Aktuality SHMU

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2023

13.3.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2023
Február 2023 bol z hľadiska priemernej mesačnej teploty normálny, z hľadiska mesačných úhrnov zrážok silne podnormálny až silne nadnormálny, z hľadiska priemerných mesačných prietokov nadnormálny až extrémne vodný a z hľadiska podzemnej vody nadnormálny mesiac. Na tokoch sa vyskytli ľadové úkazy, došlo k vzostupu hladín z topenia snehu, vyskytlo sa aj krátkodobé dosiahnutie 3. SPA na severe Slovenska. Obr. Vodomerná stanica Podbanské, tok Belá.

Február 2023 v povrchových vodách

Mesiac február 2023 bol podľa priemernej mesačnej teploty vzduchu normálny na celom území Slovenska. Mesačné úhrny zrážok boli však rozdelené na našom území nerovnomerne, v severnej oblasti bol mesiac hodnotený ako zrážkovo nadnormálny, na západe a v strednej oblasti ako normálny a na juhu východného Slovenska ako podnormálny (Turňa, M., Pecho, J., 2023 (1)). Priemerné mesačné prietoky (Qm) sa vo väčšine sledovaných staníc zaradili do kategórií nadnormálny mesiac až extrémne vodný mesiac na väčšine územia Slovenska. To súviselo v značnej miere s topením sa snehových zásob. Na západnom Slovensku, v povodiach Moravy, Dunaja a dolného Váhu, prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc odpovedali kategóriám podnormálny až normálny mesiac (60 - 120 % odpovedajúceho dlhodobého priemerného mesačného prietoku (Qma,1961-2000)). V povodí Nitry a Váhu sa hodnoty priemerných mesačných prietokov v hodnotených vodomerných staniciach (VS) vyskytovali aj v kategóriách suchý až výrazne podnormálny mesiac (20 - 60 % Qma,1961-2000). Ojedinele, v povodí Ipľa, sa priemerné mesačné prietoky v niektorých hodnotených VS zaradili do kategórie výrazne podnormálny až podnormálny mesiac (40 – 80 % Qma,1961-2000) (Obr. 1).

Obr. 1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-II/2023/Qma-II/1961-2000 (%)) - február 2023

Zrážkovo nadnormálny január hydrologicky ovplyvnil aj začiatok mesiaca február, kedy priemerné denné prietoky (Qd) odpovedali hodnotám M-denných prietokov* na úrovni 90 - 180-denných prietokov vo väčšine VS na území Slovenska. Ojedinele sa vyskytli aj hodnoty väčšie ako Q30d. Výnimku tvorili oblasti horných častí povodí Váhu a Popradu, kde v hodnotených VS boli väčšinou dosiahnuté hodnoty Q180-270d, miestami aj nižšie, na úrovni Q330-355d (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

 

Obr. 2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 3.2.2023

Z hľadiska vodnosti sa situácia v priebehu mesiaca zlepšila, hodnoty stúpli na väčšine územia Slovenska. Vo väčšine VS v povodí Váhu, Hrona, Nitry a Bodrogu boli dosiahnuté hodnoty Qd väčšie ako Q30d. Vo VS v povodí Moravy, Ipľa, Slanej a Hornádu dosiahli hodnoty priemerných denných prietokov hodnoty kategórie Q30-90d. Miestami boli v hodnotených VS v povodí horného Hrona, Moravy a Dunaja, dosiahnuté aj hodnoty kategórie Q180-270d (Obr. 3).

Obr. 3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 25.2.2023

Povodňové situácie

Úvodné dni tohtoročného februára sa niesli v znamení výraznejšej zrážkovej aktivity (Obr. 4). Prevládajúci cyklonálny charakter počasia priniesol najmä do vyšších polôh severnej polovice územia väčšie množstvo snehových zrážok. Nahromadené zásoby snehu počas tejto zrážkovej periódy boli zároveň maximom zásob končiacej sa zimy 2022/23. V nížinných častiach povodí boli zrážky menej výrazné a sneženie sa vyskytovalo len prechodne (prevládal dážď). Aj napriek lokálnym dvojciferným denným úhrnom kvapalné zrážky v týchto oblastiach nespôsobili výraznejšie vzostupy vodných hladín na monitorovaných tokoch. Táto situácia predurčila nasledujúci vývoj hydrologickej situácie (vrátane povodňovej aktivity) až do konca mesiaca. Spočiatku ešte pretrvával 1. stupeň povodňovej aktivity (SPA) na Latorici vo VS Veľké Kapušany a na Bodrogu vo VS Streda nad Bodrogom, z dôvodu spadnutých zrážok v ukrajinskej časti povodia a dlhodobého dotekania. Výrazný vzostup, mimo úrovne SPA bol na slovenskom úseku Dunaja. Zvyšok prvej februárovej dekády priniesol chladnejší ráz počasia s pribúdajúcimi ľadovými úkazmi na tokoch – s výnimkou dolných častí väčších riek.

