Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2022

16.5.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2022
Pri hodnotení priemerných mesačných prietokov v mesiaci apríl 2022 sme si všimli, že v niektorých vodomerných staniciach, a to najmä v oblasti JZ a J Slovenska, sa už od začiatku tohto roka priemerné mesačné prietoky (operatívne údaje) v porovnaní s referenčným obdobím 1961-2000 prejavujú výrazne pod normálom.

Apríl 2022 v povrchových vodách

Napríklad v stanici Myjava – Myjava (povodie Moravy) boli v mesiacoch január až apríl 2022 hodnoty menšie ako 26 % dlhodobých hodnôt, pričom v marci to bolo len 15%. V povodí Ipľa v Plášťovciach na oboch tam pozorovaných tokoch – Krupinica aj Litava sa priemerné mesačné hodnoty od začiatku roka taktiež pohybovali len cca do 30 % dlhodobých hodnôt (v marci dokonca menej ako 10 %). Celkovo bol apríl z hydrologického pohľadu na území Slovenska priaznivejší ako marec, stále však vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc hodnotíme mesiac ako suchý (v niektorých staniciach extrémne suchý) až výrazne podnormálny.  

Na obrázku 1 vidíme mapové zobrazenie hodnotenia priemerných mesačných prietokov (Qm) v apríli 2022 v porovnaní s odpovedajúcimi dlhodobými priemernými prietokmi (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000. Je zrejmé, že v juhozápadnej a južnej oblasti Slovenska v hodnotených staniciach naďalej prevláda vodnosť na úrovni extrémne suchého až suchého mesiaca (povodie Moravy, dolná časť povodia Váhu, povodie Ipľa a Bodvy). V oblasti severného Slovenska (horná časť povodia Váhu vrátane Oravy, horné časti povodí Poprad, Hron a Hornád), ako aj na východnom okraji Slovenska v povodí Bodrogu sa hodnoty pohybovali prevažne v rozmedzí normálneho až podnormálneho mesiaca (60 % až 120 %Qma).

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,IV,2022/Qma,IV,1961-2000 (%)) – apríl 2022

Priemerné denné prietoky (Qd) dosahovali najväčšiu vodnosť na začiatku mesiaca (obr. 2) a vyššia vodnosť na väčšine územie pretrvávala takmer v celej prvej polovici mesiaca, kedy vo veľkej časti hodnotených vodomerných staníc prevládali priemerné denné prietoky odpovedajúce M-denným prietokom* na úrovni Q90-180d, Q30-90d až >Q30d. Výnimkou bola oblasť JZ a J Slovenska, kde boli hodnoty priemerných denných prietokov o niečo nižšie, na začiatku mesiaca na úrovni Q180-270d až Q90-180d.

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 1.4.2022

Menšie M-dennosti priemerných denných prietokov sa vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc prejavili začiatkom tretej dekády mesiaca. Na obr. 3 je zobrazený stav dňa 22.4.2022, kedy vo vodomerných staniciach prevládali prietoky na úrovni Q180-270d a Q90-180d. Vyššie M-dennosti sa vyskytovali opäť prevažne v horných častiach povodí Váh, Hron, Slaná, Hornád, Poprad. Ku koncu mesiaca sa M-dennosť priemerných denných prietokov opäť mierne zvýšila.

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 22.4.2022

Povodňové situácie

V prvých aprílových dňoch sme zaznamenali výraznejšie vzostupy vodných hladín najmä v povodiach stredného a východného Slovenska, s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity (SPA) na niektorých tokoch. Príčinou boli dažďové zrážky spojené s topiacim sa snehom vo vyšších horských polohách nad 1000 m n. m. Ťažisko zrážok bolo lokalizované v južnej polovici stredného a na väčšej časti východného Slovenska: 1.4. boli denné úhrny zrážok zväčša v intervale 15 až 35 mm, 2.4. 10 až 20 mm. Menej zrážok spadlo v povodiach na severozápade a západe územia.

Hladiny vodných tokov kulminovali 1.4. v nočných hodinách a počas nasledujúceho dňa, v dolných častiach väčších tokov s postupným dotekaním počas prvej aprílovej dekády. 3. SPA bol zaznamenaný v Lekárovciach (obr. 4) na Uhu (kulminácia na úrovni 1-ročnej vody), 2. SPA v Ižkovciach na Laborci a vo Veľkých Kapušanoch na Latorici. 1. SPA bol prekročený vo Východnej na Bielom Váhu, v Mýte pod Ďumbierom na Štiavničke (topiace sa snehové zásoby a dážď) a na niektorých tokoch v povodiach Východoslovenskej nížiny. Na Latorici vo Veľkých Kapušanoch pretrvávala vysoká hladina zodpovedajúca 1. až 2. SPA až do polovice apríla, vďaka zrážkam a topiacemu sa snehu v ukrajinskej časti povodia.

