo horských a vysokohorských polôh namerané na meteorologickej stanici v Polomke dňa 21.9. (-2,5 °C), vo vysokohorských polohách bolo teplotné minimum zaznamenané na Lomnickom štíte, a to 22.9. (-8,2 °C).
 

Atmosférické zrážky

V priebehu septembra sa atmosférické zrážky pravidelnejšie vyskytovali len v jeho druhej polovici. Z pohľadu mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol september v porovnaní s normálom 1981 – 2010 na väčšine územia Slovenska normálny (s výraznou prevahou záporných odchýlok od normálu), miestami – najmä v západnej polovici územia Slovenska – bol však až podnormálny (suchý). Relatívne najmenej zrážok sme zaznamenali na meteorologickej stanici v Senici (len 39,7 % normálu), výraznejší deficit atmosférických zrážok sme však zaznamenali aj v Somotore (45,5 %), Jaslovských Bohuniciach (48,0 %), Piešťanoch (49,1 %), Oravskej Lesnej (53,8 %), Banskej Štiavnici (54,8 %) alebo na Sliači (58,3 %). Naopak, relatívne viac zrážok bolo v priebehu uplynulého mesiaca na staniciach Bratislava-letisko (139,1 %), Boľkovce (133,3 %) alebo Kamenica nad Cirochou (130,4 %), kde skončil september ako zrážkovo nadnormálny. Relatívne suchšie podmienky (z hľadiska úhrnu zrážok) boli v priebehu septembra aj v okolitých krajinách strednej a južnej Európy, pričom oblasť s výraznejším deficitom atmosférických zrážok siahala v širokom páse od juhu Škandinávie až po Grécko.

Na väčšej časti územia Slovenska, mimo vysokohorských polôh, bol mesačný úhrn atmosférických zrážok v intervale od 30 do 60 mm, menej to bolo napríklad v Dargove (16,1 mm), Dobrej Vode (20,4 mm), Krajnom (21,0 mm), Radošovciach (21,8 mm), Senici (23,8 mm), Somotore (25,5 mm), Jaslovských Bohuniciach (25,9 mm) a v Piešťanoch (27,0 mm). Významne viac zrážok spadlo v priebehu septembra v podstate len na krajnom juhozápade Slovenska (Bratislava-Mlynská dolina 103,8 mm, Bratislava-Koliba 85,2 mm a Bratislava-letisko 75,1 mm), v niektorých regiónoch východného a stredného Slovenska (Kolbasov 84,9 mm, Oravice 82,4 mm, Det. Huta 80,6 mm, Regetovka 80,5 mm) a vo vysokých horských polohách (Lomnický štít 102,3 mm a Chopok 95,3 mm).

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 13.10.2021.
 

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.9. - 30.9.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.9. - 30.9.2021 (zdroj: NCEP/NCAR).
 

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.9. - 30.9.2021 podľa reanalýzy ECMWF.

▲ Obr. 3: (hore) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v septembri 2021 od normálu 1981 - 2010 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (dole) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1981 - 2010 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.9. - 30.9.2021 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v septembri [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2021 (Chopok 1955 - 2021; zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 6: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1981 - 2010 na vybraných meteorologických staniciach v období od 1.1. do 17.10.2021; na oxi x-ovej sú dni v mesiaci a mesiace január - október 2021 sú označené číselnými hodnotami 01 - 10 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1961 - 1990 pre teplé a chladné anomálie na vybraných meteorologických staniciach v období od 1.1. do 13.10.2021 (zdroj: SHMÚ).