Aktuality SHMU

Oslava Medzinárodného dňa Dunaja

23.6.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Oslava Medzinárodného dňa Dunaja
Pozývame vás na oslavu Medzinárodného dňa Dunaja. 28. júna (utorok) od 9.00 do 12.00 hod. na Slovanskom nábreží v Devíne. Program je orientovaný na deti a mládež. Medzinárodný deň Dunaja oslavujeme od roku 2004 každoročne 29. júna. Tento sviatok podporuje Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) aj Európska únia. Cieľom dňa je oslava čistej a bezpečnej rieky a pripomenutie si významu ochrany Dunaja ako prírodného zdroja.

V tento sviatočný deň sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, špeciálne sa pripravuje bohatý program pre deti a mládež. Sviatok Medzinárodného dňa Dunaja je významným dňom aj pre Slovenský hydrometeorologický ústav, pre jeho pracovníkov, pre propagáciu jeho činností. Európska vodná magistrála Dunaj je symbolom integrácie Európy a tradičnej spolupráce podunajských štátov na poli hospodárstva, obchodu, vedy, kultúry, športu a samozrejme v oblasti životného prostredia. Na Slovensku, ktorým preteká iba v dĺžke 172 km, patrí do povodia Dunaja až 96 % plochy a túto plochu tvoria povodia jeho slovenských prítokov Moravy, Váhu s Nitrou, Hronu, Ipľa a zbernej oblasti Tisy, so slovenskou časťou povodí Slanej, Bodvy, Hornádu a Bodrogu.
 

Rieka Dunaj

 • pramení v Čiernom lese (Nemecko)
 • je druhá najdlhšia v Európe, meria 2860 km
 • na Slovensku meria 172 km
 • tvorí štátnu hranicu alebo preteká 10 krajinami (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina)
 • na Slovensku sa do nej vlievajú rieky Morava, Váh, Hron, Ipeľ
 • preteká štyrmi hlavnými mestami (Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad)
 • vlieva sa do Čierneho mora.

V Dunaji alebo v jeho prítokoch žijú vodné živočíchy

 • vodný hmyz (potočníky, vážky)
 • mäkkýše (ulitníky, lastúrniky)
 • ryby (kapor, mrena a iné)
 • obojživelníky (žaby, mloky)
 • hady (užovky)
 • vtáky (volavky, čajky)
 • cicavce (bobry, krysy vodné) a iné.

Ukážeme vám priame merania prietoku pomocou ultrazvukového prístroja

 • koľko vody tečie v Dunaji
 • priečny profil Dunaja.

Vodomerná stanica Devín – základné informácie:

Názov stanice    Bratislava Devín

Tok                        Dunaj

Hlavné povodie Dunaj

 • Hydrologické číslo           4200100101
 • Súradnice: X (JTSK); Y (JTSK)       -583057; -1276603
 • Riečny km                           1879.78
 • Rok zriadenia stanice     01.11.1926
  • H (hladina vody)             od roku 1926
  • Q (prietok vody)              od roku 1990
  • T (teplota vody)               od roku 1993