Obr. 4: Vysoký vodný stav v Lekárovciach na Uhu

Ďalšie zrážky sa vyskytli v závere prvej dekády mesiaca (obr. 5), vďaka čomu sme zaznamenali krátkodobé prekročenie 1. SPA v Handlovej na Handlovke, v Stratenej na Hnilci a opätovne aj v Mýte pod Ďumbierom na Štiavničke.

Obr. 5: Priestorové rozmiestnenie úhrnov zrážok na území Slovenska k 9.4. o 6:00 LSEČ

V ďalšom priebehu mesiaca sa aj naďalej vyskytovali občasné zrážky, prevažovalo však chladnejšie počasie. Preto bola hydrologická situácia pokojná, prevládala ustálenosť až pokles vodných hladín.

Apríl 2022 v podzemnej vode

Ani začiatok apríla nebol pre zdroje podzemnej vody veľmi priaznivý. K nárastu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov dochádzalo najmä v horných častiach povodí Váhu, Hornádu a Hrona, v dôsledku zrážok prevažne v severných horských oblastiach v 3. dekáde predošlého mesiaca. Absencia zrážok tak v hodnotenom mesiaci, ako aj v predošlých mesiacoch sa však prejavila na stave hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov, ktorých hodnoty boli nižšie až výrazne nižšie, ako je ich dlhodobý priemer referenčného obdobia 1981–2010 v rámci celého územia Slovenska, s výnimkou vyššie spomínaných častí povodí (obr.6).

Obr.6  Situácia v podzemnej vode dňa 2.4.2022

Mesiac apríl bol vyhodnotený ako teplotne podnormálny, no zrážkovo bol na západe a na severe východného Slovenska suchý, na väčšine územia normálny, v horských oblastiach nadnormálny a na východe normálny v porovnaní s dlhodobým normálom. V mesiaci apríl sa zrážky vyskytli hlavne v 1. dekáde, čo sa odzrkadlilo aj nárastom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov najmä v oblasti stredného Slovenska (obr. 7).

Obr. 7  Situácia v podzemnej vode dňa 9.4.2022

Z hľadiska zrážkového úhrnu bola 2. dekáda apríla suchá a aj tá negatívne ovplyvnila zdroje podzemnej vody, ktoré postupne klesali až do konca mesiaca. Na konci apríla bola v objektoch na celom území zaznamenaná prevažne hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňa výrazne nižšia a nižšia ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia (obr. 8).

Obr.8  Situácia v podzemnej vode dňa 30.4.2022

Záver

V apríli 2022 bola hydrologická situácia na povrchových tokoch z hľadiska mesačnej vodnosti oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne priaznivejšia na časti územia Slovenska - v oblasti severného Slovenska (horná časť povodia Váhu vrátane Oravy, horné časti povodí Poprad, Hron a Hornád), ako aj na východnom okraji Slovenska v povodí Bodrogu. V západnej a južnej časti územia naďalej pretrvávali výrazne podnormálne mesačné vodnosti. Nakoľko je apríl z dlhodobého hľadiska v priemere na Slovensku najvodnejším mesiacom roka, podnormálne hodnoty predstavujú značný odtokový deficit.

Priemerné denné prietoky na základe hodnotenia odpovedajúcich M-denných prietokov boli vyššie na začiatku a v prvej polovici mesiaca, mierne poklesli začiatkom tretej dekády a ku koncu mesiaca v časti hodnotených vodomerných staníc opäť mierne vzrástli.

Začiatkom mesiaca sa nárast prietokov prejavil aj výskytom SPA v niektorých vodomerných staniciach (napr. Lekárovce – Uh, Ižkovce – Laborec, Veľké Kapušany – Latorica, Východná - Biely Váh, Mýto pod Ďumbierom – Štiavnička).

V minulosti boli  jarné mesiace štandardne charakteristické dominantne nadpriemernými stavmi zdrojov podzemnej vody, v dôsledku topenia sa snehovej pokrývky. Pozvoľná infiltrácia vody z topiaceho sa snehu zabezpečovala veľmi efektívne, prirodzené  dopĺňanie hydrogeologických štruktúr. Ako už bolo avizované pri hodnotení predošlých zimných mesiacov

DECEMBER 2021

FEBRUÁR 2022

MAREC 2022

absencia zrážok v tomto zimnom období a skoršie topenie snehovej pokrývky výrazne negatívne ovplyvnili stav zdrojov podzemnej vody v tomto mesiaci. Mesiac apríl hodnotíme v podzemnej vode ako podpriemerný mesiac. 59 % z hodnotených objektov vykazovalo hladiny podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšiu a nižšiu ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia.

 

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.