Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie za október 2022

25.11.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie za október 2022
Hydrologická situácia na Slovensku sa začala v septembri 2022 postupne zlepšovať, avšak október bol zrážkovo chudobným mesiacom. Priemerné mesačné hodnoty prietokov tak boli vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) pod hodnotami dlhodobého priemeru, okrem územia na severe Slovenska, kde boli hodnoty blízke príslušným dlhodobým hodnotám. (foto: tok rieky Belá)

Október 2022 v povrchových vodách

Október 2022 bol oproti normálu 1991 – 2020 zrážkovo mimoriadne suchý až normálny na väčšine územia Slovenska (Predbežné klimatologické zhodnotenie októbra 2022 (1)). Priemerné mesačné prietoky (Qm - dlhodobý priemerný mesačný prietok) v mnohých hodnotených vodomerných staniciach zotrvali na extrémne nízkych hodnotách, okrem oblastí Malých Karpát a povodia Bodvy sa vyskytli aj v dolnej časti povodia Váhu, ako aj v povodí Ipľa, kde sa väčšia časť hodnotených staníc zaradila do kategórií suchý (20 – 40 % Qma) až extrémne suchý (< 20 % Qma) mesiac. Na ostatnom území Slovenska sa priemerné mesačné prietoky vyskytovali v kategóriách od výrazne podnormálneho mesiaca po podnormálny (40 – 180 % Qma), vyššie hodnoty priemerného mesačného prietoku (80 – 200 % Qma) sme zaznamenali len na severnom území Slovenska, v oblasti horného Váhu a Oravy. Výnimočne sa vyskytli aj hodnoty viac ako 200 % Qma (extrémne vodný mesiac) na tokoch Račkový potok (povodie Váhu), Šibská voda a Roňava (povodie Bodrogu) (Obr. 1).

Obr. 1 Priemerné mesačné prietoky (Qm,X,2022/Qma,X,1961-2000 (%)) – október 2022

Začiatkom mesiaca boli priemerné denné prietoky (Qd) na hodnotách zvýšenej vodnosti na väčšine územia Slovenska; vo väčšine hodnotených VS odpovedali hodnotám M-denných prietokov* na úrovni 30-180-denných prietokov, aj väčších ako Q30d. Výnimku tvorili len toky na JZ Slovenska, v oblasti Malých Karpát, kde na začiatku októbra hodnoty Qd odpovedali prevažne Q355-364d až Q330-355d (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 30-denný prietok (Q30d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere až 335 dní v roku (365 dní mínus 30), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 1.10.2022

Po krátkom niekoľkodennom období nárastu prietokov začiatkom mesiaca sa s ubúdajúcimi zrážkami situácia zmenila už v polovici mesiaca (obr. 3). Na severe územia sa zachovali hodnoty vyššej vodnosti, ale na väčšine územia hodnoty klesali, dosahovali hodnoty Q180-270d až Q270-330d, miestami nižšie. V oblasti Malých Karpát na juhozápade Slovenska a v povodí Bodvy Qd dosiahli až hodnoty Q355-364d, ojedinele aj nižšie ako Q364d. Situácia sa do konca mesiaca už výrazne nezmenila.

Obr. 3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 14.10.2022

Povodňové situácie

Prvé dni desiateho mesiaca v roku boli v znamení cyklonálnej aktivity. Zrážky sa najprv vyskytli na väčšine územia s ťažiskom v povodí horného Hrona a v povodiach na krajnom východe Slovenska. V ďalších dňoch sa zrážky objavili v severnej polovici Slovenska, predovšetkým v povodiach prítokov horného Váhu a Popradu. Z dôvodu zrážok trvalejšieho charakteru a postupného nasýtenia povodí boli v týchto povodiach zaznamenané výrazné vzostupy vodných hladín. Obdobie vysokých vodných stavov vyvrcholilo v dňoch 3. a 4. októbra – krátkodobým prekročením 1. SPA (stupeň povodňovej aktivity) na Veselianke v Oravskej Jasenici (obr. 4), Polhoranke v Oravskej Polhore a na Zázrivke v Párnici. Na tokoch v ostatných povodiach boli zaznamenané len nevýrazné vzostupy vodných hladín.

Obr. 4 Zrážková epizóda v úvode októbra 2022 spôsobila výrazné vzostupy na viacerých tokoch v povodí hornej Oravy

V ďalšom priebehu mesiaca sa nevyskytla výraznejšia zrážková aktivita, výnimkou bola len zrážková epizóda v polovici tretej októbrovej dekády. Počasie po zvyšok mesiaca bolo pod prevládajúcim vplyvom tlakových výší, čo v období pokračujúcej jesene prinieslo inverzný charakter počasia. Na tokoch prevládala stabilná hydrologická situácia. 

Október 2022 v podzemnej vode

Výraznejšie zrážky, ktoré aspoň z časti pozitívne ovplyvnili zdroje podzemnej vody na konci septembra a začiatkom októbra, sa vyskytli v rámci územia Slovenska v 2. a 3. dekáde septembra. Hladina a výdatnosť výrazne vyššie a vyššie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981 – 2010 sa vyskytli v povodiach Moravy, hlavne v hornej časti povodia Váhu a Hornádu, v povodí Hrona a Slanej. Naďalej však hladina podzemnej vody výrazne nižšia ako je jej dlhodobý normál prevládala hlavne v povodí Bodrogu a vyskytovala sa aj v povodí Slanej, Ipľa a aj v povodí stredného a dolného Váhu (obr. 5). 

Obr. 5 Situácia v podzemnej vode 30.9.2022 a 2.10.2022

Mesiac október bol z hľadiska teploty vzduchu nadnormálny a zrážkovo  mimoriadne podnormálny. Tieto nepriaznivé podmienky negatívne ovplyvnili aj stav podzemnej vody. V podzemnej vode dochádzalo od polovice mesiaca znovu k poklesom podzemnej vody. Sucho a mierne sucho dominovalo vo všetkých povodiach okrem Moravy (obr. 6).

Obr. 6 Situácia v podzemnej vode 31.10.2022

Záver

Vplyvom ubúdajúcich zrážok počas mesiaca zotrvali priemerné mesačné prietoky v októbri 2022 na nízkych relatívnych hodnotách. Výnimočne sa vyskytli aj hodnoty charakterizujúce mesiac ako extrémne vodný, avšak celkovo hodnotíme mesiac ako podnormálny, najmä na JZ Slovenska, v časti povodia Váhu, v povodí Bodvy a Ipľa.

Celkovo bola na tokoch stabilná hydrologická situácia, vysoké vodné stavy sa vyskytli na začiatku mesiaca vplyvom zvýšených zrážok, kedy v niektorých vodomerných staniciach v povodí Oravy prekročili úroveň 1. SPA.

V spomínanom mesiaci síce došlo k miernemu zlepšeniu situácie v podzemnej vode oproti predošlým mesiacom, naďalej však hodnotíme tento mesiac ako podpriemerný, teda suchý. Pod dlhodobým minimom sa nachádzalo 5 % hodnotených objektov nachádzajúcich sa v povodí Váhu, Ipľa, Slanej, Hornádu a Bodrogu.

 

Odkazy

1. Pecho, Jozef a Turňa, Maroš. https://www.facebook.com/shmu.sk/. [Online] 6. 11. 2022. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshmu.sk%2Fposts%2Fpfbid0HJGWYuqpqB4sVPvQZa7ZPKbj6RMK41ZjzYrNUZKpwacci8wsrvHLTSFa5NFFuAS1l&show_text=true&width=500" width="500" height="787" style="border:none;ov.