Obr.  4 Zrážková činnosť teplého frontu v úvode februára priniesla do väčšiny povodí vyššie úhrny zrážok (s výnimkou záveterných polôh)

V treťom februárovom týždni sa zvýraznil prílev teplého vzduchu a predovšetkým v denných hodinách bola teplota vzduchu na celom území nad nulou. Preto sa začali zásoby snehu výraznejšie topiť. Na monitorovaných vodomerných staniciach začali postupne prevládať vzostupy vodných hladín. Rovnako sme pozorovali pozvoľný ústup ľadových úkazov na väčšine vodných tokov, vrátane horských oblastí (Obr. 5). S príchodom zrážkovej činnosti počas tretieho februárového víkendu tento trend vygradoval (Obr. 6). Topiaci sa sneh a vyššie úhrny kvapalných zrážok počas týchto dní mali za následok výrazné vzostupy vodných hladín, na niektorých staniciach aj s dosiahnutím SPA. Zaznamenali sme ich predovšetkým v povodí hornej Nitry, horného a stredného Váhu (Oravy, Kysuce, Turca a Rajčanky), na prítokoch stredného a dolného Hrona a postupne aj na tokoch v povodiach východného Slovenska (Torysy, Laborca a Ondavy). Na Latorici vo VS Veľké Kapušany bol opätovne dosiahnutý 1. SPA a zotrval až do konca mesiaca.

Obr.  5 Výrazný úbytok snehovej pokrývky v povodiach severného Slovenska v druhej polovici februára

Podobná situácia, ale v menšom rozsahu, sa zopakovala aj posledný februárový víkend. Ťažiskom zrážok boli najmä povodia severozápadného Slovenska. Po prechodnom poklese vodných hladín sa opätovné vzostupy (aj s dosiahnutím SPA) objavili najmä v povodí hornej Nitry a v povodí horného Váhu. Krátkodobé prekročenie 3. SPA sme zaznamenali vo VS Handlová - Handlovka. V posledných februárových dňoch sa hydrologická situácia postupne upokojila.

Obr.  6 Výrazný vzostup na Bielej Orave, krátkodobé prekročenie 1. SPA bolo spôsobené uvoľnením ľadových úkazov (ľadochod)

Február 2023 v podzemnej vode

Na začiatku februára boli na väčšine hodnotených objektov zaznamenané hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne vyššie a vyššie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010 (odtiene modrej farby). Táto priaznivá situácia prevládala vo všetkých povodiach. Naopak, hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie a nižšie ako dlhodobý normál sa ojedinele vyskytli iba v povodí Váhu, Hrona a Bodrogu (Obr. 7). Tento stav ovplyvnili zrážky z predošlého mesiaca.

Obr.  7 Situácia v podzemnej vode 1.2.2023

V prvej dekáde februára v stredných a vysokých polohách napadlo nadnormálne množstvo snehu. V južných oblastiach Slovenska sa vyskytli zrážky menej výrazne. V podzemnej vode v priebehu mesiaca hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov mierne klesala a prevládala hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov mierne nadpriemerná (Obr. 8).

Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 16.2.2023

Oteplenie v tretej dekáde februára, ktoré spôsobilo výrazné  topenie snehovej pokrývky, ako aj súčasný výskyt kvapalných zrážok mali pozitívny vplyv na zdroje podzemnej vody. Nadpriemerná a mierne nadpriemerná hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov prevládali vo všetkých povodiach (Obr. 9).

Obr.  9 Situácia v podzemnej vode 26.2.2023

Záver

Február 2023 patril medzi teplotne normálne mesiace, no z hľadiska nerovnomerne rozložených zrážok bol v rôznych oblastiach Slovenska zrážkovo podnormálny až zrážkovo nadnormálny. Z hľadiska priemerných mesačných prietokov sa február 2023 zaradil medzi nadnormálne až extrémne vodné mesiace, len na západnom Slovensku prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc dosiahli hodnoty podnormálneho až normálneho mesiaca. Na začiatku mesiaca vyššie denné úhrny zrážok, prevažne vo forme snehu, nespôsobili výraznejšie vzostupy vodných hladín na monitorovaných tokoch, chladnejší ráz počasia spôsobil výskyt ľadových úkazov na tokoch. Výraznejšie topenie sa zásob snehu v poslednej dekáde spôsobilo vzostupy vodných hladín na monitorovaných vodomerných staniciach aj s dosiahnutím SPA. Z hľadiska podzemnej vody a mesačného hodnotenia je tento mesiac zaradený medzi nadnormálne mesiace. Nadpriemerné a mierne nadpriemerné hladiny a výdatnosť prameňov boli zaznamenané v 72 % hodnotených objektov a prevládali na celom území.

Odkazy

1. Turňa, M., Pecho, J. Priebežné zhodnotenie mesiaca FEBRUÁR 2023. shmu.sk. [Online] 06. 03. 2023. [Dátum: 07. 03. 2023.] <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshmu.sk%2Fposts%2Fpfbid02p3HiVWxaWEdmTSM6Zc7q4eXkUezBFvRVY5yz9X2XEWbXQ5xaVi3XvzZZg83tp8syl&show_text=true&width=500" width="500" height="786" style="border:none;o.