Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci jún 2022

21.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci jún 2022
V júni sa hydrologická situácia v porovnaní so situáciou v máji z pohľadu sucha naďalej zhoršovala, a to tak v povrchových ako aj v podzemných vodách.

Jún 2022 v povrchových vodách

Stav priemernej mesačnej vodnosti v júni 2022 v hodnotených vodomerných staniciach na území Slovenska vidíme na obr. 1. Na väčšine územia Slovenska vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc na základe predbežných údajov hodnoty priemerných mesačných prietokov (Qm) v porovnaní s odpovedajúcimi dlhodobými priemernými mesačnými hodnotami za referenčné obdobie 1961-2000 (Qma) spadali prevažne do rozmedzí kvantilov suchý (20- 40 % Qma) až extrémne suchý (menej ako 20 % Qma). Výnimku tvorili niektoré vodomerné stanice v oblasti hornej Nitry, v povodí Turca, v hornej časti povodia Váhu, Hrona a Popradu (v rozmedzí 40 – 60 % až 80-120 % Qma)  a tok Dunaj (v rozmedzí 60-80 % Qma).

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,VI,2022/Qma,VI,1961-2000 (%)) – jún 2022

 

Priemerné denné prietoky (Qd) sa na začiatku mesiaca vo viacerých hodnotených vodomerných staniciach priblížili k hodnotám malej vodnosti – na úrovni Q355d-Q364d, výnimočne aj menej ako Q364d. Väčšiu vodnosť vo vodných tokoch v dňoch 8.-11.6. ako aj mierny nárast v niektorých častiach územia spôsobila zrážková činnosti viazaná na prechádzajúce zvlnené fronty. Vodnosť v tomto období odpovedala hodnotám M-dennosti* prevažne v rozmedziach Q180d – Q270d, Q90d-Q180d a miestami až Q30d-Q90d. V povodí Bodrogu však prevažovala nižšia vodnosť s hodnotami Q270d-Q330d ako aj Q330d-Q355d (Obr. 2)

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 9.6.2022

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

V ďalších dňoch mesiaca jún denné prietoky pozvoľna klesali, s výnimkou krátkodobých navýšení pri výskyte zrážok. Ku koncu mesiaca sa na viacerých vodomerných staniciach vyskytli hodnoty M-denných prietokov v kritických intervaloch ako Q355d-Q364d a <Q364d, najmä v povodí Bodvy, Hronu a na niektorých prítokoch Váhu pod Považskou Bystricou (obr. 3).

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 30.6.2022

Povodňové situácie

Dominantnou charakteristikou poveternostnej situácie počas celého júna bola ustálenosť počasia, s pokračujúcou absenciou dlhšie trvajúcich plošných zrážok, lokálnymi a ojedinele aj intenzívnymi búrkami a najmä v poslednej dekáde mesiaca aj mimoriadnou vlnou horúčav. Preto sme opäť nezaznamenali plošný výskyt povodňovej situácie ani počas júna. Ba naopak, prehĺbil sa deficit zrážok a vo väčšine vodomerných staníc prevažovali nízke prietoky.

Výnimkou boli len zrážkovo intenzívnejšie búrky, ktoré priniesli výrazné vzostup a prípadné prívalové povodne najmä do niektorých menších povodí. Časté boli najmä v závere prvej a v polovici druhej dekády júna. Najvyššie denné úhrny na miestach s búrkami sme zaznamenali: 6.6. na Bratislavskom letisku – 51 mm, 29.6. v Cígeľke – 69,4 mm a 30.6. v Oravskej Polhore – 56,2 mm. Búrky sa počas júna vyskytovali najmä v povodiach na severe a západe územia, priestorová distribúcia zrážok bola preto nerovnomerná. Vo štvrtok 9.6.2022 sme z tohto dôvodu zaznamenali v Žiline na Bitarovskom potoku krátkodobé dosiahnutie 1. stupňa PA (obr. 4). Mimo monitorovaných úsekov vodných tokov boli ojedinele zaznamenané sprievodné povodňové javy v intravilánoch obcí (ako napr. stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok, zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov).

Obr. 4:  Zvýšený vodný stav na Bitarovskom potoku v Žiline po lokálnej búrke

Jún 2022 v podzemnej vode

V mesiaci jún sa klimatická situácia nezlepšila, vysoké teploty vzduchu, vysoká evapotranspirácia a pokračujúca absencia efektívnych zrážok mali negatívny dopad aj na zásoby podzemnej vody. Jún bol z klimatického hľadiska teplotne silne nadnormálny a z hľadiska zrážkového úhrnu mimoriadne až silne podnormálny v porovnaní s klimatickým normálom 1991-2020 hlavne v oblasti východného a stredného Slovenska a normálny až nadnormálny na krajnom západe. V podzemnej vode naďalej pretrvával klesajúci trend hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie (červená farba) prípadne nižšie (oranžová farba) ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981 -2010 prevládali na celom území Slovenska, teda vo všetkých povodiach, s výnimkou krajného západu v povodí Moravy (obr. 5).

Obr.5 Porovnanie situácie v podzemnej vode dňa 30.6 a 1.6.2022

V priebehu mesiaca jún pretrvával pokles na zdrojoch podzemnej vody, ktorý sa najvýraznejšie prejavil na konci mesiaca. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia ako dlhodobý normál dominovala vo všetkých povodiach, okrem Moravy (obr. 6).

Obr.6 Situácia v podzemnej vode dňa 30.6.2022

Záver

Jún 2022 hodnotíme z hydrologického hľadiska v povrchových vodách na základe mesačnej vodnosti v prevažnej časti hodnotených vodomerných staníc ako suchý až extrémne suchý.

V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej klimatickej situácie bol prvý letný mesiac v podzemnej vode taktiež zhodnotený ako podpriemerný mesiac. U prevažnej väčšiny hodnotených objektov sme zaznamenali hodnoty nižšie ako je ich dlhodobý priemer.

Z pohľadu povodňových situácií zriedkavou výnimkou boli len zrážkovo intenzívnejšie búrky, ktoré priniesli výrazné vzostupy vodných hladín a prípadné prívalové povodne najmä do niektorých menších povodí v závere prvej a v polovici druhej dekády júna.

 

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha.  Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.